Notifizierungsangaben

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

Notifizierungsnummer: 2020/411/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 30/06/2020
Ende der Stillhaltefrist: 01/10/2020

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Ziņa 002

Komisijas ziņojums - TRIS/(2020) 02352
Direktīva (ES) 2015/1535
Ziņojuma tulkošana 001
Notifikācija: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.LV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0411 D LV 30-06-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0 , E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0411/D - SERV60


5. Titel
Projekts Otrajam likumam, ar ko groza Likumu par jauniešu aizsardzību


6. Products Concerned
Telemediju pakalpojumi


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Likumprojektā par grozījumiem Likumā par jauniešu aizsardzību [Jugenschutzgesetz, JuSchG] reglamentē šādus būtiskus JuSchG punktus:

a) pārredzamības un konsultēšanas veicināšana:
- JuSchG nosaka vienojošu plašsaziņas līdzekļu terminu, kas aptver plašsaziņas līdzekļus un telemediju, un nosaka pamatstandartu tādu plašsaziņas līdzekļu izplatīšanai, kas kavē attīstību (JuSchG 1. panta 1.a punkts);
- novērtējot attīstības traucējumus un tādējādi vecuma klasifikāciju, projektā ir paredzēta iespēja ņemt vērā attiecīgos mijiedarbības riskus, ko rada plašsaziņas līdzekļi (JuSchG 10.b panta 2. teikums). Tajā pašā laikā izpildvaras līmenī ir sniegta iespēja nodrošināt pārredzamību, izmantojot atbilstošus simbolus (JuSchG 14. panta 2.a punkts);
- lēmumu pārņemšana, ko veic saskaņā ar Valsts līgumu par cilvēka cieņas aizsardzību un nepilngadīgo aizsardzība radio un telemedijos [Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien — JMStV'] atzīta brīvprātīga pašregulācijas organizācija attiecībā uz filmu un spēļu programmu vecuma klasifikāciju saskaņā ar JuSchG (JuSchG 14. panta 6.a punkts);
- projektā ir paredzēti noteikumi, kas papildina JMStV izplatīšanas ierobežojumus, saskaņā ar kuriem interneta platformām, kas piedāvā filmas vai spēles kā savu saturu kopējā piedāvājumā, ir jānodrošina skaidra vecuma klasifikācija (JuSchG14.a pants);

b) indeksēšanas prakses pielāgošana digitālajam laikmetam:
- līdzšinējā Federālā Jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu kontroles iestāde [Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, BPjM] turpinās darboties kā Jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu kontroles iestāde Federālajā Bērnu un jaunatnes plašsaziņas līdzekļu aizsardzības centrā, kas nesen tika izveidots par iestādi (JuSchG 17.a panta 1. punkts);
- procedūru norise Jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu kontroles iestādē tiek paātrināta, izveidojot sadarbību ar Jaunatnes plašsaziņas līdzekļu aizsardzības komisiju [Kommission für Jugendmedienschutz, KJM] un tādējādi paātrinot procedūru norisi (JuSchG 21. panta 6. punkta 2. teikums), un noteiktiem interneta sūdzību birojiem un pašregulācijas organizācijām tiek piešķirtas savas pieteikumu iesniegšanas tiesības (JuSchG 21. panta 2. punkts);
- uzdevums veikt pedagoģisku izglītošanu plašsaziņas līdzekļu jomā un sabiedrības izglītošanu par jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu kontroles iestādes praksi ir skaidri iekļauts likumā (JuSchG 17.a panta 2. punkta 2) apakšpunkts);
- tiek pielāgota jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu saraksta pārvaldība (JuSchG 24. pants);
- ar JuSchG 15. panta 1.a punktu novērš nepilnības regulējumā, kas rodas, ja jauniešiem kaitīgu televīzijas mediju demonstrē tādā veidā, ka to var uztvert bērni vai jaunieši;

c) efektīva cīņa ar mijiedarbības riskiem:
- Likuma par jauniešu aizsardzību (JuSchG10.a pants) aizsardzības mērķus attiecina arī uz bērnu un pusaudžu personiskās integritātes aizsardzību, kas izriet no Pamatlikuma, ES Pamattiesību hartas un ANO Konvencijas par bērna tiesībām (JuSchG 10.a panta 3) apakšpunkts);
- projektā ir paredzēts attiecībā uz bērniem un pusaudžiem paredzētiem interneta pakalpojumiem noteikt pienākumu veikt atbilstošus un efektīvus strukturālos piesardzības pasākumus, lai īstenotu aizsardzības mērķus. Piesardzības pasākumi ir paredzēti, lai izveidotu strukturālas aizsardzības un tehniskās sagatavotības struktūras sociālajos plašsaziņas līdzekļos un saziņas platformās, kas paredzētas bērniem un pusaudžiem (JuSchG 24.a panta 1. punkts);
- projektā ir ietverts atbilstošs pasākumu katalogs, kurā norādīti dažādi pasākumi prasību noteikšanai, kas būtu atbilstoši, ņemot vērā attiecīgās tehniskās īpatnības un piedāvājumu izmantošanas nosacījumus vai to saturu un struktūru (JuSchG 24.a panta 2. punkts);
- saskaņā ar JuSchG 24.a panta 4. punkta 4. teikumu paliek nemainīgs Telemediju likuma 2.a un 3. pants, kā arī noteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.; L 314, 22.11.2016., 72. lpp.; L 127, 23.5.2018., 2. lpp.);
- uzraudzību veic Federālā Jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu pārbaudes iestāde, kas tiek pārstrukturēta kā Federālā bērnu un jaunatnes plašsaziņas līdzekļu aizsardzības centra iestāde (JuSchG 24.b panta 1. punkts). Sākumā ar uzraudzības procedūru, ko veic dialoga veidā, ir jāuzlabo piedāvājumi (JuSchG 24.b panta 3. punkts). Tikai tad, ja šī pieeja nav veiksmīga, Federālais centrs ir pilnvarots noteikt atbilstošus piesardzības pasākumus ar naudas sodiem (JuSchG 24.b panta 4. punkts);

d) bērnu un jauniešu plašsaziņas līdzekļu aizsardzības attīstības veicināšana un:
- JuSchG aizsardzības mērķis tiek paplašināts, veicinot bērnu, pusaudžu, personu ar likumīgu aizbildnību un pedagoģijas speciālistu konsultēšanu plašsaziņas līdzekļu izmantošanā un plašsaziņas līdzekļu izglītībā (JuSchG 10.a panta 4) apakšpunkts);
- Federālā Jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu kontroles iestāde tiks pārstrukturēta par Federālo Bērnu un jaunatnes plašsaziņas līdzekļu aizsardzības centru un nodrošinās pastāvīgu dalībnieku apmaiņu un turpmāku bērnu un jauniešu plašsaziņas līdzekļu aizsardzības attīstību (JuSchG 17. un 17.a pants).


9. Kurze Begründung
Esošā normatīvā sistēma bērnu un pusaudžu aizsardzībai plašsaziņas līdzekļos ir balstīta uz novērtēšanas kritērijiem, par kuriem federālā valdība un federālās zemes vienojās Ministru prezidenta konferencē 2002. gada 8. martā.

Ar JuSchG līdz šim ir regulēta filmu, filmu un spēļu programmu izplatīšana plašsaziņas līdzekļos sabiedriskos un publiskos filmu pasākumos, un, no otras puses, arī plašsaziņas līdzekļu un telemediju iekļaušana jauniešiem kaitīgu plašsaziņas līdzekļu sarakstā, ko veic BPjM. JMStV arī regulē plašsaziņas līdzekļu izplatīšanu radio un telemedijos saskaņā ar nepilngadīgo aizsardzību.

No otras puses, pastāv plašsaziņas līdzekļu realitāte, kurai ir raksturīga konverģence saistībā ar mediju satura izplatīšanu, t. i., informācijas izplatīšanas ceļi saplūst kopā un ir grūti atšķirami attiecībā uz vienu un to pašu saturu.

Papildus konfrontācijas riskam ar nemainīgu plašsaziņas līdzekļu saturu, piemēram, ar konkrētu spēli vai filmu, līdz ar bērnu un jauniešu uzvedības paradumiem ilgstoši mainījās prasības attiecībā uz bērnu un jauniešu funkcionējošu tiesisko aizsardzību plašsaziņas līdzekļos. Jaunieši jau sen izmanto internetu galvenokārt kā saziņas līdzekli un pašu radīta satura izplatīšanai. Bērniem un jauniešiem ir tiesības piedalīties informācijas un komunikācijas vidē internetā.

Pašreizējā likuma redakcijā bērnu un jauniešu aizsardzības uzbūve vēl nav paredzēta tam, lai atbalstītu šādu līdzdalību, ņemot vērā zema riska uztveri, un efektīvi cīnītos pret draudiem bērnu un pusaudžu personiskajai integritātei, piemēram, pret tādiem kibernoziegumiem kā Cybermobbing (mobings interneta vidē) vai Cybergrooming (seksuālu kontaktu uzsākšana ar interneta starpniecību).

Lai atjaunotu bērnu un jauniešu plašsaziņas līdzekļu aizsardzību atbilstoši laikam, JuSchG ir jāmaina.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Atsauces uz pamattekstiem: Atsauces uz pamattekstiem: pašlaik spēkā esošais Likums par jauniešu aizsardzību ir publicēts tīmekļa vietnē https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/.


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit14. Steuerliche Maßnahmen15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT aspekts

NĒ — projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību.

SPS aspekts

NĒ — projekts nav sanitārs vai fitosanitārs pasākums.

**********
Eiropas Komisijas

Direktīvas (ES) 2015/1535 kontaktpunkts
Fakss: +32 229 98043
e-pasts: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Sie können Ihren Standpunkt in einer beliebigen Amtssprache der EU mitteilen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens einen Monat vor Ende der Stillhaltefrist abzugeben, um sicherzustellen, dass Ihre Ansichten unter Einberechnung der benötigten Zeit für die Prüfung und die interne Bearbeitung angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden Ihre Beiträge bis 23:59:59 MEZ des Enddatums der Stillhaltefrist angenommen. Ihr Beitrag wird in TRIS veröffentlicht (Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht öffentlich zugänglich), sofern Sie nicht angeben, dass Sie eine vertrauliche Behandlung wünschen.

Die Ansichten der interessierten Parteien sind für die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer Bewertung von Notifizierungen wichtig, die im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 eingereicht wurden. Jede Reaktion der Kommission erfolgt jedoch unabhängig, beruht auf den der Kommission vorliegenden Informationen und steht im Einklang mit ihren internen Entscheidungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie zum Inhalt Ihres Beitrags keine weitere Rückmeldung erhalten.

Nach Ablauf der Stillhaltefrist finden Sie auf der Website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ unter der Notifizierungsdatei Informationen über die Form einer eventuellen Reaktion der Kommission und/oder der Mitgliedstaaten auf die Notifizierung.


en
  Bitkom on 19-08-2020
Klicken, um zu erweitern

With this paper, Bitkom wishes to provide its comments on the proposed German Draft Second Act amending the Protection of Young Persons Act (‘the notified draft Act’ or ‘the draft Act’), which is now being reviewed by the European Commission under the framework of the notification procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535. Essentially, the draft Act concerns ‘rules on services’ in the meaning of Article 1(1) (e) (i) of the Directive.

The notified draft Act amends the Protection of Young Persons Act in Germany (Jugendschutzgesetz, JuSchG) and aims to promote transparency and orientation with regard to age labelling, adapt indexing practices to the digital age, create an effective response to interaction risks and promote further development in the protection of children and young persons in the media.

There is no disagreement that the notified draft pursues an important goal, namely that of protecting children and young people from harmful online content and providing them with age-appropriate access to digital services. We welcome the initiative of adapting the regulations of the Youth Protection Act to the convergence of media regulations and thus creating modern framework conditions for the protection of minors in Germany. However, we do see a risk of the notified draft limiting the free movement of services within the Union as well as the freedom to provide Information Society Services as based on the country-of-origin principle and codified in the e-Commerce and Audiovisual Media Services Directive.

Two provisions of the draft Act are especially concerning in this regard. §14a of the draft Act defines labelling obligations for movie and games platforms which they have to fulfil in order to be able to offer those games and movies. § 24a of the draft Act defines precautionary measures for ‘service providers who store or provide third-party information for users with the intention of making a profit’. Services that are not usually used by children are exempt from these obligations. Both obligations are punishable by a fine.