Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovenia

konservatorsko-restavratorski tehnik (Slovenia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Conservator/Conservator-restorer/Restorer/Renovator
 • Identification

  Name of regulated profession:
  konservatorsko-restavratorski tehnik
  Translation(s):
  Conservation and restoration technician (EN)
  Country:
  Slovenia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:

  Law on Protection of Cultural Heritage (Official Gazette of RS, Nos. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 and 21/18 - Norge),   Rules on the acquisition of titles in the field of cultural heritage protection (Official Gazette of RS, no. 47/18)

  Useful link:
  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  SEC - Certificate attesting the completion of a secondary course , Art. 11 b
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Pomoč pri naslednjih aktivnostih: identificiranje dediščine, njenih vrednot in vrednosti, njeno dokumentiranje, preučevanje in interpretiranje, ohranitev dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, še posebej mladim, starejšim in invalidom, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, vključevanje vedenja o dediščini v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, celostno ohranjanje dediščine, spodbujanje kulturne raznolikosti s spoštovanjem različnosti dediščine in njenih interpretacij ter sodelovanje javnosti v zadevah varstva.
   

  Translation(s):

  Assisting in following activities: identifying heritage, its values, documenting, studying and interpreting, preservation of heritage and prevention of damaging effects on it, providing access to heritage or information about heritage to anyone, especially to young people, the elderly and the disabled, presenting heritage to the public and developing awareness of its values, integration of knowledge about heritage in education and training, comprehensive preservation of heritage, promoting cultural diversity with respect for the diversity of heritage and its interpretations and promoting public participation in protection matters.

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.