Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Správa 002

Oznámenie (správa) komisie - TRIS/(2015) 02182
smernica 98/34/EC
Preklad správy 001
Oznámenie: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.SK)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D SK 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Návrh zákona o ochrane detí a mládeže pred rizikami konzumácie elektronických cigariet a elektronických vodných fajok


6. Products Concerned
– tabakové výrobky
– iné výrobky s obsahom nikotínu a ich zásobníky (elektronické cigarety a elektronické vodné fajky, ako aj ich plniace fľaštičky)
– výrobky bez obsahu nikotínu, ako sú elektronické cigarety alebo elektronické vodné fajky, z ktorých sa pod vplyvom elektronického ohrievacieho prvku vyparuje tekutina a vzniknuté aerosoly sa vdychujú ústami, ako aj ich plniace fľaštičky


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Na ochranu detí a mládeže pred rizikami konzumácie tabakových výrobkov, elektronických cigariet a elektronických vodných fajok sa prijímajú tieto opatrenia:

1. Zákaz predaja a konzumácie tabakových výrobkov sa rozširuje na elektronické cigarety a elektronické vodné fajky, ako aj ich plniace fľaštičky.

2. Zaistí sa, aby sa tabakové výrobky, elektronické cigarety a elektronické vodné fajky, ako aj ich plniace fľaštičky predávali iba dospelým osobám aj pri zásielkovom predaji.

3. Zákaz predaja tabakových výrobkov mladistvým v rámci
zamestnania sa takisto rozširuje na elektronické cigarety a elektronické vodné fajky, ako aj na plniace fľaštičky. (Prispôsobenie v zákone o ochrane mladistvých pracovníkov.)


9. Brief Statement of Grounds
Ochrana zdravia a prevencia pred závislosťami detí a mládeže
Škodlivý zdravotný vplyv tabakových výrobkov, ako aj podobných výrobkov, ako sú elektronické cigarety, ktoré sa používajú na konzumáciu výparov obsahujúcich nikotín prostredníctvom náustku, a príslušných plniacich fľaštičiek s tekutinami obsahujúcimi nikotín (pozri článok 1 písm. f) a článok 2 body 16 a 17 smernice 2014/40/EÚ) je v dôsledku neurotoxínu a návykovej látky nikotín preukázaný a nesporný. Členské štáty sa preto v odôvodnení 21 smernice 2014/40/EÚ podnecujú, aby prijatím vhodných opatrení stanovujúcich a presadzujúcich vekový limit zabránili predaju takýchto výrobkov deťom a dospievajúcim osobám. V období obchodovania prostredníctvom internetu sa to môže účinne podariť, iba ak sa opatrenia budú náležite dotýkať aj zásielkového predaja. Zákaz konzumu slúži na priamu ochranu.
Štúdie, ktoré v roku 2015 vykonali Bundesinstitut für Risikobewertung (Spolkový inštitút pre hodnotenie rizík) (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) a Deutsches Krebsforschungszentrum (Nemecké centrum pre výskum rakoviny) (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf), preukazujú, že zdravotné riziká pre deti a dospievajúce osoby nesie aj konzumácia elektronických cigariet a elektronických vodných fajok, ktoré neobsahujú nikotín. Na základe toho sa má s príslušnými výrobkami obsahujúcimi nikotín zaobchádzať rovnako.


10. Reference Documents - Basic Texts
Odkaz na základné texty: Zákon o ochrane mládeže z 23. júla 2002 (Spolkový vestník I s. 2730), naposledy zmenený a doplnený článkom 2 ods. 55 a článkom 4 ods. 36 zákona zo 7. augusta 2013 (Spolkový vestník I s. 3154).
Zákon o ochrane mládeže, ktorý je dostupný na webovej adrese http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/, predstavoval referenčný text oznámení s číslami: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Zákon o ochrane mladistvých pracovníkov (JArbSchG) z 12. apríla 1976 (Spolkový vestník I s. 965), naposledy zmenený a doplnený článkom 2 ods. 7 zákona z 21. januára 2015 (Spolkový vestník I s. 10) (bez obsahu podliehajúceho oznamovacej povinnosti). Zákon o ochrane mladistvých pracovníkov je dostupný na webovej adrese http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
Základné texty sa predložili v rámci predchádzajúceho oznámenia: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nie


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nie


14. Fiscal measures
Nie


15. Impact assessment
V súvislosti s podrobným opisom sledu zákonov sa odkazuje na bod A VI odôvodnenia návrhu zákona.


16. TBT and SPS aspects
Dohoda o technických prekážkach obchodu

NIE. Návrh nemá žiadne podstatné účinky na medzinárodný obchod.

Dohoda o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach

Nie. Návrh nie je sanitárnym ani fytosanitárnym opatrením.
**********
Európska komisia

Kontaktný bod smernice 98/34
Fax: +32 229 98043
e-mail: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification