Информация за нотификация

Наредби относно ограниченията за пускане на пазара на пластмасови продукти за еднократна употреба, 2020 г.

Нотификационен номер: 2020/675/MT (Малта)
Дата на получаване: 28/10/2020
Край на период на прекъсване: 29/01/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03881
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0675/MT

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003881.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0675 MT BG 28-10-2020 MT NOTIF


2. Държава членка
MT


3. Отговорен отдел
Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
National Road, Il-Ħamrun, Hamrun HMR 9010
+356 23952615
christine.a.falzon@mccaa.org.mt


3. Отдел на произход
Ministry for the Environment, Climate Change and Planning


4. Нотификационен номер
2020/0675/MT - S50E


5. Заглавие
Наредби относно ограниченията за пускане на пазара на пластмасови продукти за еднократна употреба, 2020 г.


6. Засегнати продукти
1. Пластмасови продукти за еднократна употреба:
а) памучни клечки за уши, освен ако не попадат в обхвата на Директива 90/385/ЕИО на Съвета или
Директива 93/42/ЕИО на Съвета;
б) прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене);
в) чинии;
г) сламки, попадащи в обхвата на Директива 90/385/ЕИО на Съвета или Директива 93/42/ЕИО на Съвета;
д) бъркалки за напитки;
е) пръчици, които трябва да се прикрепят към и да поддържат балони, с изключение на балони за промишлени или други
професионални употреби и приложения, които не се разпространяват сред потребителите, включително
механизми на такива пръчици;
ж) съдове за храна от експандиран полистирен, т.е. съдове като кутии с или
без капак, използвани за съхраняване на храна, която:
— е предназначена за незабавна консумация както на място, така и за изнасяне от обекта,
— по принцип се консумира от съда, и
— е готова за консумация без по-нататъшна подготовка, като например готвене, варене или
претопляне, включително съдове за храна, използвани за бързо хранене или друго ястие, готово за незабавна
консумация, с изключение на контейнери за напитки, чинии и пакети и опаковки, съдържащи
храна;
з) съдове за напитки, изработени от експандиран полистирен, включително капачки и капаци за тях;
и) чаши за напитки от експандиран полистирен, включително капаци и капачки за тях;
й) продукти, изработени от оксоразградима пластмаса.


7. Нотификация по друг закон
— Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.


8. Основно съдържание
Проектонаредбите имат за цел да ограничат пускането на пластмасови продукти за еднократна употреба на националния пазар в съответствие с член 5 и член 6, параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Очаква се обаче по-ранна начална дата за прилагането на член 5 от директивата, съгласно която проектонаредбите посочват, че пускането на пазара на пластмасови изделия за еднократна употреба, изброени в част Б на приложението към тази директива, както и на изделия от оксоразградима пластмаса ще бъде забранено от 1 януари 2021 г., а не от 3 юли 2021 г.


9. Кратко обосноваване
Изготвянето на предложената проектонаредба цели да се намали въздействието върху околната среда, генерирано от определени пластмасови продукти за еднократна употреба, като същевременно се насърчава преходът към кръгова икономика с иновативни и многофункционални алтернативи, чрез ограничаване на пускането на пазара в Малта на такива артикули в съответствие с Директива (ЕС) 2019/904, по-специално:
> Член 5 „Държавите членки забраняват пускането на пазара на пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част Б от приложението, и на продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса”, и
> Член 6, параграф 1 „Държавите членки гарантират, че пластмасовите продукти за еднократна употреба, посочени в част В от приложението, които имат капачки и капаци, произведени от пластмаса, могат да бъдат пуснати на пазара само ако капачките и капаците остават прикрепени към съдовете по време на предвидения етап на употреба на продуктите. “ и (2) „металните капачки или капаци с пластмасови уплътнения са произведени от пластмаса.”

Въз основа на тези правни основания Малта възнамерява да транспонира посочените по-горе членове от директивата в националната правна рамка, като същевременно прилага част от национална мярка, обявена от малтийското правителство за забрана на определени пластмасови изделия за еднократна употреба преди датата на влизане в сила на директивата на ЕС.

Член 17, параграф 1 от директивата предвижда, че „Държавите членки прилагат мерките, необходими за постигане на съответствие член 5, считано от 3 юли 2021 г .; и на член 6, параграф 1, считано от 3 юли 2024 г.“, докато националното законодателство ще забрани пускането на пазара на посочените в член 5 от директивата продукти за еднократна употреба, считано от 1 януари 2021 г.


10. Референтни документи — основни текстове
Не съществуват основни текстове


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието
По време на етапа на изготвяне бяха проведени различни срещи със съответните компетентни органи и министерства, главно с отдел Митници, Търговско икономическия отдел и Дирекция по стандартизация към Института за стандарти и метрология (SMI) към Органа за конкуренция и потребителските въпроси на Малта (MCCAA). Успоредно с настоящата нотификация ще се повеждат дискусии с ключови заинтересовани страни.


16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

Да

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка**********
European Commission

Contact point Directive (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Можете да изпратите Вашето становище на всеки един от официалните езици на ЕС. Ние Ви насърчаваме да предоставите мнението си най-малко един месец преди края на периода на изчакване, за да се уверите, че Вашите мнения са разгледани надлежно, като се вземе под внимание времето, необходимо за анализ и вътрешна обработка. Във всички случаи Вашите мнения ще се приемат само до 23:59:59 ч. централноевропейско време, на датата, на която приключва периодът на изчакване. Вашето мнение ще бъде обществено достъпно в TRIS (преводите на други езици няма да бъдат обществено достъпни), освен ако не сигнализирате, че бихте желали то да остане поверително.

Становищата на заинтересованите страни са от значение за Комисията и държавите членки в контекста на оценяването на подадените нотификации съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. Всяко решение на Комисията обаче се взема независимо, с оглед на информацията, с която тя разполага, и в съответствие с нейните вътрешни правила за вземане на решения

Моля, имайте предвид, че няма да получите никаква допълнителна информация относно съдържанието на Вашето изпратено мнение.

В края на периода на изчакване, на уебстраницата https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/bg/ , под файла на нотификацията, ще бъде публикувана информация за всеки вид действие на Комисията и/или държавите членки, ако има такова, в отговор на нотификацията.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация