Notifizierungsangaben

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

Notifizierungsnummer: 2020/411/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 30/06/2020
Ende der Stillhaltefrist: 01/10/2020

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Pranešimas 002

Komisijos pranešimas - TRIS/(2020) 02352
Direktyva (ES) 2015/1535
Pranešimo vertimas 001
Pranešimas: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.LT)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0411 D LT 30-06-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0 , E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0411/D - SERV60


5. Titel
II įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas Jaunimo apsaugos įstatymas, projektas


6. Products Concerned
Telekomunikacijų paslaugos


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
Jaunimo apsaugos įstatymo (vok. santrumpa – JuSchG) pakeitimo įstatymo projektu nustatomi toliau nurodyti esminiai Jaunimo apsaugos įstatymo punktai.

a. Skaidrumo ir orientavimo skatinimas.
- Jaunimo apsaugos įstatyme įtvirtinamas išsamus suvienodintas žiniasklaidos terminas ir pagrindinis žiniasklaidos priemonių, kurios trikdo pagrindiniam vystymuisi, sklaidos standartas (Jaunimo apsaugos įstatymo 1 straipsnio 1a dalis).
- Vertinant vystymosi sutrikimą ir su juo susijusį amžiaus cenzo žymėjimą, projekte numatyta galimybė atsižvelgti į atitinkamą sąveikos riziką, kylančią dėl žiniasklaidos (Jaunimo apsaugos įstatymo 10b straipsnio 2 sakinys). Kartu įgyvendinimo lygmeniu sudaroma galimybė atitinkamais simboliais užtikrinti skaidrumą (Jaunimo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 2a dalis).
- Pagal Jaunimo žiniasklaidos apsaugos valstybės sutartį (vok. santrumpa – JMStV) patvirtinta savanoriško savireguliavimo įmonė gali priimti sprendimus dėl filmų ir žaidimų programų amžiaus cenzo ženklinimo pagal Jaunimo apsaugos įstatymą (Jaunimo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 6a dalis).
- Projekte numatytas reglamentavimas, kuriuo papildomi Jaunimo žiniasklaidos apsaugos valstybės sutartimi nustatyti platinimo apribojimai, pagal kurį interneto platformose, kuriose filmai ar žaidimai bendrai siūlomi kaip savarankiškas turinys, privaloma aiškiai pažymėti tokių filmų ir žaidimų amžiaus cenzą (Jaunimo apsaugos įstatymo 14a straipsnis).

b. Indeksavimo praktikos pritaikymas skaitmeniniam amžiui.
- Buvęs Federalinis jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centras (vok. santrumpa – BPjM) ir toliau veiks kaip Jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centras, kuris pertvarkomas į tarnybą nauju pavadinimu – Federalinį vaikų ir jaunimo žiniasklaidos apsaugos centrą (Jaunimo apsaugos įstatymo 17a straipsnio 1 dalis).
- Jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centro procedūros paspartintos užmezgus bendradarbiavimą su Jaunimo žiniasklaidos apsaugos komisija (vok. santrumpa – KJM) (Jaunimo apsaugos įstatymo 21 straipsnio 6 dalies 2 sakinys), o tam tikros interneto skundų nagrinėjimo tarnybos ir savikontrolės institucijos įgavo teisę savarankiškai kreiptis (Jaunimo apsaugos įstatymo 21 straipsnio 2 dalis).
- Žiniasklaidos ir visuomenės švietimo apie Jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centro skundų nagrinėjimo praktiką įgaliojimai yra aiškiai įtraukti į įstatymą (Jaunimo apsaugos įstatymo 17a straipsnio 2 dalies 2 punktas).
- Pataisyta jaunimui kenksmingų žiniasklaidos priemonių sąrašo tvarkymo procedūra (Jaunimo apsaugos įstatymo 24 straipsnis).
- Jaunimo apsaugos įstatymo 15 straipsnio 1a dalimi pašalinta reglamentavimo spraga, kuri atsiranda, kai jaunimui kenksminga telemedija transliuojama taip, kad ją galėtų pamatyti vaikai ar jaunimas.

c. Efektyvus sąveikos rizikos konfrontavimas.
- Jaunimo apsaugos įstatymo apsaugos tikslai (Jaunimo apsaugos įstatymo 10a straipsnis) išplečiami iki vaikų ir paauglių asmeninio neliečiamumo apsaugos, atsižvelgiant į galutinius tikslus, kurie numatyti Konstitucijoje, ES pagrindinių teisių chartijoje ir JT vaiko teisių konvencijoje (Jaunimo apsaugos įstatymo 10a straipsnio 3 punktas).
- Projekte pagrįsta prievolė interneto paslaugų, susijusių su vaikais ir paaugliais, teikėjams imtis tinkamų ir veiksmingų struktūrinių atsargumo priemonių apsaugos tikslams pasiekti. Atsargumo priemonėmis turi būti užtikrinta struktūrinė apsauga ir sukurtos įgalinimo struktūros su vaikais ir paaugliais susijusioje socialinėje žiniasklaidoje ir komunikacijos platformose (Jaunimo apsaugos įstatymo 24a straipsnio 1 dalis).
- Į projektą įtrauktas atitinkamas priemonių katalogas, kuriame nurodomos įvairios priemonės reikalavimams konkretizuoti, kurios gali būti tinkamos atsižvelgiant į atitinkamus techninius ypatumus ir pasiūlymų naudojimo sąlygas ar jų turinį ir konstrukcinį dizainą (Jaunimo apsaugos įstatymo 24a straipsnio 2 dalis).
- Pagal Jaunimo apsaugos įstatymo 24a straipsnio 4 dalies ketvirtą sakinį Telemedijos įstatymo 2a ir 3 straipsnių ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1; L 314, 2016 11 22, p. 72; L 127, 2018 5 23, p. 2) nuostatos išlieka nepakitusios.
- Priežiūrą vykdo Federalinis jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centras, kuris pertvarkomas kaip tarnyba į Federalinį vaikų ir jaunimo žiniasklaidos apsaugos centrą (Jaunimo apsaugos įstatymo 24b straipsnio 1 dalis). Pirminis tikslas yra pagerinti pasiūlymus vykdant priežiūros procesą dialogo forma (Jaunimo apsaugos įstatymo 24b straipsnio 3 dalis). Tik jei toks metodas nepasiteisins, Federalinis centras bus įgaliotas imtis tinkamų atsargumo priemonių ir skirti baudas (Jaunimo apsaugos įstatymo 24b straipsnio 4 dalis).

d. Tolesnės vaikų ir jaunimo žiniasklaidos apsaugos plėtros skatinimas.
- Jaunimo apsaugos įstatymo apsaugos tikslas yra išplėstas siekiant skatinti vaikų, paauglių, globėjų ir pedagogų orientavimąsi žiniasklaidos priemonių naudojimo bei švietimo srityje (Jaunimo apsaugos įstatymo 10a straipsnio 4 dalis).
- Federalinis jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centras pertvarkytas į Federalinį vaikų ir jaunimo žiniasklaidos apsaugos centrą, kuris užtikrins nuolatinius veiklos vykdytojų mainus ir tolesnę vaikų ir paauglių žiniasklaidos apsaugos plėtrą (Jaunimo apsaugos įstatymo 17 ir 17a straipsniai).


9. Kurze Begründung
Dabartinė vaikų ir paauglių apsaugos žiniasklaidos srityje reguliavimo sistema yra pagrįsta pagrindiniais parametrais, dėl kurių susitarė federalinė vyriausybė ir federacinių žemių vyriausybės 2002 m. kovo 8 d. ministrų konferencijoje.

Viena vertus, Jaunimo apsaugos įstatymu iki šiol buvo reglamentuojamas filmų, filmų ir žaidimų programų platinimas nešiojamosiose laikmenose viešose vietose ir viešuose filmų renginiuose; kita vertus, Federalinis jaunimui kenksmingos žiniasklaidos tyrimų centras įtraukė tiek nešiojamąsias laikmenas, tiek telemediją į jaunimui kenksmingų laikmenų sąrašą. Jaunimo apsaugos įstatymu taip pat reguliuojamas žiniasklaidos platinimas radijuje ir telemedijoje pagal jaunimo apsaugos reikalavimus.

Nepaisant to, egzistuoja žiniasklaidos realybė, kuriai būdinga žiniasklaidos turinio platinimo konvergencija, t. y. platinimo kanalai susilieja ir juos sudėtinga išskirti pagal tą patį turinį.

Be konfrontacijos su nuolatiniu žiniasklaidos turiniu, pavyzdžiui, konkrečiu žaidimu ar filmu, rizikos, vaikų ir paauglių naudojimo įpročiai iš esmės pakeitė veiksnios teisinės vaikų ir jaunimo apsaugos žiniasklaidoje reikalavimus. Jaunuoliai jau seniai internetą naudoja pirmiausiai komunikavimo tikslais ir platindami savo sukurtą turinį. Vaikai ir jaunimas turi teisę dalyvauti interneto informacijos ir komunikavimo priemonėse.

Dabartinė įstatymais nustatyta vaikų ir jaunimo apsauga nėra suplanuota taip, kad toks dalyvavimas būtų palaikomas suvokiant mažą riziką ir veiksmingai kovojama su grėsmėmis vaikų ir paauglių asmeniniam neliečiamumui, pavyzdžiui, patyčiomis kibernetinėje erdvėje ar viliojimu kibernetinėje erdvėje, t. y. seksualinių kontaktų užmezgimu internete.

Jaunimo apsaugos įstatymas turi būti pakeistas, kad būtų užtikrinta naujausia vaikų ir jaunimo žiniasklaidos apsauga.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Pagrindinių tekstų nuorodos: Pagrindinių tekstų nuorodos: Šiuo metu galiojantis Jaunimo apsaugos įstatymas skelbiamas šioje interneto svetainėje: https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Ne


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Ne


14. Steuerliche Maßnahmen
Ne


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Sutartis dėl techninių prekybos kliūčių.

NE – projektas nedaro didelės įtakos tarptautinei prekybai.

Sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių aspektas.

Ne – projektas nėra sanitarinė ar fitosanitarinė priemonė

**********
Europos Komisijos


Direktyvos (ES) 2015/1535 Kontaktinis taškas
Faksas: +32 229 98043
el. pašto adresas: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Sie können Ihren Standpunkt in einer beliebigen Amtssprache der EU mitteilen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens einen Monat vor Ende der Stillhaltefrist abzugeben, um sicherzustellen, dass Ihre Ansichten unter Einberechnung der benötigten Zeit für die Prüfung und die interne Bearbeitung angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden Ihre Beiträge bis 23:59:59 MEZ des Enddatums der Stillhaltefrist angenommen. Ihr Beitrag wird in TRIS veröffentlicht (Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht öffentlich zugänglich), sofern Sie nicht angeben, dass Sie eine vertrauliche Behandlung wünschen.

Die Ansichten der interessierten Parteien sind für die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer Bewertung von Notifizierungen wichtig, die im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 eingereicht wurden. Jede Reaktion der Kommission erfolgt jedoch unabhängig, beruht auf den der Kommission vorliegenden Informationen und steht im Einklang mit ihren internen Entscheidungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie zum Inhalt Ihres Beitrags keine weitere Rückmeldung erhalten.

Nach Ablauf der Stillhaltefrist finden Sie auf der Website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ unter der Notifizierungsdatei Informationen über die Form einer eventuellen Reaktion der Kommission und/oder der Mitgliedstaaten auf die Notifizierung.


en
  Bitkom on 19-08-2020
Klicken, um zu erweitern

With this paper, Bitkom wishes to provide its comments on the proposed German Draft Second Act amending the Protection of Young Persons Act (‘the notified draft Act’ or ‘the draft Act’), which is now being reviewed by the European Commission under the framework of the notification procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535. Essentially, the draft Act concerns ‘rules on services’ in the meaning of Article 1(1) (e) (i) of the Directive.

The notified draft Act amends the Protection of Young Persons Act in Germany (Jugendschutzgesetz, JuSchG) and aims to promote transparency and orientation with regard to age labelling, adapt indexing practices to the digital age, create an effective response to interaction risks and promote further development in the protection of children and young persons in the media.

There is no disagreement that the notified draft pursues an important goal, namely that of protecting children and young people from harmful online content and providing them with age-appropriate access to digital services. We welcome the initiative of adapting the regulations of the Youth Protection Act to the convergence of media regulations and thus creating modern framework conditions for the protection of minors in Germany. However, we do see a risk of the notified draft limiting the free movement of services within the Union as well as the freedom to provide Information Society Services as based on the country-of-origin principle and codified in the e-Commerce and Audiovisual Media Services Directive.

Two provisions of the draft Act are especially concerning in this regard. §14a of the draft Act defines labelling obligations for movie and games platforms which they have to fulfil in order to be able to offer those games and movies. § 24a of the draft Act defines precautionary measures for ‘service providers who store or provide third-party information for users with the intention of making a profit’. Services that are not usually used by children are exempt from these obligations. Both obligations are punishable by a fine.