Notifizierungsangaben

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

Notifizierungsnummer: 2020/411/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 30/06/2020
Ende der Stillhaltefrist: 01/10/2020

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2020) 02352
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.HU)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0411 D HU 30-06-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0 , E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0411/D - SERV60


5. Titel
Második törvénytervezet a fiatalkorúak védelméről szóló törvény módosításáról


6. Products Concerned
Telemédia-szolgáltatások


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
-


8. Inhaltszusammenfassung
A fiatalkorúak védelméről szóló törvény (JuSchG) módosításáról szóló törvénytervezet a JuSchG következő lényeges pontjait szabályozza:

a. az átláthatóság és az orientáció előmozdítása,
– A fiatalkorúak védelméről szóló törvény egy hordozó- és telemédiát egységesítő médiafogalmat és egy, a fejlődést hátráltató média terjesztésére vonatkozó alapvető normát rögzít (JuSchG, 1. § (1a.) bek.).
– A fejlődés hátráltató tényezők és ezáltal a korhatár-megjelölés értékelésekor a tervezet lehetőséget biztosít a média által előidézett interakciós kockázatok figyelembevételére (JuSchG, 10b. § 2. mondat). Ugyanakkor a megvalósítási szinten a megfelelő szimbólumok használatával lehetőség kínálkozik az átláthatóság megteremtésére (JuSchG, 14. § (2a.) bek.).
- Lehetséges, hogy az ifjúsági médiavédelmi államszerződésben (JMStV) elismert intézmény döntéseket fogadjon el a filmek és játékprogramok korhatár-megjelölésének önkéntes önszabályozásáról a JuSchG szerint (JuSchG, 14. §, (6a.) bek.).
- A tervezet a JMStV terjesztési korlátozásait kiegészítő szabályozást ír elő, amely alapján az internetes platformoknak, amelyek filmeket vagy játékokat saját tartalomként bocsátanak rendelkezésre a teljes ajánlatban, egyértelmű korhatár-megjelöléssel kell rendelkezniük (JuSchG, 14a. §).

b. az indexelési gyakorlat adaptálása a digitális korszakhoz,
- A fiatalkorúak számára ártalmas média korábbi szövetségi ellenőrző szerve (BPjM) a fiatalkorúak számára ártalmas média ellenőrző szerveként a szövetségi gyermek- és ifjúsági médiavédelem hatóságként újonnan kijelölt szövetségi központjaként fog működni (JuSchG, 17a. §, (1) bek.).
- A fiatalkorúak számára ártalmas média ellenőrző szervénél zajló eljárásokat felgyorsítják azáltal, hogy együttműködést alakítanak ki az ifjúsági médiavédelmi bizottsággal (KJM) a folyamat felgyorsítása érdekében (JuSchG, 21. §, (6) bek. 2. mondat), és egyes internetes panaszkezelő helyek és önellenőrző testületek saját kérelmezési jog birtokába jutnak (JuSchG, 21. §, (2) bek.).
- A médiaoktatásnak és a közoktatásnak a fiatalkorúak számára ártalmas média ellenőrző szervének gyakorlatával kapcsolatos megbízása kifejezetten helyet kapott a törvényben (JuSchG, 17a. §, (2) bek., 2. pont).
- A fiatalkorúak számára ártalmas média listavezetése kiigazításra kerül (JuSchG, 24. §).
– A JuSchG 15. §-ának (1a.) bekezdése kiküszöböli azt szabályozási hiányosságot, amely akkor merül fel, amikor a fiatalkorúak számára ártalmas telemédiát úgy mutatják be, hogy azt gyermekek vagy fiatalok is észlelhetik.

c. az interakciós kockázatok hatékony felismerése,
- A fiatalkorúak védelméről szóló törvény védelmi céljait (JuSchG 10a. §) az alaptörvényből, az Európai Unió Alapjogi Chartájából és az ENSZ gyermekjogi egyezményéből fakadó célok kiterjesztik a gyermekek és fiatalkorúak személyes integritásának védelmére (JuSchG, 10a. §, 3. pont).
- A tervezet előírja a gyermekek és fiatalkorúak számára releváns internetszolgáltatásokra vonatkozó kötelezettség megállapítását annak érdekében, hogy megfelelő és hatékony strukturális óvintézkedések szülessenek a védelmi célok megóvása érdekében. Az óvintézkedések célja a gyermekek és fiatalkorúak számára releváns szociális médiumok és kommunikációs platformok strukturális védelmi és alkalmassági szervezetének létrehozása (JuSchG, 24a. §, (1) bek.).
- A tervezet egy megfelelő intézkedéskatalógust tartalmaz, amely a követelmények konkretizálása céljából különféle olyan intézkedéseket határoz meg, amelyek az ajánlatok technikai sajátosságainak és felhasználási feltételeinek, ill. azok tartalmi és strukturális kialakításának tekintetében megfelelőnek bizonyulhatnak (JuSchG, 24a. §, (2) bek.).
- A JuSchG 24a. § (4) bekezdésének 4. mondata értelmében a telemédia-törvény 2a. és 3. §-a, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezései változatlanok maradnak (HL L 119, 2016.5.4, 1. old.; L 314, 2016.11.22., 72. old.; L 127, 2018.5.23., 2. old.).
- A felügyeletet a fiatalkorúak számára ártalmas média szövetségi ellenőrző szerve látja el, amely a szövetségi gyermek- és ifjúsági médiavédelem hatóságaként átszervezésre kerül (JuSchG, 24b. §, (1) bek.). Kezdetben a cél a párbeszéd alapú felügyeleti folyamatban az ajánlatok fejlesztésének előmozdítása (JuSchG, 24b. §, (3) bek.). Csakis akkor, ha ez a megközelítés sikertelen, a szövetségi központ felhatalmazást kap arra, hogy a megfelelő óvintézkedéseket bírság terhe mellett elrendelje (JuSchG, 24b. §, (4) bek.).

d. a gyermek - és ifjúsági médiavédelem továbbfejlesztésének elősegítése, valamint
- A JuSchG védelmi célja kibővül a gyermekek, fiatalkorúak, törvényes gondviselő személyek, valamint a médiahasználat és a médiaoktatás pedagógiai szakemberei orientációjának előmozdítása érdekében (JuSchG, 10a. §, 4. pont).
- A fiatalkorúak számára ártalmas média szövetségi ellenőrző szervét átalakítják a gyermek- és ifjúsági médiavédelem szövetségi központjává, és biztosítják a szereplők állandó cseréjét, valamint a gyermek- és ifjúsági médiavédelem továbbfejlesztését (JuSchG, 17. és 17.a §).


9. Kurze Begründung
A gyermekek és fiatalkorúak médiával kapcsolatos védelmének jelenlegi szabályozási rendszere alapvető paramétereken alapszik, amelyek tekintetében a szövetség és a tartományok a 2002. március 8-i miniszterelnöki konferencián állapodtak meg.

A JuSchG törvény egyrészt a filmek, film- és játékprogramok hordozómédián történő nyilvános és nyilvános filmrendezvényeken való terjesztését szabályozza, másrészt a BPjM mind a hordozó-, mind a telemédiát felveszi a fiatalkorúak számára ártalmas média listájába. A médiaajánlatok rádióban és telemédiában való, a fiatalkorúak védelmét is figyelembe vevő terjesztését a JMStV is szabályozza.

Ezzel szemben áll a médiavalóság, amelyet a médiatartalom terjesztésének tekintetében konvergencia jellemez, azaz a terjesztési csatornák együtt növekednek, és ugyanazon tartalom tekintetében alig különböznek egymástól.

Az állandó médiatartalmakkal - például egy adott játékkal vagy filmmel - való konfrontáción túlmenően a gyermekek és fiatalkorúak használati szokásai a média területén fenntarthatóan megváltoztatták a gyermekek és fiatalkorúak működő jogi védelmének követelményeit. A fiatalok már régóta használják az internetet – elsősorban kommunikációs eszközként és a létrehozott saját tartalom terjesztésére. A gyermekeknek és fiatalkorúaknak joguk van részesülni az internetes információs és kommunikációs médiából.

A törvényes gyermek- és ifjúságvédelem jelenlegi felépítése még nem alkalmas arra, hogy alacsony kockázatot megállapítva támogassa ezt a szerepvállalást, és arra, hogy a gyermekek és fiatalkorúak személyes integritását fenyegető veszélyeket - például a cybermobbing vagy a cybergrooming, azaz a szexuális kapcsolatok interneten való kezdeményezése tekintetében - hatékonyan kezelje.

A JuSchG törvényt módosítani kell annak érdekében, hogy a gyermek- és ifjúsági médiavédelem naprakész állapotú legyen.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Hivatkozás az alapszövegekre: Hivatkozás az alapszövegekre: A fiatalkorúak védelméről szóló, jelenleg hatályos törvény a következő weboldalon lett közzétéve: https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nem


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nem


14. Steuerliche Maßnahmen
Nem


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-megállapodás

NEM - a tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-megállapodás

Nem - a tervezet nem egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedés

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Sie können Ihren Standpunkt in einer beliebigen Amtssprache der EU mitteilen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens einen Monat vor Ende der Stillhaltefrist abzugeben, um sicherzustellen, dass Ihre Ansichten unter Einberechnung der benötigten Zeit für die Prüfung und die interne Bearbeitung angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden Ihre Beiträge bis 23:59:59 MEZ des Enddatums der Stillhaltefrist angenommen. Ihr Beitrag wird in TRIS veröffentlicht (Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht öffentlich zugänglich), sofern Sie nicht angeben, dass Sie eine vertrauliche Behandlung wünschen.

Die Ansichten der interessierten Parteien sind für die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer Bewertung von Notifizierungen wichtig, die im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 eingereicht wurden. Jede Reaktion der Kommission erfolgt jedoch unabhängig, beruht auf den der Kommission vorliegenden Informationen und steht im Einklang mit ihren internen Entscheidungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie zum Inhalt Ihres Beitrags keine weitere Rückmeldung erhalten.

Nach Ablauf der Stillhaltefrist finden Sie auf der Website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ unter der Notifizierungsdatei Informationen über die Form einer eventuellen Reaktion der Kommission und/oder der Mitgliedstaaten auf die Notifizierung.


en
  Bitkom on 19-08-2020
Klicken, um zu erweitern

With this paper, Bitkom wishes to provide its comments on the proposed German Draft Second Act amending the Protection of Young Persons Act (‘the notified draft Act’ or ‘the draft Act’), which is now being reviewed by the European Commission under the framework of the notification procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535. Essentially, the draft Act concerns ‘rules on services’ in the meaning of Article 1(1) (e) (i) of the Directive.

The notified draft Act amends the Protection of Young Persons Act in Germany (Jugendschutzgesetz, JuSchG) and aims to promote transparency and orientation with regard to age labelling, adapt indexing practices to the digital age, create an effective response to interaction risks and promote further development in the protection of children and young persons in the media.

There is no disagreement that the notified draft pursues an important goal, namely that of protecting children and young people from harmful online content and providing them with age-appropriate access to digital services. We welcome the initiative of adapting the regulations of the Youth Protection Act to the convergence of media regulations and thus creating modern framework conditions for the protection of minors in Germany. However, we do see a risk of the notified draft limiting the free movement of services within the Union as well as the freedom to provide Information Society Services as based on the country-of-origin principle and codified in the e-Commerce and Audiovisual Media Services Directive.

Two provisions of the draft Act are especially concerning in this regard. §14a of the draft Act defines labelling obligations for movie and games platforms which they have to fulfil in order to be able to offer those games and movies. § 24a of the draft Act defines precautionary measures for ‘service providers who store or provide third-party information for users with the intention of making a profit’. Services that are not usually used by children are exempt from these obligations. Both obligations are punishable by a fine.