Информация за нотификация

Наредби относно ограниченията за пускане на пазара на тънки пластмасови торбички за пазаруване, 2020 г.

Нотификационен номер: 2020/676/MT (Малта)
Дата на получаване: 28/10/2020
Край на период на прекъсване: 29/01/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03884
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0676/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003884.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0676 MT BG 28-10-2020 MT NOTIF


2. Държава членка
MT


3. Отговорен отдел
Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
National Road, Il-Ħamrun, Hamrun HMR 9010
+356 23952615
christine.a.falzon@mccaa.org.mt


3. Отдел на произход
Ministry for the Environment, Climate Change and Planning


4. Нотификационен номер
2020/0676/MT - S10E


5. Заглавие
Наредби относно ограниченията за пускане на пазара на тънки пластмасови торбички за пазаруване, 2020 г.


6. Засегнати продукти
Тънки пластмасови торбички за пазаруване


7. Нотификация по друг закон
— Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки


8. Основно съдържание
Проектонаредбите имат за цел да ограничат пускането на националния пазар на тънки найлонови торбички в съответствие с Директива (ЕС) 2015/720 за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки. По-конкретно, с проект LN се забранява:

— вносът, придобиването в рамките на Общността и производството, в процеса на търговската дейност, на всякакви тънки пластмасови торбички за пазаруване, считано от 1 януари 2021 г., и

— всяка доставка на тънки пластмасови торбички за разпространение, потребление или използване на пазара в Малта при извършване на търговска дейност, независимо дали срещу заплащане или безплатно, считано от 1 януари 2022 г.

Въпреки това, пластмасовите торбички, които не са предназначени за обращение на пазара на Малта (например местно производство, предназначено за износ), са изключени от обхвата на настоящите проектонаредби.

В съответствие с член 4, параграф 1а от Директива 94/62/ЕО, Малта предпочита да освободи следните пластмасови торбички от гореспоменатите забрани:
а) много тънки пластмасови торбички за пазаруване,
б) биоразградими и компостируеми пластмасови торбички, и
в) пластмасови торбички за пазаруване за многократна употреба.


9. Кратко обосноваване
Член 4, параграф 1а от Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки, изменена с Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г., гласи, че „Държавите членки предприемат необходимите мерки за постигане на трайно намаление в потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване на своята територия“ и че „тези мерки могат да включват използването на национални целеви показатели за намаляване на потреблението, запазването или въвеждането на икономически инструменти, както и ограничения за търговия чрез дерогация от член 18, при условие че тези ограничения са пропорционални и недискриминационни“. Освен това същият член от гореспоменатата директива, постановява, че „тези мерки могат да варират в зависимост от въздействието на тънките пластмасови торбички за пазаруване върху околната среда, след като бъдат оползотворени или обезвредени, от техните характеристики на компостиране, от издръжливостта им или от конкретно планираното им предназначение.“.

Въз основа на тези правни основания Малта възнамерява да ограничи пускането на националния пазар на еднократни, некомпостируеми и биологично неразградими тънки найлонови торбички, с оглед намаляване на отпадъците от такива торбички в околната среда и осигуряване на по-устойчиво използване на природните ресурси. Посредством ограничаване на предлагането на пазара на такива пластмасови торбички, проектонаредбите действително ще ориентират решенията за закупуване и следователно производствените модели към по-устойчиви алтернативи, а именно пластмасови торбички за многократна употреба, както и компостируеми и биоразградими тънки пластмасови торбички за пазаруване.


10. Референтни документи — основни текстове
Не съществуват основни текстове


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието
По време на етапа на изготвяне бяха проведени различни срещи със съответните компетентни органи и министерства, главно с отдел Митници, Търговско икономическия отдел и Дирекцията по стандартизация към Института за стандарти и метрология (SMI) към Органа за конкуренция и потребителските въпроси на Малта (MCCAA). Успоредно с настоящата нотификация ще се повеждат дискусии с ключови заинтересовани страни.


16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

Да

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Можете да изпратите Вашето становище на всеки един от официалните езици на ЕС. Ние Ви насърчаваме да предоставите мнението си най-малко един месец преди края на периода на изчакване, за да се уверите, че Вашите мнения са разгледани надлежно, като се вземе под внимание времето, необходимо за анализ и вътрешна обработка. Във всички случаи Вашите мнения ще се приемат само до 23:59:59 ч. централноевропейско време, на датата, на която приключва периодът на изчакване. Вашето мнение ще бъде обществено достъпно в TRIS (преводите на други езици няма да бъдат обществено достъпни), освен ако не сигнализирате, че бихте желали то да остане поверително.

Становищата на заинтересованите страни са от значение за Комисията и държавите членки в контекста на оценяването на подадените нотификации съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. Всяко решение на Комисията обаче се взема независимо, с оглед на информацията, с която тя разполага, и в съответствие с нейните вътрешни правила за вземане на решения

Моля, имайте предвид, че няма да получите никаква допълнителна информация относно съдържанието на Вашето изпратено мнение.

В края на периода на изчакване, на уебстраницата https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/bg/ , под файла на нотификацията, ще бъде публикувана информация за всеки вид действие на Комисията и/или държавите членки, ако има такова, в отговор на нотификацията.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация