>

Η διαδικασία του επείγοντος απαλλάσσει το οικείο κράτος μέλος από την υποχρέωση κοινοποίησης;