Notifizierungsangaben

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

Notifizierungsnummer: 2020/411/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 30/06/2020
Ende der Stillhaltefrist: 01/10/2020

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2020) 02352
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.PL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0411 D PL 30-06-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0 , E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0411/D - SERV60


5. Titel
Projekt drugiej ustawy zmieniającej ustawę o ochronie młodzieży


6. Products Concerned
Usługi telemedialne


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o ochronie młodzieży reguluje następujące istotne punkty w ustawie o ochronie młodzieży:

a) Wspieranie przejrzystości i zorientowania
- W ustawie o ochronie młodzieży umieszcza się ujednolicające pojęcie mediów obejmujące media nośnikowe i telemedia oraz normę określającą podstawy dotyczące rozpowszechniania mediów szkodzących rozwojowi, § 1 ust. 1a ustawy o ochronie młodzieży.
- W odniesieniu do oceny szkodliwości dla rozwoju i tym samym oznaczenia wiekowego projekt przewiduje możliwość uwzględnienia pochodzących z mediów istotnych zagrożeń związanych z interakcją, § 10b zdanie drugie ustawy o ochronie młodzieży. Jednocześnie dla szczebla wykonawczego stwarza się możliwość zapewnienia przejrzystości co do odpowiednich symboli, § 14 ust. 2a ustawy o ochronie młodzieży.
- Umożliwia się przejęcie podejmowanych przez uznawaną zgodnie z umową państwową o ochronie młodzieży przed treściami szkodliwymi w mediach instytucję dobrowolnej samoregulacji decyzji o oznaczeniu wiekowym filmów i programów do gry jako oznakowaniu zgodnym z ustawą o ochronie małoletnich, § 14 ust. 6a ustawy o ochronie małoletnich.
- Projekt przewiduje regulację uzupełniającą ograniczenia w rozpowszechnianiu określone w umowie państwowej o ochronie młodzieży przed treściami szkodliwymi w mediach, zgodnie z którą platformy internetowe, które udostępniają w swojej ofercie filmy i gry jako własne treści, muszą je opatrzyć wyraźnym oznaczeniem wiekowym, § 14a ustawy o ochronie młodzieży.

b) Dostosowanie praktyki zakazywania do epoki cyfrowej
- Dotychczasowy Federalny Organ Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież (BPjM) kontynuuje swoją działalność jako Organ Kontroli Mediów Demoralizujących młodzież przy przemianowanej na urząd Federalnej Centrali Ochrony Dzieci i Młodzieży w Mediach, § 17a ust. 1 ustawy o ochronie młodzieży.
- Przebieg postępowań w Organie Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież jest przyspieszany przez przyspieszenie postępowań w ramach współpracy z Komisja ds. Ochrony Młodzieży w Mediach (KJM) (§ 21 ust. 6 zdanie drugie ustawy o ochronie młodzieży) oraz przez przyznanie prawa do złożenia własnego wniosku określonym organom przyjmującym skargi na treści internetowe oraz instytucjom samokontroli, § 21 ust. 2 ustawy o ochronie młodzieży.
- Zadanie służącego pedagogice medialnej i publicznego informowania na temat praktyki orzecznictwa Organu Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież jest wyraźnie włączane do ustawy, § 17a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie młodzieży.
- Dostosowuje się prowadzenie wykazu mediów szkodliwych dla młodzieży, § 24 ustawy o ochronie młodzieży.
- § 15 ust. 1a ustawy o ochronie młodzieży wypełnia lukę regulacyjną, jaka powstaje, gdy telemedia szkodliwe dla młodzieży prezentuje się tak, że mogą być one widziane przez młodzież.

c) Skuteczne reagowanie na zagrożenia związane z interakcją
- Cele ochronne ustawy o ochronie młodzieży (§ 10a ustawy o ochronie młodzieży) są w ostatecznym zamiarze wynikającym z ustawy zasadniczej, Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji ONZ o prawach dziecka rozszerzane o ochronę integralności osobistej dzieci i młodzieży, § 10a pkt 3 ustawy o ochronie młodzieży.
- Projekt przewiduje uzasadnienie zobowiązania serwisów internetowych odpowiednich dla dzieci i młodzieży do podjęcia stosownych i skutecznych strukturalnych środków profilaktycznych służących zachowaniu celów ochronnych. Środki profilaktyczne mają stworzyć struktury ochrony i kompetencji w odpowiednich dla dzieci i młodzieży mediach społecznościowych i platformach komunikacji, § 24a ust. 1 ustawy o ochronie młodzieży.
- Projekt zawiera katalog odpowiednich środków, który w celu konkretyzacji wymagań określa różne środki, które mogą być odpowiednie przy uwzględnieniu odnośnej specyfiki technicznej i regulaminów korzystania z ofert bądź ukształtowania ofert pod względem treści i struktury, § 24a ust. 2 ustawy o ochronie młodzieży.
- Zgodnie z § 24a ust. 4 S. 4 ustawy o ochronie młodzieży niezmienione pozostają § 2a i § 3 ustawy o mediach telematycznych oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; L 314 z 22.11.2016, s. 72; L 127 z 23.5.2018, s. 2).
- Nadzór jest sprawowany przez Federalny Organ Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież, który jako urząd jest przekształcany w Federalną Centralę Ochrony Dzieci i Młodzieży w Mediach, § 24b ust. 1 ustawy o ochronie młodzieży. Dążenie do poprawy ofert powinno mieć najpierw miejsce w ramach postępowania nadzorczego na zasadzie dialogu, § 24b ust. 3 ustawy o ochronie młodzieży. Dopiero gdy to podejście pozostanie bezskuteczne, Federalna Centrala zostaje upoważniona do zarządzenia stosownych środków profilaktycznych wymaganych pod groźbą grzywny, § 24b ust. 4 ustawy o ochronie młodzieży.

d) Wspieranie udoskonalania ochrony dzieci i młodzieży w mediach
- Cel ochronny ustawy o ochronie młodzieży rozszerza się o wspieranie zorientowania na dzieci, młodzież, osoby uprawnione do opieki nad dziećmi oraz wykwalifikowanych pedagogów przy korzystaniu z mediów i w edukacji medialnej, § 10a pkt 4 ustawy o ochronie małoletnich.
- Federalny Organ Kontroli Mediów Demoralizujących Młodzież jest przekształcany w Federalną Centralę Ochrony Dzieci i Młodzieży w Mediach oraz dba o stałą wymianę uczestników i udoskonalenie ochrony dzieci i młodzieży w mediach, § 17, 17a ustawy o ochronie młodzieży.


9. Kurze Begründung
Istniejący system regulacyjny służący ochronie dzieci i młodzieży w mediach jest oparty na punktach odniesienia uzgodnionych między Federacją i krajami związkowymi na konferencji premierów krajów związkowych dnia 8 marca 2002 r.

W ustawie o ochronie młodzieży jak dotąd uregulowane jest z jednej strony rozpowszechnianie filmów, programów filmowych i programów do gry przy użyciu mediów nośnikowych wśród społeczeństwa i podczas publicznych imprez filmowych, a z drugiej strony włączenie przez BPjM zarówno mediów nośnikowych, jak i telemediów do wykazu szkodliwych dla młodzieży mediów. Zgodne z ochroną młodzieży rozpowszechnianie ofert medialnych w radiu i telewizji oraz w telemediach jest ponadto uregulowane w umowie państwowej o ochronie młodzieży przed treściami szkodliwymi w mediach.

Z drugiej strony istnieje rzeczywistość medialna, która pod względem rozpowszechniania treści medialnych charakteryzuje się zbieżnością, tzn. że drogi rozpowszechniania łączą się i pod względem tych samych treści są już prawie niemożliwe do odróżnienia.

Wykraczając poza ryzyko konfrontacji z niezmieniającymi się treściami medialnymi, np. konkretną grą lub filmem, w związku ze sposobami użytkowania przez dzieci i młodzież trwale zmieniły się wymagania względem działającej ustawowej ochrony dzieci i młodzieży w mediach. Młodzi ludzie od dawna korzystają z internetu w pierwszym rzędzie jako medium komunikacji i do rozpowszechniania tworzonych przez siebie treści. Dzieci i młodzież mają prawo do korzystania z medium informacyjno-komunikacyjnego, jakim jest internet.

Obecna konstrukcja ustawowej ochrony dzieci i młodzieży nie jest jeszcze przewidziana do wspierania tego korzystania w rozumieniu oglądania o niskim ryzyku ani do skutecznego reagowania na zagrożenia dla integralności osobistej dzieci i młodzieży, takie jak cyberprzemoc czy cybergrooming, czyli uwodzenie dzieci przez internet.

Aby zagwarantować ochronę dzieci i młodzieży w mediach, która będzie odpowiadać wymogom czasu, konieczna jest zmiana ustawy o ochronie młodzieży.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Odniesienie do tekstów podstawowych: odniesienie do tekstów podstawowych: obowiązująca obecnie ustawa o ochronie młodzieży jest opublikowana na następującej stronie internetowej: https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspekty TBT

Nie – Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Sie können Ihren Standpunkt in einer beliebigen Amtssprache der EU mitteilen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens einen Monat vor Ende der Stillhaltefrist abzugeben, um sicherzustellen, dass Ihre Ansichten unter Einberechnung der benötigten Zeit für die Prüfung und die interne Bearbeitung angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden Ihre Beiträge bis 23:59:59 MEZ des Enddatums der Stillhaltefrist angenommen. Ihr Beitrag wird in TRIS veröffentlicht (Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht öffentlich zugänglich), sofern Sie nicht angeben, dass Sie eine vertrauliche Behandlung wünschen.

Die Ansichten der interessierten Parteien sind für die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer Bewertung von Notifizierungen wichtig, die im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 eingereicht wurden. Jede Reaktion der Kommission erfolgt jedoch unabhängig, beruht auf den der Kommission vorliegenden Informationen und steht im Einklang mit ihren internen Entscheidungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie zum Inhalt Ihres Beitrags keine weitere Rückmeldung erhalten.

Nach Ablauf der Stillhaltefrist finden Sie auf der Website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ unter der Notifizierungsdatei Informationen über die Form einer eventuellen Reaktion der Kommission und/oder der Mitgliedstaaten auf die Notifizierung.


en
  Bitkom on 19-08-2020
Klicken, um zu erweitern

With this paper, Bitkom wishes to provide its comments on the proposed German Draft Second Act amending the Protection of Young Persons Act (‘the notified draft Act’ or ‘the draft Act’), which is now being reviewed by the European Commission under the framework of the notification procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535. Essentially, the draft Act concerns ‘rules on services’ in the meaning of Article 1(1) (e) (i) of the Directive.

The notified draft Act amends the Protection of Young Persons Act in Germany (Jugendschutzgesetz, JuSchG) and aims to promote transparency and orientation with regard to age labelling, adapt indexing practices to the digital age, create an effective response to interaction risks and promote further development in the protection of children and young persons in the media.

There is no disagreement that the notified draft pursues an important goal, namely that of protecting children and young people from harmful online content and providing them with age-appropriate access to digital services. We welcome the initiative of adapting the regulations of the Youth Protection Act to the convergence of media regulations and thus creating modern framework conditions for the protection of minors in Germany. However, we do see a risk of the notified draft limiting the free movement of services within the Union as well as the freedom to provide Information Society Services as based on the country-of-origin principle and codified in the e-Commerce and Audiovisual Media Services Directive.

Two provisions of the draft Act are especially concerning in this regard. §14a of the draft Act defines labelling obligations for movie and games platforms which they have to fulfil in order to be able to offer those games and movies. § 24a of the draft Act defines precautionary measures for ‘service providers who store or provide third-party information for users with the intention of making a profit’. Services that are not usually used by children are exempt from these obligations. Both obligations are punishable by a fine.