>

Το κράτος μέλος που θίγεται από μια εμπεριστατωμένη γνώμη οφείλει να απαντήσει κατά την περίοδο παράτασης του status quo;