Notifizierungsangaben

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Jugendschutzgesetzes

Notifizierungsnummer: 2020/411/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 30/06/2020
Ende der Stillhaltefrist: 01/10/2020

de en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 02352
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0411/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202002352.BG)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0411 D BG 30-06-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E C 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6392, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 503, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18555-0 , E-Mail: poststelle@bmfsfj.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0411/D - SERV60


5. Titel
Проект на Втори закон за изменение на Закона за защита и насърчаване на децата и подрастващите


6. Products Concerned
Телемедийни услуги


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt8. Inhaltszusammenfassung
Законопроектът за изменение на Закона за защита и насърчаване на децата и подрастващите (JuSchG) регламентира следните основни пунктове в JuSchG:

а) насърчаване на прозрачността и ориентацията,
— в JuSchG се въвеждат единно понятие за медии, включващо носители за разпространение и електронни медии, и основен стандарт за разпространението на влияещи отрицателно върху развитието медии, параграф 1, алинея 1а от JuSchG;
— при оценката на отрицателното влияние върху развитието, а с това и на обозначението за възрастово ограничение, проектът предвижда възможността да се вземат под внимание възникващите от медиите свързани с интерактивни услуги рискове, параграф 10б, изречение 2 от JuSchG. Същевременно за нивото на прилагане се открива възможността за създаване на прозрачност чрез съответни символи, параграф 14, алинея 2а от JuSchG;
— предоставя се възможността за приемането на решения от призната съгласно JMStV организация за контрол на доброволен принцип относно обозначението за възрастова граница на филми и игрални програми като обозначение съгласно JuSchG, параграф 14, алинея 6а от JuSchG;
— проектът предвижда допълваща ограниченията за разпространение на JMStV разпоредба, съгласно която интернет платформи, които предоставят филми или игри като собствено съдържание в рамките на общо предложение, да са задължени да им поставят ясно обозначение за възрастова граница, параграф 14а от JuSchG;

б) адаптиране на практиката за индексиране към цифровата епоха,
— досегашният федерален контролен орган за рискови за подрастващите медии (BPjM) продължава да работи като контролен орган за рискови за подрастващите медии към новосъздадената в качеството на компетентен орган Федерална централа за защита на децата и подрастващите в рамките на медиите, параграф 17а, първа алинея от JuSchG;
— процедурните процеси пред контролния орган за рискови за подрастващите медии се ускоряват, като се ускорява сътрудничеството при процедурите с Комисията за защита на подрастващите в рамките на медиите (KJM) (параграф 21, шеста алинея, изречение 2 от JuSchG) и определени организации за подаване на жалби, както и организации за самоконтрол, получават собствено право да подават жалби, параграф 21, втора алинея от JuSchG;
— задачата за медийно-педагогическо и обществено разясняване на съдебната практика на контролния орган за рискови за подрастващите медии се включва експлицитно в закона, параграф 17а, втора алинея, точка 2 от JuSchG;
— воденето на списъка на рисковите за подрастващите медии се адаптира, параграф 24 от JuSchG;
— с параграф 15, алинея 1а от JuSchG се запълва липса в регулацията, която се явява от представянето на рискови за подрастващите електронни медии по такъв начин, че може да се възприема от деца или подрастващи;

в) ефективно противодействие на рисковете, произтичащи от интерактивни услуги,
— целите за защита, заложени в Закона за защита и насърчаване на децата и подрастващите (параграф 10а от JuSchG) се разширяват до следващата се от Основния закон, Хартата за правата на човека на ЕС и Конвенцията за правата на детето на ООН цел върху защитата на личната цялост на децата и подрастващите, параграф 10а, точка 3 от JuSchG;
— проектът предвижда въвеждането на задължение при предвидени за деца и подрастващи интернет услуги, да се предприемат адекватни и ефективни структурни предпазни мерки за съблюдаване на целите за защитата. Предпазните мерки следва да създадат структурни защитни структури и структури за пригодност в предвидени за деца и подрастващи социални медии и платформи за комуникация, параграф 24а, първа алинея от JuSchG;
— проектът съдържа съответен списък от мерки, който определя различни мерки за конкретизиране на изискванията, които, като се вземат под внимание съответните технически особености и правилата за ползване на предложенията, респ. тяхното оформяне на съдържанието и структурата, могат да бъдат подходящи, параграф 24а, втора алинея от JuSchG;
— съгласно параграф 24а, четвърта алинея, изречение 4 от JuSchG разпоредбите на параграфи 2а и 3 от Закона за електронните медии, както и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1; L 314, 22.11.2016 г., стр. 72; L 127, 23.5.2018 г., стр. 2), не се засягат;
— надзорът се поема от федералния контролен орган за рискови за подрастващите медии, който се преобразува в компетентен орган към Федералната централа за медийна защита на децата и подрастващите, параграф 24б, първа алинея от JuSchG. Първоначално трябва да се действа в рамките на диалогична процедура по надзор за подобряване на предложенията, параграф 24б, трета алинея от JuSchG. Само ако този подход не е успешен, Федералната централа се оправомощава да разпорежда предприемането на съответните предпазни мерки с налагане на финансови санкции, параграф 24б, четвърта алинея от JuSchG;

г) насърчаване на усъвършенстването на защитата на децата и подрастващите в рамките на медиите и
— целите на защитата, определени в JuSchG, се разширяват върху насърчаването на ориентирането за деца, подрастващи, възпитатели и педагогически специалисти при ползването на медии и възпитанието в рамките на медиите, параграф 10а, точка 4 от JuSchG;
— федералният контролен орган за рискови за подрастващите медии се преобразува във Федерална централа за защита на децата и подрастващите в рамките на медиите и осигурява постоянна смяна на операторите и усъвършенстване на защитата на децата и подрастващите в рамките на медиите, параграфи 17, 17а от JuSchG.


9. Kurze Begründung
Съществуващата регулаторна система за защита на децата и подрастващите в областта на медиите се основава на критерии за оценка, договорени между Федерацията и федералните провинции на конференцията на министър-председателите, проведена на 8 март 2002 г.

В JuSchG до момента е регламентирано от една страна разпространението на филми, филмови и игрални програми на носители за разпространение в обществото и при обществени филмови събития, а от друга страна — включването както на носителите за разпространение, така и на електронни медии в списъка на рисковите за подрастващите медии от BPjM. Освен това съответстващото на изискванията за защита на подрастващите разпространение на медийни съдържания по радиото и в електронните медии е регламентирано в JMStV.

От другата страна стои медийната реалност, която по отношение на разпространението на медийни съдържания се характеризира с конвергенция, което означава, че пътищата за разпространение се разрастват и трудно се различават по отношение на едно и също съдържание.

В допълнение към риска от конфронтация с еднаквите медийни съдържания — като конкретна игра или филм — поради потребителското поведение на децата и подрастващите устойчиво се промениха изискванията към функциониращата законова защита на децата и подрастващите в рамките на медиите. От дълго време младите хора използват интернет предимно като средство за комуникация и за разпространяване на самостоятелно създадени съдържания. Децата и подрастващите имат право да участват в информационната и комуникационна среда интернет.

Настоящата конструкция на законовата защита на децата и подрастващите все още не е подготвена за това, да подпомага това участие в смисъла на възприемане с нисък риск и да противодейства ефективно на опасностите за личната цялост на децата и подрастващите — като например Cybermobbing или Cybergrooming, тоест, инициирането на сексуални контакти чрез интернет.

За да се гарантира съответстваща на съвременните особености защита на децата и подрастващите в рамките на медиите, трябва да се измени JuSchG.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Препратка към основните документи: Препратка към основните документи: Приложимият към момента Закон за насърчаване и защита на децата и подрастващите е публикуван на следната интернет страница: https://www.gesetze-im-internet.de/juschg/


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Не


12. Gründe für die Dringlichkeit13. Vertraulichkeit
Не


14. Steuerliche Maßnahmen
Не


15. Folgenabschätzung16. TBT- und SPS-Aspekte
Споразумение за ТБТ

НЕ — проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Споразумение за СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Sie können Ihren Standpunkt in einer beliebigen Amtssprache der EU mitteilen. Wir bitten Sie, Ihre Stellungnahme bis spätestens einen Monat vor Ende der Stillhaltefrist abzugeben, um sicherzustellen, dass Ihre Ansichten unter Einberechnung der benötigten Zeit für die Prüfung und die interne Bearbeitung angemessen berücksichtigt werden. Grundsätzlich werden Ihre Beiträge bis 23:59:59 MEZ des Enddatums der Stillhaltefrist angenommen. Ihr Beitrag wird in TRIS veröffentlicht (Übersetzungen in andere Sprachen sind nicht öffentlich zugänglich), sofern Sie nicht angeben, dass Sie eine vertrauliche Behandlung wünschen.

Die Ansichten der interessierten Parteien sind für die Kommission und die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit einer Bewertung von Notifizierungen wichtig, die im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/1535 eingereicht wurden. Jede Reaktion der Kommission erfolgt jedoch unabhängig, beruht auf den der Kommission vorliegenden Informationen und steht im Einklang mit ihren internen Entscheidungsregeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass Sie zum Inhalt Ihres Beitrags keine weitere Rückmeldung erhalten.

Nach Ablauf der Stillhaltefrist finden Sie auf der Website https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/ unter der Notifizierungsdatei Informationen über die Form einer eventuellen Reaktion der Kommission und/oder der Mitgliedstaaten auf die Notifizierung.


en
  Bitkom on 19-08-2020
Klicken, um zu erweitern

With this paper, Bitkom wishes to provide its comments on the proposed German Draft Second Act amending the Protection of Young Persons Act (‘the notified draft Act’ or ‘the draft Act’), which is now being reviewed by the European Commission under the framework of the notification procedure laid down in Directive (EU) 2015/1535. Essentially, the draft Act concerns ‘rules on services’ in the meaning of Article 1(1) (e) (i) of the Directive.

The notified draft Act amends the Protection of Young Persons Act in Germany (Jugendschutzgesetz, JuSchG) and aims to promote transparency and orientation with regard to age labelling, adapt indexing practices to the digital age, create an effective response to interaction risks and promote further development in the protection of children and young persons in the media.

There is no disagreement that the notified draft pursues an important goal, namely that of protecting children and young people from harmful online content and providing them with age-appropriate access to digital services. We welcome the initiative of adapting the regulations of the Youth Protection Act to the convergence of media regulations and thus creating modern framework conditions for the protection of minors in Germany. However, we do see a risk of the notified draft limiting the free movement of services within the Union as well as the freedom to provide Information Society Services as based on the country-of-origin principle and codified in the e-Commerce and Audiovisual Media Services Directive.

Two provisions of the draft Act are especially concerning in this regard. §14a of the draft Act defines labelling obligations for movie and games platforms which they have to fulfil in order to be able to offer those games and movies. § 24a of the draft Act defines precautionary measures for ‘service providers who store or provide third-party information for users with the intention of making a profit’. Services that are not usually used by children are exempt from these obligations. Both obligations are punishable by a fine.