Oplysninger om notifikationen

Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Notifikationsnummer: 2019/424/DK (Danmark )
Modtagelsesdato: 02/09/2019
Afslutning af status quo-periode: 03/12/2019

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
da de en fr
bg cs da da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 001

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2019) 02369
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2019/0424/DK - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201902369.DA)

1. Structured Information Line
MSG 001 IND 2019 0424 DK DA 02-09-2019 DK NOTIF


2. Member State
DK


3. Department Responsible
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø.
Tlf. 35 29 10 00
e-mail: noti@ebst.dk


3. Originating Department
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 72 27 69 00
fvst.dk/kontakt
www.fvst.dk


4. Notification Number
2019/0424/DK - C00A


5. Titel
Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning


6. Products Concerned
Fersk og hakket kvægkød såvel som tilberedt kød og kødprodukter indeholdende kvægkød. Mejeriprodukter fra komælk.


7. Notification Under Another Act
-


8. Main Content
Nærværende bekendtgørelse udvider den tidligere notificerede dyrevelfærdsmærkningsordning f, således at mærkningsordningen nu også omfatter kvægkød og mejeriprodukter fra komælk.

Med udvidelsen af bekendtgørelsen iværksættes en dyrevelfærdsmærkningsordning for kvæg, som er en frivillig ordning for primærproducenter, mejerier og slagterier.
Der er tale om en markedsdreven mærkningsordning, da det i sidste ende er forbrugerefterspørgslen, der er afgørende for, om det er økonomisk fordelagtigt for erhvervet at fremstille kvægkød og mejeriprodukter med bedre dyrevelfærd. Hensigten med dyrevelfærdsmærkeordningen for kvægkød og mejeriprodukter fra komælk er på et frivilligt grundlag at fremme markedsbaseret dyrevelfærd. Målet med dyrevelfærdsmærkningsordning er at skabe bedre gennemsigtighed i markedet og dermed kunne tilbyde forbrugerne bedre information og flere valgmuligheder i forhold til produkternes dyrevelfærd.
Et vigtigt formål med dyrevelfærdsmærket er at styrke forbrugernes kendskab til, hvordan de kan
bidrage til bedre dyrevelfærd. Dermed vil der blive basis for en mere dynamisk udvikling med større
efterspørgsel.

I bekendtgørelsen fastsættes i tre nivauer de supplerende krav til dyrevelfærd, som malkekvæg- og kødkvægbedrifter skal opfylde for at kunne levere under ordningen. Desuden fastsættes de krav til egenkontrol og auditering, som henholdsvis bedrifter, slagtererier, mejerier og øvrige fødevarevirksomheder skal overholde. Bekendtgørelsen muliggør det også for udenlandske producenter og/eller produkter at blive omfattet af ordningen.


9. Brief Statement of Grounds
Med udvidelsen af ordningen er det formålet at fremme god dyrevelfærd for kvæg ved at give forbrugerne reel og forståelig information om dyrevelfærden, når de skal vælge mellem forskellige niveauer for dyrevelfærd.

*I øvrigt kan det oplyses, at udvidelsen af mærkningsordningen fra svinekød og slagtekyllinger til også at omfatte kvægkød og mejeriprodukter fra komælk sker ved at bekendtgørelsen, der p.t. regulerer svinekød og slagtekyllinger ændres ved at der i den samme bekendtgørelse skrives reglerne ind for kvæg. Dette betyder, at regelsættet for dyrevelfærdsmærket svinekød, kyllingekød og kvægkød og mejeriprodukter fremgår af den samme bekendtgørelse. I relation til yderligere oplysninger om notificering af dyrevelfærdsmærkningsorningen for svinekød henvises der til de to tidligere notifikationer for bekendtgørelserne under 2017/414/DK og 2016/486/DK samt i relation til notificeringen for slagtekyllinger til notifikationen af bekendtgørelsen under 2018/366/DK.


10. Reference Documents - Basic Texts
Henvisninger i grundteksten: Denne bekendtgørelse ændrer idligere bekendtgørelser om dyrevelfærdsmærkningsordningen, som blev notificeret i 2016 + 2017+2018 der vedrører dyrearten svin og slagtekylling. Nærværende bekendtgørelse har hjemmel i § 17, stk. 1, § 20, stk. 1, § 21, stk. 1, § 22, § 23, § 37, stk. 1, § 50, § 51 og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018 (fødevareloven).
Hjemmelsbestemmelserne i fødevareloven er overført fra den nu ophævede lov nr. 402 af 10. juni 1997 om fødevarekvalitet, som blev notificeret 12. marts 1997.
Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 1997/131/DK


11. Invocation of the Emergency Procedure
Nej


12. Grounds for the Emergency
-


13. Fortrolighed
Nej


14. Fiscal measures
Nej


15. Impact assessment
Ja


16. TBT- og SPS-aspekter
WTO-aspekt

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

SPS-aspektet

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bidrag fra interessenter

TRIS-webstedet gør det nemt for Dem eller Deres organisation at dele Deres holdninger til en given notifikation.


Grundet udløbet af status quo-perioden modtager vi i øjeblikket ingen yderligere bidrag til denne notifikation via webstedet.


Der blev ikke modtaget bidrag til denne notifikation