Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2015) 02182
Richtlijn 98/34/EG
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.NL)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D NL 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Ontwerp van een wet ter bescherming van kinderen en adolescenten tegen de consumptie van elektronische sigaretten en elektronische shisha's


6. Products Concerned
- tabakswaren
- andere nicotinehoudende producten en hun recipiënten (elektronische sigaretten en elektronische shisha's en de navulverpakkingen ervan)
- nicotinevrije producten, zoals elektronische sigaretten of elektronische shisha's waarin vloeistof door een elektronisch verwarmingselement wordt verdampt en de vrijkomende aerosolen met de mond worden ingeademd, alsook de navulverpakkingen ervan


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Ter bescherming van kinderen en adolescenten tegen de gevaren van de consumptie van tabakswaren, elektronische sigaretten en elektronische shisha's worden de volgende maatregelen genomen:

1. Het verkoop- en consumptieverbod van tabakswaren wordt uitgebreid naar elektronische sigaretten en elektronische shisha's evenals de navulverpakkingen ervan.

2. Er wordt gegarandeerd dat tabakswaren, elektronische sigaretten en elektronische shisha's evenals de navulverpakkingen ervan ook via de verkoop op afstand enkel aan volwassenen worden verkocht.

3. Het verbod op de verkoop van tabakswaren aan adolescenten in het kader van
arbeidsovereenkomsten wordt eveneens uitgebreid naar elektronische sigaretten en elektronische shisha's evenals de navulverpakkingen ervan. (aanpassing in de wet op de bescherming van jongeren op het werk).


9. Brief Statement of Grounds
Gezondheidsbescherming en verslavingspreventie bij kinderen en adolescenten:
De schadelijke werking van tabaksproducten en aanverwante producten, zoals elektronische sigaretten die worden gebruikt voor de consumptie van nicotinehoudende damp via een mondstuk en bijbehorende navulverpakkingen met nicotinehoudende vloeistoffen (vgl. artikel 1, onder f) en artikel 2, punten 16 en 17 van Richtlijn 2014/40/EU) is omwille van de neurotoxine en de verslavende stof nicotine erkend en onbetwist. Zo worden de lidstaten in overweging 21 van Richtlijn 2014/40/EU aangespoord om de verkoop van deze producten aan kinderen en adolescenten te voorkomen door passende maatregelen ter vaststelling en handhaving van leeftijdsgrenzen te treffen. In tijden van internethandel kan dit enkel doeltreffend gebeuren, wanneer ook de verkoop op afstand navenant wordt aangepakt. Consumptieverboden dienen als directe bescherming.
Studies uit 2015 van het bondsinstituut voor risicoanalyse (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) en van het Duitse instituut voor kankeronderzoek (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) tonen aan dat ook de consumptie van nicotinevrije elektronische sigaretten en elektronische shisha's gezondheidsrisico's voor kinderen en adolescenten inhoudt. Bijgevolg moeten ze op gelijke voet worden behandeld als navenante nicotinehoudende producten.


10. Reference Documents - Basic Texts
Verwijzingen naar basisteksten: wet op de bescherming van de jeugd van 23 juli 2002 (BGBl. I, blz. 2730), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 55 en artikel 4, lid 36, van de wet van 7 augustus 2013 (BGBl. I, blz. 3154).
De wet op de bescherming van de jeugd kan online worden gedownload via http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ en was de referentietekst in het kader van de kennisgevingen met de nummers: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

wet op de bescherming van jongeren op het werk (JArbSchG) van 12 april 1976 (BGBl. I, blz. 965), laatstelijk gewijzigd bij artikel 2, lid 7, van de wet van 21 januari 2015 (BGBl. I blz. 10) (zonder verplicht te notificeren inhoud). De JArbSchG kan online worden gedownload via http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/.
De basisteksten zijn reeds doorgegeven in het kader van een eerdere kennisgeving: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nee


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Nee


14. Fiscal measures
Nee


15. Impact assessment
Met betrekking tot de uitvoerige uiteenzetting van de gevolgen van de wet wordt verwezen naar punt A VI. van de toelichting bij de ontwerpwet.


16. TBT and SPS aspects
TBT-aspect

NEE – Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.
**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification