Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Slovakia

Reštaurátor (Slovakia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Conservator/Conservator-restorer/Restorer/Renovator
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Reštaurátor
  Translation(s):
  Restorer (EN)
  Country:
  Slovakia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:

  Act No. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov

  Useful link:
  http://www.restauro.sk/contact/

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PSM - Diploma from post-secondary level (more than 4 years) , Art. 11 e
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  Špecifická výtvarná činnosť, ktorá je súhrnom vykonávaných prác na kultúrnych pamiatkach alebo zbierkových predmetoch, ktoré sú výtvarnými dielami maliarskeho, sochárskeho alebo úžitkového umenia. Cieľom reštaurovania je čo najväčšie zamedzenie hmotného úpadku diela a sprístupnenie jeho duchovnej, obsahovej hodnoty, a to pri najvyššej miere rešpektovania pôvodnosti a fyzikálnej, historickej a estetickej celistvosti hmotnej podstaty i výtvarnej formy diela. Reštaurovanie zahŕňa najmä prieskum diela, jeho konzerváciu, interpretáciu estetickej hodnoty diela a dokumentáciu.

  Translation(s):

  Specific creative work which encompasses a bulk of artistic activities on cultural monuments or collectibles including artefacts of painting, sculpturing or applied arts. The objective of restoring is to prevent the material deterioration in highest measure possible and to uncover the content and spiritual value while maintaining the utmost respect of the originality and physical, historical and aesthetic integrity of the material substance and the artistic form. Restoration involves mainly inspection of the artwork, its preservation, interpretation of the aesthetic value of art and related documentation.

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.