Notifizierungsangaben

Erste Verordnung zur Änderung der Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung

Notifizierungsnummer: 2020/111/D (Deutschland)
Eingangsdatum: 10/03/2020
Ende der Stillhaltefrist: 11/06/2020 ( 11/09/2020)

Abgabe von Bemerkungen durch: Kommission
Abgabe einer ausführlichen Stellungnahme durch: Italien
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 00855
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0111/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202000855.BG)

1. Strukturierte Informationszeile
MSG 002 IND 2020 0111 D BG 10-03-2020 D NOTIF


2. Mitgliedstaat
D


3. Verantwortliches Ministerium
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Zuständige Stelle
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Referat 215, 10117 Berlin,
Tel.: 0049-30-18-529-3155, Fax: 0049-30-18-529-4549, E-Mail: 215@bmel.bund.de


4. Notifizierungsnummer
2020/0111/D - C60A


5. Titel
Първа наредба за изменение на Наредбата за изпълнение на европейските изисквания относно предоставянето на информация за храните на потребителите


6. Products Concerned
Проектонаредбата касае етикетирането на храните.


7. Notifizierung nach einem anderen Rechtsakt
- Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните


8. Inhaltszusammenfassung
С представената наредба трябва, в съответствие със считаното за основа европейско законодателство, да бъде създадена националната законова основа за доброволното етикетиране на храните с етикета Nutriscore.

Nutriscore представлява лого за разширени етикети с хранителна информация. Петстепенна скала от А до Д показва общата стойност за хранителната стойност на даден продукт. За тази цел в изчисленията се включват броят на калориите и различни хранителни стойности.

Nutriscore представлява регистрирана в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост колективна марка на Общността. Притежател на марката е френската Agence nationale de la santé publique (накратко: Santé publique France). Тя е разработила условия за ползване на марката, които включват и регистрация.

Чрез отворена клауза проектонаредбата създава законовите основи при етикетирането на храните за разрешаването на доброволното използване на етикета Nutriscore в Германия.
Не се засягат приложимите по принцип законови разпоредби относно марките. За пояснение проектонаредбата посочва, че за ползването на марката в Германия трябва да се иска по-конкретно съгласието, изисквано по смисъла на законодателството за марките, и да се спазват условията за ползване, определени от притежателя на марката.

С публикациите на немски текстове на релевантните френски документи следва да се улесни участието в системата по-конкретно на малките и средните предприятия. Публикациите служат като помощна информация; водещи от законова гледна точка остават съответните свързани със законодателството относно марките езикови версии, представени от притежателя на марката.

Ключови думи: етикетиране; храни; етикети за хранителна информация; Nutriscore


9. Kurze Begründung
Германия си постави за цел да продължи да усъвършенства етикетите за хранителна информация в страната в рамките на своята политика за здравословно хранене. Опростените етикети за хранителна информация следва да направят здравословния избор лесен за потребителя. Потребителите трябва да могат да се информират лесно и разбираемо за хранителните качества на дадена храна.

В обширни проучвания са изследвани както проблемите от гледна точка на науката за храненето, така и разбирането и възприемането от страна на потребителите. В своя предварителен доклад за описание и оценка на избрани модели етикети за хранителна информация Front of Pack институтът „Max Rubner“, Федерален изследователски институт за хранене и храни, установи, че Nutriscore се базира на валидни основни данни в областта на науката за храненето (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/MRI-Bericht-Naehrwertkennzeichnungs-Modelle.pdf?__blob=publicationFile). В рамките на проучвания сред потребителите Info-GmbH стигна до извода, че в сравнение с изследваните модели Nutriscore се възприема и разбира най-добре (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht-Repr%C3%A4sentativerhebung-TeilA_eNWK.pdf?__blob=publicationFile). Процесът е бил съпътстван и от консултации от представители на икономическия сектор, на организации, представляващи потребителите, и на сектора на здравеопазването.

Според разпространеното правно становище, когато се използва в зелен и светлозелен цвят, Nutriscore представлява хранителна претенция по смисъла на член 2, параграф 2, точка 4 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции на храните (HCVO). При липсата на европейско одобрение за използване на Nutriscore в Германия, при което да се взема под внимание това становище, е необходима разпоредба, която е преминала процедурата по нотифициране съгласно член 23 от HCVO.

Проучванията показаха, че таблицата на хранителните стойности е твърде сложна за определени групи от хора. За да се достигне специално до тези групи от хора и за да им се обърне внимание върху балансираното хранене, са необходими усъвършенствани етикети за хранителна информация (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Kennzeichnung/Ergebnisbericht_Fokusgruppenbefragung_TeilB_eNWK.pdf?__blob=publicationFile).

Проектонаредбата е изготвена при съблюдаване на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите (LMIV).


10. Bezugsdokumente - Grundlagentexte
Препратка към основните документи: Наредба за изпълнение на европейските изисквания относно предоставянето на информация за храните на потребителите

https://www.gesetze-im-internet.de/lmidv/BJNR227210017.html


11. Veranlassung des Dringlichkeitsverfahrens
Не


12. Gründe für die Dringlichkeit
-


13. Vertraulichkeit
Не


14. Steuerliche Maßnahmen
Не


15. Folgenabschätzung
-


16. TBT- und SPS-Aspekte
Споразумение за ТБТ

НЕ - проектът не оказва съществени въздействия върху международната търговия.

Споразумение за СФС

Не - проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Beiträge von Interessenträgern

Über die TRIS-Website können Sie und Ihre Organisation ganz einfach Ihre Meinung zu einer beliebigen Notifizierung mitteilen.


Da die Stillhaltefrist abgelaufen ist, nehmen wir derzeit keine weiteren Beiträge zu dieser Notifizierung über die Website an.


et
  Eesti Toiduainetööstuse Liit on 11-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 

Will really appreciate all your efforts to explain to regulators/MSs to have only one EU-wide scheme and do not have any intermediate solution to confuse European consumer.

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

WBR

Sirje Potisepp from Estonian Food Industry Association


en
  Estonian Soft Drink Producers' Association on 08-06-2020
Klicken, um zu erweitern

 EST:

Pidades silmas Euroopa Komisjoni värskeimaid uudiseid ja hiljutist raportit ELis kasutusel olevate erinevate toitumisjuhiste kohta, peame meeles pidama, et pakendi esikülje toitumisalase teabega märgistamise lõppeesmärk peaks olema aidata tarbijatel teha oma toiduvalikuid, pakkudes toitumisalase teabe lühiülevaadet, ning seda nähakse üha enam toitumisega seotud mittenakkuslike haiguste ennetamise strateegiate toetamise vahendina.

 

 

Asjaolu, et mõni liikmesriik soovitab konkreetset pakendi esikülje märgistamise juhist (näiteks NutriScore), võib põhjustada selle, et keskmine tarbija eelistab tooteid, mis on märgistatud selle ametliku kava järgi, ja see võib avaldada survet ELi toidukäitlejatele kõigi riiklikul turul olevate toodete märgistamiseks selle ametlikult propageeritava kava järgi. Erinevate pakendi esikülje märgistamise juhiste kasutamine Euroopa siseturul võib tuua ettevõtjatele kaasa teatavaid kulusid ning tekitada tarbijates segadust ja usalduse puudumist. Paljude ELi liikmesriikide eksperdid ja sidusrühmad pooldavad ühist ühtlustatud lähenemisviisi, väites, et paljude pakendi esikülje märgistamise juhiste samaaegne eksisteerimine ELi turul võib põhjustada turu killustatust ja tekitada tarbijates segadust.

 

 

Seetõttu on meie tungiv soovitus esitada oma märkused, et lükata tagasi tehniliste normide teabesüsteemis (TRIS) olev Saksamaa teatis kasutada eelistatud variandina NutriScore'i, et vältida edasist tarbijate segadusse ajamist ja turgude killustatust ning avaldada lootust, et tekiks üks kogu ELis soovitatav pakendi esikülje märgistamise kava.

 

 

Komisjonil on selge plaan ja poliitiline prioriteet 2022. aasta lõpuks koostada seadusandlik ettepanek, mis aitaks tarbijatel valida tervislikke ja jätkusuutlikke toitumisharjumusi kooskõlas strateegia „talust taldrikule” eesmärkidega ja parema õigusloome põhimõtetega. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

 

Lühidalt sooviksime rõhutada, et Nutriscore ei vasta jookide tervisealaseid väiteid käsitlevatele õigusaktidele, sisaldab jookide algoritmi puhul võrreldamatut alust võrreldes toidutoodetega, ning mis ei motiveeri edasisi tootearendusi/retseptide täiendamist ja millel on mitmeid õiguslikke piiranguid. Lisatud on üksikasjalik UNESDA hinnang.

 

 

 

 

ENG:

 

 

In view of the latest news from EC and report issued on variety of schemes available in EU, we have to remember, that ultimate goal of Front-of-Pack nutrition labelling should aim to help consumers with their food choices by providing at-a-glance nutrition information and is increasingly seen as a tool to support strategies for the prevention of diet-related non-communicable diseases.

 

The fact that specific FOP scheme (eg NutriScore) is recommended by a one of the Member State could imply that the average consumer gives a preference to products labelled with the official scheme and create a pressure on EU food business operators to label all products present on the national market with the officially promoted scheme. The use of different FOP schemes in the internal European market could result in certain costs for businesses as well as consumer confusion and lack of trust. Experts from many EU Member States and stakeholders favor a common harmonized approach, arguing that the co-existence of a range of FOP schemes in the EU market can lead to market fragmentation and consumer confusion.

 

Therefore, our strong recommendation is submitting our comments in order to reject German TRIS notification to use NutriScore as preferred option to avoid further consumer confusion and markets fragmentation and looking forward to have one EU-wide recommended FoP.

 

Is a clear plan and political priority for Commission by the end of 2022, to prepare a legislative proposal to help consumers choose healthy and sustainable diets in line with the objectives of the Farm to Fork Strategy and with better regulation principles. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_fop-report-2020-207_en.pdf

 

In a nutshell we would like to highlight, that Nutriscore is not in compliance with Health Claims legislation for beverages, contains non-comparable base for algorithm for beverages in comparison with food products which do not motivate for further reformulations and have several legal constrains. Enclosed detailed UNESDA assessment.