Notification Detail

Draft act to protect children and young people from the dangers of using electronic cigarettes and electronic shishas

Notification Number: 2015/379/D (Germany)
Date received: 14/07/2015
End of Standstill: 15/10/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Sõnum 002

Komisjoni teade – TRIS/(2015) 02182
direktiiv 98/34/EÜ
Sõnumi tõlge 001
Teavitamine: 2015/0379/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502182.ET)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0379 D ET 14-07-2015 D NOTIF2. Member State
D


3. Department Responsible
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Originating Department
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 53107 Bonn
Tel.: 0049-228-930-2717, Fax: 0049-3018-555-42717, E-Mail: susanne.schuster@bmfsfj.bund.de


4. Notification Number
2015/0379/D - C10C


5. Title
Laste ja noorte elektrooniliste sigarettide ja elektrooniliste vesipiipude tarbimise ohtude eest kaitsmise seadus


6. Products Concerned
- tubakatooted
- muud nikotiini sisaldavad tooted ja nende pakendid (elektroonilised sigaretid ja elektroonilised vesipiibud ning nende täitepakendid)
- nikotiinivabad tooted, näiteks elektroonilised sigaretid ja elektroonilised vesipiibud, milles vedelik aurustub elektroonilise kuumutuselemendi abil ja tekkivaid aerosoole hingatakse sisse suu kaudu, ning nende täitepakendid


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Selleks, et kaitsta lapsi ja noori tubakatoodete, elektrooniliste sigarettide ja elektrooniliste vesipiipude kasutamisest tulenevate ohtude eest, võetakse järgmisi meetmeid:

1. Tubakatoodete väljastamise ja tarbimise keelde laiendatakse elektroonilistele sigarettidele ja elektroonilistele vesipiipudele ning nende täitepakenditele.

2. Tagatakse see, et tubakatooteid, elektroonilisi sigarette ja elektroonilisi vesipiipe ning nende täitepakendeid väljastatakse ka kaugmüügi korral üksnes täiskasvanutele.

3. Töösuhete raames tubakatoodete noortele väljastamise keeldu
laiendatakse samuti elektroonilistele sigarettidele ja elektroonilistele vesipiipudele ning nende täitepakenditele. (Muudatus alaealiste tööohutuse seaduses)


9. Brief Statement of Grounds
Laste ja noorte tervisekaitse ja uimastisõltuvuse ennetamine:
Tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete, näiteks elektrooniliste sigarettide, mida kasutatakse suuotsa abil nikotiinisisaldusega auru kasutamiseks, ning vastavate nikotiini sisaldavate vedelikega täitepakendite (vt direktiivi 2014/40/EL artikli 1 punkt f ja artikli 2 punktid 16 ja 17), tervistkahjustav mõju on nikotiini kui toksiini ja narkootilise aine tõttu tunnustatud ja vaieldamatu. Nii julgustatakse direktiivi 2014/40/EL kaalutluses 21 liikmesriike vältima selliste toodete müüki lastele ja noorukitele, võttes vastu asjakohased meetmed, millega kehtestatakse ja jõustatakse vanusepiirangud. See võib e-kaubanduse ajastul olla tõhus üksnes siis, kui nõue on samamoodi suunatud ka kaugmüügile. Tarbimisekeelu eesmärk on otsene kaitse.
Uuringud, mis toimusid 2015. aastal Saksamaa riskihindamisinstituudis (http://www.bfr.bund.de/cm/343/nikotinfreie-e-shishas-bergen-gesundheitliche-risiken.pdf) ja Saksamaa vähiuuringutekeskuses (http://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/AdWfP/AdWfdP_Gesundheitsgefaehrdung_von_Kindern_und_Jugendlichen_durch_E-Zigaretten.pdf), tõendasid, et ka nikotiinita elektrooniliste sigarettide ja elektrooniliste vesipiipude tarbimine kätkeb endas riske laste ja noorte tervisele. Seetõttu tuleb neid hakata kohtlema võrdselt asjaomaste nikotiini sisaldavate toodetega.


10. Reference Documents - Basic Texts
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid: 23. juuli 2002. aasta alaealiste kaitse seadus (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 2730), mida muudeti viimati 7. augusti 2013. aaasta seaduse artikli 2 lõikega 55 ja artikli 4 lõikega 36, (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 3154):
Alaealiste kaitse seadus veebipõhiselt kättesaadav järgmisel aadressil: http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/ online ning sellest teavitati teatistega 2004/0192/D, 2007/0579/D, 2007/0586/D, 2010/0394/D, 2010/0604/D.

12. aprilli 1976. aasta alaealiste tööohutuse seadus (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 965), viimati muudetud 21. jaanuari 2015. aasta seaduse (Saksamaa ametlik väljaanne, I osa, lk 10) artikli 2 lõikega 7, millel puudus teavitamiskohustusega kaetud sisu. Alaealiste tööohutuse seadus on veebipõhiselt kättesaadav järgmisel aadressil: http://bundesrecht.juris.de/juschg
Eelnõuga otseselt seonduvad õigusaktid edastati varasema teavitamise raames (vt teatis 2007/0586/D)


11. Invocation of the Emergency Procedure
Ei


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Ei


14. Fiscal measures
Ei


15. Impact assessment
Seadusest tulenevate tagajärgede üksikasjaliku ülevaate osas viidatakse seaduseelnõu põhjenduste punktile A VI.


16. TBT and SPS aspects
TBT-leping

Ei – eelnõu ei mõjuta märkimisväärselt rahvusvahelist kaubandust.

SPS-leping

Ei - eelnõu ei reguleeri sanitaar- ega fütosanitaarmeedet.
**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi 98/34/EÜ üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification