Информация за нотификация

Проект на закон за изменение на изменения закон от 19 декември 2008 г. а) за батериите и акумулаторите, както и отпадъците от батерии и акумулатори б) за изменение на изменения закон от 17 юни 1994 г. за предотвратяването и управлението на отпадъците

Нотификационен номер: 2020/668/L (Люксембург)
Дата на получаване: 23/10/2020
Край на период на прекъсване: 25/01/2021

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Съобщение 002

Съобщение от Комисията – TRIS/(2020) 03851
Директива (ЕС) 2015/1535
Превод на съобщението 001
Нотификация: 2020/0668/L

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202003851.BG)

1. Структурирана информационна линия
MSG 002 IND 2020 0668 L BG 23-10-2020 L NOTIF


2. Държава членка
L


3. Отговорен отдел
ILNAS
1, avenue du Swing
L-4367 Belvaux
Tél : 00352 247 743 52
E-mail : notification@ilnas.etat.lu


3. Отдел на произход
Ministère de l’Environnement, du Climatet du Développement durable
4, place de l’Europe
L-2918 Luxembourg
Tél. 00352 247-86818
E-mail: paul.rasque@mev.etat.lu


4. Нотификационен номер
2020/0668/L - S20E


5. Заглавие
Проект на закон за изменение на изменения закон от 19 декември 2008 г.
а) за батериите и акумулаторите, както и отпадъците от батерии и акумулатори
б) за изменение на изменения закон от 17 юни 1994 г. за предотвратяването и управлението на отпадъците


6. Засегнати продукти
Настоящият закон е приложим без да се засягат специфичните разпоредби относно батериите и акумулаторите в излезлите от употреба превозни средства и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.


7. Нотификация по друг закон8. Основно съдържание
Настоящият закон е приложим без да се засягат специфичните разпоредби относно батериите и акумулаторите в излезлите от употреба превозни средства и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.


9. Кратко обосноваване
Настоящият закон е приложим без да се засягат специфичните разпоредби относно батериите и акумулаторите в излезлите от употреба превозни средства и отпадъците от електрическо и електронно оборудване.


10. Референтни документи — основни текстове
Няма референтен документ


11. Прилагане на спешна процедура
Не


12. Основания за спешност13. Поверителност
Не


14. Фискални мерки
Не


15. Оценка на въздействието16. Аспекти на ТБТ и СФС
Аспект на ТБТ

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

Аспект на СФС

НЕ — проектът не оказва значително въздействие върху международната търговия.

**********
Европейска Комисия

Контактна точка Директива (ЕС) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Мнения на заинтересовани страни

Чрез уебсайта на TRIS Вие или Вашата организация можете лесно да споделяте мненията си относно всяка една представена нотификация.


Можете да изпратите Вашето становище на всеки един от официалните езици на ЕС. Ние Ви насърчаваме да предоставите мнението си най-малко един месец преди края на периода на изчакване, за да се уверите, че Вашите мнения са разгледани надлежно, като се вземе под внимание времето, необходимо за анализ и вътрешна обработка. Във всички случаи Вашите мнения ще се приемат само до 23:59:59 ч. централноевропейско време, на датата, на която приключва периодът на изчакване. Вашето мнение ще бъде обществено достъпно в TRIS (преводите на други езици няма да бъдат обществено достъпни), освен ако не сигнализирате, че бихте желали то да остане поверително.

Становищата на заинтересованите страни са от значение за Комисията и държавите членки в контекста на оценяването на подадените нотификации съгласно Директива (ЕС) 2015/1535. Всяко решение на Комисията обаче се взема независимо, с оглед на информацията, с която тя разполага, и в съответствие с нейните вътрешни правила за вземане на решения

Моля, имайте предвид, че няма да получите никаква допълнителна информация относно съдържанието на Вашето изпратено мнение.

В края на периода на изчакване, на уебстраницата https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/bg/ , под файла на нотификацията, ще бъде публикувана информация за всеки вид действие на Комисията и/или държавите членки, ако има такова, в отговор на нотификацията.


Не бяха открити изпратени мнения относно тази нотификация