Notification Detail

Draft royal decree adopting the quality standard for beer and malt drinks.

Notification Number: 2015/294/E (Spain)
Date received: 12/06/2015
End of Standstill: 14/09/2015 ( 14/12/2015)

Issue of comments by: Germany
Issue of detailed opinion by: Commission
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
es
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2015) 01740
Директива 98/34/ЕО
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2015/0294/E

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201501740.BG)

1. Structured Information Line
MSG 002 IND 2015 0294 E BG 12-06-2015 E NOTIF2. Member State
E


3. Department Responsible
Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente.
Dirección General de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.
Secretaría de Estado para la Unión Europea.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
C/ Serrano Galvache, 26, 4ª planta, Torre Sur (28071 Madrid)
Teléfonos: 91 379 84 64 y 91 379 17 80
Fax: 91 379 84 01
Dirección correo electrónico: d83-189@ue.maec.es


3. Originating Department
Dirección General de la Industria Alimentaria
Subdirección General de Control y de Laboratorios Alimentarios
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Plaza de Santa Isabel, 1
28071- Madrid


4. Notification Number
2015/0294/E - C50A


5. Title
Проект на кралски указ относно приемането на стандарт за качество на бирата и малцовите напитки.


6. Products Concerned
Бира и малцови напитки.


7. Notification Under Another Act
- Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета.


8. Main Content
Определения за суровини, продукти и производствени методи; забранени практики; ограничения за използването на други съставки; свойства на крайните продукти; специфики на предоставената на потребителите информация за храните; изисквания за продажбата и сервирането на бира от буре или други големи съдове; аналитични методи.


9. Brief Statement of Grounds
Действителността на пазара на бира и малцови напитки налага да се актуализират стандартите за качество на храните за тези продукти както във връзка с правните названия на различните категории бира и малцови напитки чрез включване и регулиране на новите продукти, които понастоящем съществуват на пазара, така и по отношение на производството на тези продукти в Испания.

Целите на стандарта са:

да се актуализират националните разпоредби относно производството и пускането на пазара на бира и малцови напитки с оглед на развитието на технологичните иновации, развитието на пазарите и промяната в очакванията у потребителите;

да се подобри конкурентоспособността на националната промишленост в областта на бирата и малцовите напитки, да се гарантира лоялна конкуренция между производителите и да се предоставят на всички производители еднакви условия;

да се предостави подходяща информация за потребителите чрез улесняване на тяхното право на избор при покупката;

да се опростят действащите разпоредби чрез стандартизиране на националните разпоредби относно бирата и малцовите напитки с оглед на качеството на храните.


10. Reference Documents - Basic Texts
Няма наличен(и) основен(и) текст(ове).


11. Invocation of the Emergency Procedure
Не


12. Grounds for the Emergency
-


13. Confidentiality
Не


14. Fiscal measures
Не


15. Impact assessment
-


16. TBT and SPS aspects
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка.
**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива 98/34
Fax: +32 229 98043
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

Stakeholders Contributions

The TRIS website makes it easy for you or your organization to share your views on any given notification.
Due to the end of standstill we are currently not accepting any further contributions for this notification via the website.


No contributions were found for this notification