>

Σε ποιο στάδιο προβλέπεται η γνωστοποίηση του τεχνικού κανόνα προς την Επιτροπή;