Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Poland

Higienistka stomatologiczna (Poland)

 • Generic name of profession

  Title:
  Dental hygienist
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Higienistka stomatologiczna
  Translation(s):
  Dental hygienist (EN)
  Country:
  Poland
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  

  There are no EU legal basis for regulation of this profession.

  National legislation:

  (EN) Minister of Health regulation of 20 July 2011 concerning qualifications required from employees occupying certain type of positions in medical establishments that are not entrepreneurs (Dz. U. of 2011, Nr 151, poz. 896),

  Minister of Health regulation of 6 November 2013 concerning the guaranteed medical services in the field of dental treatment (Dz. U. of 2017 poz. 193, with amendments),

  Minister of National Education regulation of 7 February 2012 concerning program basis of education in professions (Dz. U. of 2012, poz. 184, with amendments),

  Minister of National Education regulation of 13 March 2017 concerning classifications of vocational education (Dz. U. of 2017, poz. 622 and 2356),

  Minister of Labour and Social Policy regulation of 7 August 2014 concerning classifications of professions and professional specialties for the needs of labour market and the scope of its usage (Dz. U. of 2018, poz. 227).

  (PL) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193, z późn.zm.),

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184, z późn. zm.),

  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622 i 2356),

  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r poz. 227).

  Useful link:
  http://isap.sejm.gov.pl

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  DSE - Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) , Art. 11 c
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  Yes
  Justification for Article 7.4:

  The Polish regulations concerning this profession have in mind the safety and health of a patient. The regulations in place are to ensure that the patient will not be exposed to the health care services provided by the unqualified person.

 • Activities

  Description of activities:

  Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia, prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach, przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu, organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii, wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego, wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

  Translation(s):

  Conducting preventive and medical activities under supervision and by order of a dental surgeon as well as keeping the dental office ready for work and conducting health promotion activities, conducting dental health education and health promotion in various environments, preparing the dental office and work station of a dental surgeon and maintenance of the equipment on a current basis, organization of works connected with providing dental services, performing administrative tasks and keeping the documentation connected with functioning of the dental office, performing the initial dental examinations, prophylactic and medical procedures under supervision and by order of a dental surgeon.

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.