Информация за нотификация

Наредби относно услугите за посредничество в туризма, 2020 г.

Нотификационен номер: 2020/677/MT (Малта)
Дата на получаване: 28/10/2020
Край на период на прекъсване: 29/01/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03888
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0677/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003888.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0677 MT BG 28-10-2020 MT NOTIF


2. Държава членка
MT


3. Отговорен отдел
Ministry for Tourism and Consumer Protection
233, Republic Street,
Valletta
Malta
+356 22915046


3. Отдел на произход
Ministry for Tourism and Consumer Protection
233, Republic Street,
Valletta
Malta
+356 22915046


4. Нотификационен номер
2020/0677/MT - SERV20


5. Заглавие
Наредби относно услугите за посредничество в туризма, 2020 г.


6. Засегнати продукти
Електронна търговия


7. Нотификация по друг закон8. Основно съдържание
Целта на настоящите наредби е да се уреди начинът, по който доставчиците на онлайн услуги за посредничество в туризма следва да рекламират и изброяват на своите платформи всички туристически дейности, лицензирани от органа по туризъм на Малта (МТА).

С наредбите се разширяват правомощията за правоприлагане на MTA по отношение на тези платформи, като се въвеждат конкретни разпоредби, уреждащи нарушенията на същите наредби, включително санкции.


9. Кратко обосноваване
Актуализиране на рамката, свързана с регламентирането на дейността на операторите в туристическата индустрия, посредством създаване на специфична законодателна основа за регламентиране на доставчиците на онлайн посреднически услуги.

Предложените мерки служат за гарантиране, че туристите на почивка в Малта отсядат в имоти, които са одобрени от органа по туризъм на Малта по отношение на необходимите стандарти, приложими наредби и условия за лиценз. Нещо повече, това ще послужи за справяне с неравнопоставените условия на конкуренция между туристическите дейности, като се има предвид, че нелицензираните имоти, рекламирани на тези платформи, не заплащат за своите лицензи към MTA, туристическа такса и данъци, включително ДДС и еко такси.

Настоящите наредби са издадени в съответствие с член 47 от Закона за пътуванията и туристическите услуги на Малта.


10. Референтни документи — основни текстове
Не съществуват основни текстове


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия

Аспект на СФС

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка**********
European Commission

Contact point Directive (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Можете да изпратите Вашето становище на всеки един от официалните езици на ЕС. Ние Ви насърчаваме да предоставите мнението си най-малко един месец преди края на периода на изчакване, за да се уверите, че Вашите мнения са разгледани надлежно, като се вземе под внимание времето, необходимо за анализ и вътрешна обработка. Във всички случаи Вашите мнения ще се приемат само до 23:59:59 ч. централноевропейско време, на датата, на която приключва периодът на изчакване. Вашето мнение ще бъде обществено достъпно в TRIS (преводите на други езици няма да бъдат обществено достъпни), освен ако не сигнализирате, че бихте желали то да остане поверително.

Становищата на заинтересованите страни са от значение за Комисията и държавите членки в контекста на оценяването на подадените нотификации съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. Всяко решение на Комисията обаче се взема независимо, с оглед на информацията, с която тя разполага, и в съответствие с нейните вътрешни правила за вземане на решения

Моля, имайте предвид, че няма да получите никаква допълнителна информация относно съдържанието на Вашето изпратено мнение.

В края на периода на изчакване, на уебстраницата https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/bg/ , под файла на нотификацията, ще бъде публикувана информация за всеки вид действие на Комисията и/или държавите членки, ако има такова, в отговор на нотификацията.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация