Oplysninger om notifikationen

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

Notifikationsnummer: 2017/433/DK (Danmark)
Modtagelsesdato: 08/09/2017
Afslutning af status quo-periode: 11/12/2017

Fremsættelse af bemærkninger fra: Kommission
da de en
da da
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelelse 001

Kommissionens meddelelse - TRIS/(2017) 02400
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2017/0433/DK - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201702400.DA)

1. Struktureret informationslinje
MSG 001 IND 2017 0433 DK DA 08-09-2017 DK NOTIF


2. Medlemsstat
DK


3. Ansvarlig tjenestegren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.
Tlf. 35 29 10 00
e-mail: noti@erst.dk


3. Forfattende tjenestegren
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf.: +45 7221 8800
info@tbst.dk


4. Meddelelsesnummer
2017/0433/DK - B00


5. Titel
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)


6. Berørte produkter
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder følgende:
- Ny struktur i bygningsreglementet
- Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
- En overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
- Nye konstruktions- og brandklasser
- Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinsitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginsitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
- Stikprøvekontrol


7. Notifikation indgår i en anden fællesskabstekst
-


8. Hovedindhold
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder følgende:
- Ny struktur i bygningsreglementet
- Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser
- En overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen
- Nye konstruktions- og brandklasser
- Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinsitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginsitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen
- Stikprøvekontrol


9. Resumé af begrundelser
Formålet med ændringen af bygningsreglementet er at tydeliggøre, hvad der er kravtekst, og hvad der er vejledningstekst. Med ændringen af bygningsreglementet afskaffes den nuværende spalteopdeling, som indeholder henholdsvis krav- og vejledningstekst.

Endvidere vil det nye bygningsreglement indeholde en emnespecifik opdeling af kravene. Formålet er, at det skal være lettere for brugerne at se, hvilke krav der skal overholdes i det konkrete byggeri, og hvad formålet med de enkelte bestemmelser er.

Det skal blive lettere at kunne leve op til bygningsreglementets overordnede funktionskrav, hvorfor der er lagt mere vægt på udformningen af beskrivelsen af hensynene, der ligge bag kravene.


10. Referencedokumenter – Basistekster
Grundtekster er fremsendt inden for rammerne af en tidligere notifikation: 2015/230/DK


11. Indledning af hasteproceduren
Nej


12. Begrundelse for hasteprocedure
-


13. Fortrolighed
Nej


14. Skattemæssige foranstaltninger
Nej


15. Konsekvensundersøgelse
-


16. TBT- og SPS-aspekter
WTO-aspekt

NEJ - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

SPS-aspektet

Nej - udkastet er ikke en sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning**********
Europa-Kommissionen

Kontaktadresse Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Bidrag fra interessenter

TRIS-webstedet gør det nemt for Dem eller Deres organisation at dele Deres holdninger til en given notifikation.


Grundet udløbet af status quo-perioden modtager vi i øjeblikket ingen yderligere bidrag til denne notifikation via webstedet.


Der blev ikke modtaget bidrag til denne notifikation