>

Σε ποια περίπτωση είναι υποχρεωτική η εκ νέου γνωστοποίηση ενός σχεδίου τεχνικού κανόνα που έχει ήδη γνωστοποιηθεί και εξεταστεί σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535;