Αποτροπή τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο

"Μην επιτρέπετε στα εμπόδια να ανακόψουν την επιτυχία σας".

Στη δουλειά σας, η επιτυχία είναι πολύ σημαντική. Προκειμένου να επιτύχετε, προσπαθείτε να εντοπίσετε τυχόν εμπόδια, πριν παραγάγουν αρνητικά αποτελέσματα. Η ίδια αρχή ισχύει στην εσωτερική αγορά για τα τεχνικά εμπόδια.

Η διαδικασία (ΕΕ) 2015/1535 αποσκοπεί στην αποτροπή δημιουργίας εμποδίων στην εσωτερική αγορά, προτού αυτά εμφανιστούν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα νομοθετικά τους σχέδια σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών στην Επιτροπή, η οποία αναλύει αυτά τα σχέδια βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα κράτη μέλη συμμετέχουν εξίσου με την Επιτροπή σε αυτήν τη διαδικασία και μπορούν επίσης να γνωμοδοτούν επί των κοινοποιηθέντων σχεδίων

Το TRIS:

Ως εκ τούτου, η διαδικασία 2015/1535 αποτελεί επίσης ένα εργαλείο διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, στο οποίο η άποψή σας μπορεί να ακουστεί.


Γρήγορη αναζήτηση

Γνωστοποιήσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες

Παρουσίαση       Λίστα

Ισπανία Ισπανία - 17/03/2023
[ES] Decreto por el que se regulan los requisitos para ejercer la actividad de agente inmobiliario y se crea el Registro ofic[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ισπανία Ισπανία - 17/03/2023
[ES] REAL DECRETO / , DE DE , POR EL QUE SE REGULA EL CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO PARA LA EVALUAC[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Βέλγιο Βέλγιο - 15/03/2023
[FR] Décisions portant prolongation de la soumission de l'exportation de divers médicaments destinés au marché belge à une au[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ισπανία Ισπανία - 17/03/2023
[ES] PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE COADYUVANTES TECNOLÓGICOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN Y OBTENCIÓN DE ALIMEN[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας - 20/03/2023
[DE] Homöopathisches Arzneibuch - HAB 2023 [DE]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Γαλλία Γαλλία - 17/03/2023
[FR] Arrêté relatif à la mise à disposition des informations permettant d'identifier les perturbateurs endocriniens dans un p[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Τσεχία Τσεχία - 20/03/2023
[CS] Návrh vyhlášky o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Κροατία Κροατία - 17/03/2023
[HR] Pravilnik o priređivanju zabavnih igara i tehnički uvjeti ispravnosti automata za zabavne igre [HR]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ρουμανία Ρουμανία - 17/03/2023
[RO] Ordin privind obligaţia operatorilor economici de a asigura consumatorilor informaţii clare și complete cu privire la pr[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Γαλλία Γαλλία - 17/03/2023
[FR] Arrêté précisant les modalités relatives au contenu et aux conditions de présentation des informations prévues aux I et [...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ουγγαρία Ουγγαρία - 16/03/2023
[HU] Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet módosításáról szóló AM rendelet [HU[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας - 16/03/2023
[DE] Bio-Außer-Haus-Verpflegungsverordnung (BioAHVV) [DE]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Ισπανία Ισπανία - 17/03/2023
[ES] PROYECTO DE REAL DECRETO RELATIVO A LOS CONTROLES Y OTRAS ACTIVIDADES OFICIALES REALIZADOS SOBRE LA CADENA AGROALIMENTAR[...]

Προβολή γνωστοποίησης Προβολή γνωστοποίησης

Λίστα αλληλογραφίας

Από σήμερα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αυτόματο σύστημα ειδοποίησης με εγγραφή σε μία ή περισσότερες κατηγορίες κοινοποίησης. Το TRIS θα σας στείλει αυτόματη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις λάβει ένα νέο κοινοποιημένο κείμενο στην κατηγορία ή στις κατηγορίες που επιλέξατε.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

Έχετε εγγραφεί ήδη; Εύκολη διαχείριση της εγγραφής σας ή κατάργηση εγγραφής.

Disclaimer

Please note that on 1st February 2020, the UK withdrew from the European Union. The video and other general guidance materials on this webpage were produced before that date and reflect the situation when the UK was still a Member State of the European Union.

Data protection

This privacy statement provides information about the processing and the protection of your personal data in line with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data (repealing Regulation (EC) No 45/2001).