Notifizierungsangaben

Erste Verordnung zur Änderung der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung

Notifizierungsnummer: 2020/111/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 10/03/2020
Ende der Stillhaltefrist: 11/06/2020 ( 11/09/2020)

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
Abgabe einer ausführlichen Stellungnahme durch: Italien
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Wiadomość 002

Informacja od Komisji - TRIS/(2020) 00855
dyrektywa (UE) 2015/1535
Tłumaczenie wiadomości 001
Powiadomienie: 2020/0111/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000855.PL)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0111 D PL 10-03-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 215, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18-529-3155, Fax: 0049-30-18-529-4549, E-Mail: 215@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0111/D - C60A


5. Titel
Pierwsze rozporządzenie zmieniające rozporządzenie wykonawcze w sprawie przekazywania informacji na temat żywności


6. Products Concerned
Projekt rozporządzenia dotyczy etykietowania żywności.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
- Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności


8. Inhaltszusammenfassung
Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie, zgodnie z leżącym u podstaw prawem Unii, krajowej podstawy prawnej dla dobrowolnego umieszczania na żywności oznaczenia Nutri-Score.

Nutri-Score to logo służące do zaawansowanego określania wartości odżywczej. Pięciostopniowa skala od A do E wskazuje całkowitą wartość odżywczą produktu. W tym celu dokonywany jest wzajemny bilans liczby kalorii i różnych wartości odżywczych.

Nutri-Score to zbiorowy wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Właścicielem tego znaku jest francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego (Agence nationale de la santé publique). W odniesieniu do używania znaku towarowego opracowała ona warunki stosowania, które obejmują także rejestrację.

Poprzez klauzulę otwartą projekt rozporządzenia stwarza podstawy prawne w zakresie etykietowania żywności dla dopuszczenia dobrowolnego stosowania oznaczenia Nutri-Score w Niemczech.
Mające już i tak zastosowanie regulacje prawa dotyczącego znaków towarowych pozostają niezmienione. W ramach wyjaśnienia projekt rozporządzenia wskazuje na to, że, aby móc używać w Niemczech znaku towarowego, należy uzyskać zezwolenia wymagane w szczególności prawem dotyczącym znaków towarowych i przestrzegać warunków stosowania opracowanych przez właściciela znaku towarowego.

Publikacje tłumaczeń właściwych francuskich dokumentów mają ułatwić udział w systemie szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom. Publikacje te służą wsparciu; prawnie miarodajne pozostają właściwe zwłaszcza z punktu widzenia prawa dotyczącego znaków towarowych wersje językowe właściciela znaku.

Słowa kluczowe: etykietowanie; żywność; określanie wartości odżywczej; Nutri-Score


9. Kurze Begründung
Niemcy postawiły sobie za cel, aby w ramach swojej polityki na rzecz zdrowego żywienia udoskonalić określanie wartości odżywczej dla kraju. Dzięki uproszczonemu określaniu wartości odżywczej zdrowy wybór ma stać się dla konsumenta łatwym wyborem. Konsumenci mają być w stanie w prosty sposób uzyskać zrozumiałe informacje na temat właściwości odżywczych środka spożywczego.

W kompleksowych analizach zbadano zarówno kwestie dietetyczne, jak i zrozumienie i postrzeganie przez konsumentów. W swoim tymczasowym sprawozdaniu opisującym i oceniającym wybrane modele określania wartości odżywczej z przodu opakowania Instytut Maxa Rubnera, Federalny Instytut Badawczy Żywności i Artykułów Spożywczych, stwierdził, że Nutri-Score opiera się na podstawach uzasadnionych pod względem dietetycznym (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/MRI-Bericht-Naehrwertkennzeichnungs-Modelle.pdf?__blob=publicationFile). W ramach badania konsumenckiego agencja Info-GmbH doszła do wniosku, że - w porównaniu ze zbadanymi modelami - Nutri-Score jest najlepiej postrzegany i rozumiany (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht-Repr%C3%A4sentativerhebung-TeilA_eNWK.pdf?__blob=publicationFile). Procesowi temu towarzyszyły konsultacje z przedstawicielami gospodarki, konsumentów i sektora zdrowia.

Nutri-Score to - w przypadku stosowania koloru zielonego i jasnozielonego - według rozpowszechnionego stanowiska prawnego oświadczenie żywieniowe w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. Z powodu braku aprobaty europejskiej, aby stosować Nutri-Score w Niemczech zgodnie z tym stanowiskiem, wymagana jest regulacja, która przeszła procedurę powiadamiania w rozumieniu art. 23 rozporządzenia w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności.

Badania pokazały, że dla określonych grup osób tabela wartości odżywczych jest zbyt skomplikowana. Aby dotrzeć w szczególności również do tych grup osób i uwrażliwić je na kwestię zrównoważonej diety, wymagane jest udoskonalone określanie wartości odżywczej (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht_Fokusgruppenbefragung_TeilB_eNWK.pdf?__blob=publicationFile).

Projekt rozporządzenia został przygotowany z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Odniesienie do tekstów podstawowych: rozporządzenie wykonawcze w sprawie przekazywania informacji na temat żywności

https://www.gesetze-im-internet.de/lmidv/BJNR227210017.html


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Nie


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Nie


14. Steuerliche Maßnahmen
Nie


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Aspekty TBT

Nie - Projekt nie wpłynie znacząco na handel międzynarodowy.

Aspekty SPS

Nie - Projekt nie jest środkiem sanitarnym ani fitosanitarnym.

**********
Komisja Europejska

Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
faks: +32 229 98043
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


et
  Eesti Toiduainetööstuse Liit on 11-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 

Will really appreciate all your efforts to explain to regulators/MSs to have only one EU-wide scheme and do not have any intermediate solution to confuse European consumer.

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

WBR

Sirje Potisepp from Estonian Food Industry Association


en
  Estonian Soft Drink Producers' Association on 08-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 EST:

Pidades silmas Euroopa Komisjoni värskeimaid uudiseid ja hiljutist raportit ELis kasutusel olevate erinevate toitumisjuhiste kohta, peame meeles pidama, et pakendi esikülje toitumisalase teabega märgistamise lõppeesmärk peaks olema aidata tarbijatel teha oma toiduvalikuid, pakkudes toitumisalase teabe lühiülevaadet, ning seda nähakse üha enam toitumisega seotud mittenakkuslike haiguste ennetamise strateegiate toetamise vahendina.

 

 

Asjaolu, et mõni liikmesriik soovitab konkreetset pakendi esikülje märgistamise juhist (näiteks NutriScore), võib põhjustada selle, et keskmine tarbija eelistab tooteid, mis on märgistatud selle ametliku kava järgi, ja see võib avaldada survet ELi toidukäitlejatele kõigi riiklikul turul olevate toodete märgistamiseks selle ametlikult propageeritava kava järgi. Erinevate pakendi esikülje märgistamise juhiste kasutamine Euroopa siseturul võib tuua ettevõtjatele kaasa teatavaid kulusid ning tekitada tarbijates segadust ja usalduse puudumist. Paljude ELi liikmesriikide eksperdid ja sidusrühmad pooldavad ühist ühtlustatud lähenemisviisi, väites, et paljude pakendi esikülje märgistamise juhiste samaaegne eksisteerimine ELi turul võib põhjustada turu killustatust ja tekitada tarbijates segadust.

 

 

Seetõttu on meie tungiv soovitus esitada oma märkused, et lükata tagasi tehniliste normide teabesüsteemis (TRIS) olev Saksamaa teatis kasutada eelistatud variandina NutriScore'i, et vältida edasist tarbijate segadusse ajamist ja turgude killustatust ning avaldada lootust, et tekiks üks kogu ELis soovitatav pakendi esikülje märgistamise kava.

 

 

Komisjonil on selge plaan ja poliitiline prioriteet 2022. aasta lõpuks koostada seadusandlik ettepanek, mis aitaks tarbijatel valida tervislikke ja jätkusuutlikke toitumisharjumusi kooskõlas strateegia „talust taldrikule” eesmärkidega ja parema õigusloome põhimõtetega. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

 

Lühidalt sooviksime rõhutada, et Nutriscore ei vasta jookide tervisealaseid väiteid käsitlevatele õigusaktidele, sisaldab jookide algoritmi puhul võrreldamatut alust võrreldes toidutoodetega, ning mis ei motiveeri edasisi tootearendusi/retseptide täiendamist ja millel on mitmeid õiguslikke piiranguid. Lisatud on üksikasjalik UNESDA hinnang.

 

 

 

 

ENG:

 

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

In a nutshell we would like to highlight, that Nutriscore is not in compliance with Health Claims legislation for beverages, contains non-comparable base for algorithm for beverages in comparison with food products which do not motivate for further reformulations and have several legal constrains. Enclosed detailed UNESDA assessment.