Notifizierungsangaben

Erste Verordnung zur Änderung der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung

Notifizierungsnummer: 2020/111/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 10/03/2020
Ende der Stillhaltefrist: 11/06/2020 ( 11/09/2020)

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
Abgabe einer ausführlichen Stellungnahme durch: Italien
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2020) 00855
Direktiv (EU) 2015/1535
Översättning av meddelandet 001
Anmälan: 2020/0111/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000855.SV)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0111 D SV 10-03-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 215, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18-529-3155, Fax: 0049-30-18-529-4549, E-Mail: 215@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0111/D - C60A


5. Titel
Första förordningen om ändring av genomförandeförordningen för livsmedelsinformation


6. Products Concerned
Förslaget till förordning avser märkning av livsmedel.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
- Förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel


8. Inhaltszusammenfassung
Genom förevarande förordning införs en nationell rättslig grund för den frivilliga märkningen av livsmedel med Nutri-Score-symbolen i enlighet med den underliggande EU-rätten.

Nutri-Score är en logotyp för utvidgad näringsvärdesdeklaration. På en skala med fem steg från A till E visas en produkts sammanlagda näringsvärde. Bedömningen görs genom en jämförelse av antalet kalorier och olika näringsämnen.

Nutri-Score är ett gemenskapens kollektivmärke som är registrerat hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Varumärkesinnehavare är Agence nationale de la santé publique (den franska folkhälsomyndigheten). Nämnda myndighet har fastställt användningsvillkor för varumärket som även omfattar en registrering.

Genom en inledande bestämmelse i förslaget till förordning införs en rättslig grund med avseende på märkning av livsmedel för godkännandet av en frivillig användning av Nutri-Score-symbolen i Tyskland.
De redan tillämpliga varumärkesrättsliga bestämmelserna påverkas inte. I förslaget till förordning hänvisas för tydlighetens skull till att det för en användning av märket i Tyskland särskilt krävs att nödvändiga tillstånd inhämtas enligt varumärkeslagstiftningen och att varumärkesinnehavarens användningsvillkor ska följas.

Genom offentliggörandet av tyska texter av de relevanta franska dokumenten ska det särskilt bli lättare för små och medelstora företag att delta i systemet. Dessa offentliggöranden ska enbart tjäna som stöd. I rättsligt hänseende ska särskilt de språkliga versioner från varumärkesinnehavaren som är relevanta i varumärkeshänseende ha företräde.

Nyckelord: märkning, livsmedel, näringsvärdesdeklaration, Nutri-Score


9. Kurze Begründung
Tyskland har som målsättning att inom ramen för sin politik för en hälsosam kost vidareutveckla näringsvärdesdeklarationer i Tyskland. Genom en förenklad näringsvärdesdeklaration ska det bli enklare för konsumenterna att göra hälsosamma val. Konsumenterna ska på ett enkelt och begripligt sätt kunna inhämta information om ett livsmedels beskaffenhet i näringsmässigt hänseende.

Både näringsmässiga frågor och konsumenternas förståelse och uppfattning har undersökts genom omfattande studier. I sin preliminära rapport för bedömning och utvärdering av utvalda modeller av näringsvärdesdeklarationer på förpackningar slog Max-Rubner-Institut, det federala forskningsinstitutet för kost och livsmedel (Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel), fast att Nutri-Score baseras på giltiga grunder ur näringshänseende (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/MRI-Bericht-Naehrwertkennzeichnungs-Modelle.pdf?__blob=publicationFile). I en konsumentundersökning har Info-GmbH slagit fast att Nutri-Score – i jämförelse med de andra modeller som undersökts – är den som uppfattas och förstås bäst (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht-Repr%C3%A4sentativerhebung-TeilA_eNWK.pdf?__blob=publicationFile). Parallellt med processen har samråd genomförts med representanter för näringslivet, konsumenter och hälso- och sjukvårdssektorn.

Den allmänna rättsliga uppfattningen är att Nutri-Score utgör ett näringspåstående enligt artikel 2.2.4 i förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (nedan kallad förordningen), när den gröna eller ljusgröna färgen används. I avsaknad av ett europeiskt godkännande krävs det för en sådan användning av Nutri-Score i Tyskland en bestämmelse som har genomgått anmälningsförfarandet i artikel 23 i förordningen.

Studier har visat att näringsvärdestabellerna är för komplicerade för vissa grupper av människor. För att även kunna nå ut till dessa grupper av människor och öka deras medvetenhet när det gäller en balanserad kost, krävs en vidareutveckling av näringsvärdesdeklarationerna (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht_Fokusgruppenbefragung_TeilB_eNWK.pdf?__blob=publicationFile).

Förslaget till förordning har utarbetats med beaktande av bestämmelserna i förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Hänvisningar till grundtexterna: Genomförandeförordningen för livsmedelsinformation

https://www.gesetze-im-internet.de/lmidv/BJNR227210017.html


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nej


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nej


14. Steuerliche Maßnahmen
Nej


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
TBT-avtal

Nej - utkastet har ingen betydande inverkan på den internationella handeln.

SPS-avtal

Nej - utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


et
  Eesti Toiduainetööstuse Liit on 11-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 

Will really appreciate all your efforts to explain to regulators/MSs to have only one EU-wide scheme and do not have any intermediate solution to confuse European consumer.

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

WBR

Sirje Potisepp from Estonian Food Industry Association


en
  Estonian Soft Drink Producers' Association on 08-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 EST:

Pidades silmas Euroopa Komisjoni värskeimaid uudiseid ja hiljutist raportit ELis kasutusel olevate erinevate toitumisjuhiste kohta, peame meeles pidama, et pakendi esikülje toitumisalase teabega märgistamise lõppeesmärk peaks olema aidata tarbijatel teha oma toiduvalikuid, pakkudes toitumisalase teabe lühiülevaadet, ning seda nähakse üha enam toitumisega seotud mittenakkuslike haiguste ennetamise strateegiate toetamise vahendina.

 

 

Asjaolu, et mõni liikmesriik soovitab konkreetset pakendi esikülje märgistamise juhist (näiteks NutriScore), võib põhjustada selle, et keskmine tarbija eelistab tooteid, mis on märgistatud selle ametliku kava järgi, ja see võib avaldada survet ELi toidukäitlejatele kõigi riiklikul turul olevate toodete märgistamiseks selle ametlikult propageeritava kava järgi. Erinevate pakendi esikülje märgistamise juhiste kasutamine Euroopa siseturul võib tuua ettevõtjatele kaasa teatavaid kulusid ning tekitada tarbijates segadust ja usalduse puudumist. Paljude ELi liikmesriikide eksperdid ja sidusrühmad pooldavad ühist ühtlustatud lähenemisviisi, väites, et paljude pakendi esikülje märgistamise juhiste samaaegne eksisteerimine ELi turul võib põhjustada turu killustatust ja tekitada tarbijates segadust.

 

 

Seetõttu on meie tungiv soovitus esitada oma märkused, et lükata tagasi tehniliste normide teabesüsteemis (TRIS) olev Saksamaa teatis kasutada eelistatud variandina NutriScore'i, et vältida edasist tarbijate segadusse ajamist ja turgude killustatust ning avaldada lootust, et tekiks üks kogu ELis soovitatav pakendi esikülje märgistamise kava.

 

 

Komisjonil on selge plaan ja poliitiline prioriteet 2022. aasta lõpuks koostada seadusandlik ettepanek, mis aitaks tarbijatel valida tervislikke ja jätkusuutlikke toitumisharjumusi kooskõlas strateegia „talust taldrikule” eesmärkidega ja parema õigusloome põhimõtetega. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

 

Lühidalt sooviksime rõhutada, et Nutriscore ei vasta jookide tervisealaseid väiteid käsitlevatele õigusaktidele, sisaldab jookide algoritmi puhul võrreldamatut alust võrreldes toidutoodetega, ning mis ei motiveeri edasisi tootearendusi/retseptide täiendamist ja millel on mitmeid õiguslikke piiranguid. Lisatud on üksikasjalik UNESDA hinnang.

 

 

 

 

ENG:

 

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

In a nutshell we would like to highlight, that Nutriscore is not in compliance with Health Claims legislation for beverages, contains non-comparable base for algorithm for beverages in comparison with food products which do not motivate for further reformulations and have several legal constrains. Enclosed detailed UNESDA assessment.