Detail oznámení

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717)

Číslo oznámení: 2009/249/CZ (Česká republika )
Datum přijetí: 04/05/2009
Ukončení odkladné lhůty: 05/05/2009
Fiskální opatření: Ano

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
cs
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 001

Zpráva od Komise - SG(2009) D/51054 směrnice 98/34/ES
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2009/0249/CZ - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 200901054.CS)

1. Řádek se strukturovanými informacemi
MSG 001 IND 2009 0249 CZ CS 05-05-2009 04-05-2009 CZ NOTIF 05-05-2009


2. Členský stát
CZ


3. Odpovědné oddělení
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
tel: +420 224 907 139
fax: +420 224 907 122
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Zadávající oddělení
Ministerstvo životního prostředí


4. Číslo oznámení
2009/249/CZ - S20E, S50E,


5. Název
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tisk 717)


6. Dotčené výrobky
autovraky


7. Oznámení podle jiného zákona
-


8. Hlavní obsah
Žadatel o registraci použitého vozidla určité kategorie do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla dané kategorie v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Od poplatku jsou osvobozeni konkrétně určení žadatelé. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství. Poplatky jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.


9. Stručná formulace zdůvodnění
Zpoplatnění použitých vybraných vozidel bylo zavedeno s účinností od

1. Řádek se strukturovanými informacemi
ledna 2009 (zákon č. 383/2008 Sb.). Na základě zkušeností s aplikací ustanovení § 37e v praxi se navrhují některé změny a zpřesnění. Nově je doplněno ustanovení o osvobození od poplatků v situacích hodných zvláštního zřetele (občané těžce tělesně postižení, případy dědictví a zániku společného jmění manželů) a dále úprava v případech vozidel, u nichž v osvědčení o registraci vozidla chybí příslušný zápis o plnění dané emisní úrovně. V odstavci 1 je provedeno zpřesnění u vozidel, na něž se poplatek vztahuje tak, aby byla vyloučena tříkolová motorová vozidla.


10. Referenční dokumenty - Základní texty
a) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů


11. Uplatnění zrychleného řízení
NE


12. Zdůvodnění zrychleného řízení
-


13. Důvěrnost
NE


14. Fiskální opatření
ANO


15. Posouzení dopadu
Není k dispozici.


16. Hlediska TBT a SPS
Aspekt technických překážek obchodu (TBT)
a) NE
b) Návrh nemá podstatný vliv na mezinárodní obchod

Aspekt sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS)
a) NE NE

b) Návrh není sanitárním nebo fytosanitárním opatřením ve smyslu přílohy A Dohody SPS.
Catherine Day
Generální tajemnice
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice 98/34/ES
Fax: (32-2) 296 76 60
email: dir83-189-central@ec.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------
sent to :


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - Abteilung C2/1
Frau MARKL Iris

European Free Trade Association
.

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ms. Leila Vilhunen

Malta standards Authority
Sarah Jane Meli

Kommerskollegium
Ms Gunnel Fälth

Slovenian Institute for Standardization SIST
Mrs Vesna Stazisar

Office of standards, metrology & Testing Kralikova Dana
.

BundesMinisterium für Wirtschaft und Technologie (Referat EB2)
Frau Christina Jäckel

Représentation Permanente du Danemark
Danish Agency for Trade and Industry

Ministerio de Asuntos Exteriores DG de Coordinación del Mercado Interior
x

Représentation Permanente de la France
.

Ministerio dell'industria
Sr. CASTIGLIONI Enrico

Ministry of Economy Dept for Economic Regulations
Mrs Barbara H. Kozlowska

Ministry of Economy and Commerce Division for Internal Market
Catalina Groza

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - Abteilung C2/1
Frau Brigitte WIKGOLM

Représentation Permanente de la Belgique auprès de l'Union européenne
.

Min. of Economic Affairs & Communication
Mr. Karl Stern

Délégation Interministérielle aux Normes
Mme PORTOU-DUPIN

Min. of Industry, Energy & Technology
Mr K. Polychronidis

CU N Lovseth Hanne Leen
.

Ministerie van Financiën Belastingsdienst - Douane Noord / CDIU
De Heer IJ.G. van der Heide

Instituto Portugês da Qualidade
Sra Engª. Anete Freitas

Bundesministerium für Wirtschaft undBund Arbeit - Abteilung C2/1
Franz BORTH

Institut Belge de Normalisation
Mme F. Hombert

EU internal market coordination (Ministry of Economics)
Mr. Dainis Matulis

Dept for Innovation Univ & Skills Innovation Unit
Mr Philip Plumb

BELNotif (Qualité et Sécurité) SPF Economie,PME,Classes moyennes, Energ
M. Paul Caruso

Cyprus org. for the promotion of quality Ministry of Commerce, Industry & Tourism
M. Antonis Ioannou

ELOT
Mrs. Tzolou Afroditi

NSAI
Mr Tony Losty

Lithuanian Standards Board
Daiva Lesickiene

Undersecretariat of Foreign Trade General Directorate of Standardisation
Mr Mehmet COMERT

Czech Office for Standards, Metrology and testing
Mrs Lucie Ruzickova

Erhvervs- og Byggestyrelsen/Danish Enterprise & Construction Authority
Bjarne Bang Christensen


EFTA Surveillance Authority
Mr. Gunnar Thor PETURSSON

Ministero dello sviluppo economico Dip.to Impresa e Internazionalizzazione
Sr. CASTIGLIONI Enrico

Représentation Permanente du Portugal
M. Fonseca

Représentation Permanente du Royaume-Uni
.

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit - Abteilung C2/1
Ida CSISZAR

State Agency for Metrological and Technical Surveillance
Violetta Veleva

SL
.

Hungarian Notification Centre Ministry of National Development and Eco
Mr Zsolt Fazekas

Représentation Permanente de l'Irlande
Denis Colfer

Institut luxembourgeois de la normalisat (ILNAS)
Mr Miguel Borges

Service de l' Energie de l' Etat
M. Miguel Borges

Représentation Permanente du Luxembourg
.

Office of standards, metrology & Testing Director of the department of European I
Mrs Kvetoslava STEINLOVA

Příspěvky zainteresovaných stran

Prostřednictvím internetových stránek TRIS máte vy či vaše organizace možnost jednoduchým způsobem sdílet své názory ke kterémukoliv uvedenému oznámení.


Z důvodů vypršení odkladné lhůty pro toto oznámení v současné době nepřijímáme žádné další příspěvky prostřednictvím našich internetových stránek.


K tomuto oznámení nebyly nalezeny žádné příspěvky