Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Viesti 002

Komission tiedonanto - TRIS/(2015) 02182
Direktiivi 98/34/EY
Viestin käännös 001
Ilmoitus: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.FI)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D FI 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Luonnos laiksi lasten ja nuorten suojelusta sähkösavukkeiden ja sähköisten vesipiippujen käytön vaaroilta


6. Products Concerned
- tupakkatuotteet
- muut nikotiinipitoiset tuotteet ja niiden säiliöt (sähkösavukkeet ja sähköiset vesipiiput sekä niiden täyttösäiliöt)
- nikotiinittomat tuotteet, kuten sähkösavukkeet tai sähköiset vesipiiput, joissa nestettä höyrystetään sähköisellä lämmityselementillä ja muodostuvat aerosolit hengitetään suun kautta sisään, sekä niiden täyttösäiliöt


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Lasten ja nuorten suojelemiseksi tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja sähköisten vesipiippujen käyttämisen vaaroilta ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Tupakkatuotteiden luovutus- ja käyttökieltoa laajennetaan koskemaan sähkösavukkeita ja sähköisiä vesipiippuja sekä niiden täyttösäiliöitä.

2. Lailla varmistetaan, että tupakkatuotteita, sähkösavukkeita ja sähköisiä vesipiippuja sekä niiden täyttösäiliöitä luovutetaan myös postimyynnin kautta ainoastaan täysi-ikäisille henkilöille.

3. Tupakkatuotteiden luovuttamista nuorille työsuhteiden puitteissa koskevaa kieltoa
laajennetaan koskemaan myös sähkösavukkeita ja sähköisiä vesipiippuja sekä niiden täyttösäiliöitä (työssäkäyvien nuorten suojelusta annetun lain muutos).


9. Brief Statement of Grounds
Lasten ja nuorten terveyden suojelu ja riippuvuuden ehkäiseminen:
Tupakkatuotteiden ja niiden kanssa käytettyjen tuotteiden, kuten sähkösavukkeiden, joita käytetään nikotiinipitoisen höyryn nauttimiseksi suukappaleen avulla, sekä vastaavien, nikotiinipitoisia nesteitä sisältävien täyttösäiliöiden (vertaa direktiivin 2014/40/EU 1 artiklan f luetelmakohta ja 2 artiklan 16 ja 17 luetelmakohta), terveydelle haitallinen vaikutus on hermostolle myrkyllisen ja huumaavan nikotiinin vuoksi tunnustettu ja kiistaton. Täten direktiivin 2014/40/EU johdanto-osan 21 kappaleessa jäsenvaltioita kannustetaan estämään tällaisten tuotteiden myynti lapsille ja nuorille ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä, joilla asetetaan ja sovelletaan ikärajoituksia. Nykyisenä internetkaupan aikana tämä onnistuu tehokkaasti ainoastaan, jos myös postimyyntiin kohdistetaan vastaavia toimenpiteitä. Käyttökieltojen avulla saavutetaan välitön suoja.
Riskinarvioinnista vastaavan Saksan liittotasavallan viraston suorittamissa tutkimuksissa vuodelta 2015 (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) sekä Saksan syöväntutkimuskeskuksen suorittamissa tutkimuksissa (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf) osoitetaan, että myös nikotiinittomien sähkösavukkeiden ja sähköisten vesipiippujen käyttöön liittyy terveysriskejä lapsille ja nuorille. Tämän vuoksi kyseisiä tuotteita on kohdeltava yhdenvertaisesti vastaavien nikotiinipitoisten tuotteiden kanssa.


10. Reference Documents - Basic Texts
Viittaus perusteksteihin: Laki, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2002 (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 2730), lastensuojelusta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä elokuuta 2013 annetun lain (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 3154) 2 pykälän 55 momentilla ja 4 pykälän 36 momentilla.
Lastensuojelusta annettuun lakiin voi tutustua internetissä osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/, ja sitä on käytetty perustekstinä seuraavissa ilmoituksissa: 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

Laki, annettu 12 päivänä huhtikuuta 1976 (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 965), työssäkäyvien nuorten suojelusta (JArbSchG), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä tammikuuta 2015 annetun lain (Saksan liittotasavallan virallinen lehti I, s. 10) 2 pykälän 7 momentilla (ei ilmoitusvelvollisuuden alaista sisältöä). Työssäkäyvien nuorten suojelusta annettuun lakiin voi tutustua internetissä osoitteessa http://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/
Perustekstit on toimitettu aiemman ilmoituksen yhteydessä: 2007/0586/D


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Oikeusseuraamusten yksityiskohtaisen selityksen osalta viitataan lakiluonnoksen perustelujen A osan VI kohtaan.


16. TBT and SPS aspects
TBT-näkökohta

Ei – luonnoksella ei ole merkittävää vaikutusta kansainväliseen kauppaan.

SPS-näkökohta

Ei – luonnos ei ole terveys- tai kasvinsuojelutoimi.
**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin 98/34
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification