Информация за нотификация

Указ за изпълнение на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за изменение на Указ за изпълнение № 140/2018 (Сб.зак.) на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за определяне на подробности относно монтирането на газово оборудване

Нотификационен номер: 2020/671/SK (Словакия)
Дата на получаване: 26/10/2020
Край на период на прекъсване: 27/01/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sk
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03863
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0671/SK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003863.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0671 SK BG 26-10-2020 SK NOTIF


2. Държава членка
SK


3. Отговорен отдел
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P. O. Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15
e-mail: 2015.1535@normoff.gov.sk


3. Отдел на произход
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Štátny dopravný úrad
P.O.Box 100
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
e-mail: taa@mindop.sk


4. Нотификационен номер
2020/0671/SK - T40T


5. Заглавие
Указ за изпълнение на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за изменение на Указ за изпълнение № 140/2018 (Сб.зак.) на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за определяне на подробности относно монтирането на газово оборудване


6. Засегнати продукти
Преоборудване на пътни превозни средства с газово оборудване


7. Нотификация по друг закон8. Основно съдържание
С проекта на указ за изпълнение се изменя Указ за изпълнение № 140/2018 (Сб.зак.) на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за определяне на подробности относно монтирането на газово оборудване, който беше нотифициран в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 като Нотификация 2018/0009/SK.
С проекта на указ за изпълнение се цели да се:
а) разясни процедурата за текуща и първоначална проверка за съответствие от центровете за монтиране на газово оборудване,
б) добави възможността за подмяна на компонентите на газовото оборудване в превозното средство,
в) определи времевият срок за редовни проверки на резервоарите за природен газ,
г) създаде нов стикер за проверка на пробата за резервоара за газ на превозни средства, задвижвани с природен газ.


9. Кратко обосноваване
С Указ за изпълнение № 140/2018 (Сб.зак) на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за определяне на подробности относно монтирането на газово оборудване се предвиждат подробни правила, свързани с преоборудването на пътни превозни средства с газово оборудване.
С проекта на указ за изпълнение се въвеждат необходимите промени, свързани с преоборудването на пътни превозни средства с газово оборудване.


10. Референтни документи — основни текстове
Препратка(и) към основен(ни) текст(ове): Указ за изпълнение № 140/2018 (Сб.зак.) на министерството на транспорта и строителството на Словашката република за определяне на подробности относно монтирането на газово оборудване беше нотифициран под № 2018/0009/SK.
Основните текстове са изпратени с по-ранна нотификация: 2018/0009/SK


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието
Да


16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

Не — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

Не — проектът не представлява санитарна или фитосанитарна мярка.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Можете да изпратите Вашето становище на всеки един от официалните езици на ЕС. Ние Ви насърчаваме да предоставите мнението си най-малко един месец преди края на периода на изчакване, за да се уверите, че Вашите мнения са разгледани надлежно, като се вземе под внимание времето, необходимо за анализ и вътрешна обработка. Във всички случаи Вашите мнения ще се приемат само до 23:59:59 ч. централноевропейско време, на датата, на която приключва периодът на изчакване. Вашето мнение ще бъде обществено достъпно в TRIS (преводите на други езици няма да бъдат обществено достъпни), освен ако не сигнализирате, че бихте желали то да остане поверително.

Становищата на заинтересованите страни са от значение за Комисията и държавите членки в контекста на оценяването на подадените нотификации съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. Всяко решение на Комисията обаче се взема независимо, с оглед на информацията, с която тя разполага, и в съответствие с нейните вътрешни правила за вземане на решения

Моля, имайте предвид, че няма да получите никаква допълнителна информация относно съдържанието на Вашето изпратено мнение.

В края на периода на изчакване, на уебстраницата https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/bg/ , под файла на нотификацията, ще бъде публикувана информация за всеки вид действие на Комисията и/или държавите членки, ако има такова, в отговор на нотификацията.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация