Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Lithuania

Biomedicinos technologas (Lithuania)

 • Generic name of profession

  Title:
  Medical/Biomedical laboratory technician
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Biomedicinos technologas
  Translation(s):
  Biomedical technician (EN)
  Country:
  Lithuania
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  

  Directive 2005/36/EC

  National legislation:

  Law on the Health System

  Useful link:
  http://https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.30A9CF0C35A6

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  Yes
  Justification for Article 7.4:

  The profession of Biomedical technician is closely linked to health and safety. In order to ensure the quality of the services provided in our territory this profession is covered by the general system for the recognition of qualification. Public health and patient safety are the priority aspects of the health policy of the Republic of Lithuania.

 • Activities

  Description of activities:

  Biomedicinos technologas atlieka šias profesines veiklas: įvertina darbo vietą, sukuria saugią darbo aplinką, paruošia priemones tyrimams; 2. taiko laboratorijoje naudojamų cheminių medžiagų ir reagentų laikymo ir naudojimo reikalavimus, veda reagentų apskaitą ir tikslingai juos naudoja; 3. konsultuoja pacientą ar sveikatos priežiūros specialistus pasiruošimo tyrimui ir ėminių paėmimo klausimais; 4. ima kraują (veninį ir kapiliarinį) ir neinvaziniu būdu imamus ėminius, juos ženklina, paruošia tyrimui, vertina ėminių tinkamumą ištyrimui, gabena ir pristato į laboratoriją, pildo ėminių priėmimo dokumentus, registruoja laboratorinių tyrimų rezultatus; 5. atlieka savarankiškai ir padeda atlikti diagnostinius tyrimus pagal patvirtintas tyrimų procedūras; 6. vykdo vidaus kokybės kontrolę visais diagnostinių tyrimų atlikimo etapais, vertina tyrimų rezultatų atitiktį su norma, taiko neatitikčių korekcijos ir prevencijos priemones, kaupia ir sistemina surinktus duomenis; 7. prireikus paaiškina tinkamą ėminių pristatymo į laboratoriją tvarką; 8. teikia informaciją apie tyrimų rezultatus įstatymų nustatyta tvarka.

  Translation(s):

  A biomedical technologist engages in the following professional activities: 1. evaluates the workplace, arranges safe workspace and prepares devices for tests; 2. follows the requirements for storing and applying chemical materials and reagents used in the laboratory, manages the reagent accounting and uses the materials cautiously; 3. advises a patient and healthcare specialist on the matters regarding the preparation for tests and sample taking; 4. takes blood (venous and capillary) and non-invasive samples, marks them, prepares for tests, evaluates the sample suitability for tests, transports and delivers samples to the laboratory, fills in documents regarding sample delivery, registers the results of laboratory tests; 5. independently performs and helps to perform diagnostic tests in comply with approved test procedures; 6. manages internal quality control during all stages of diagnostic tests, evaluates the test results in comparison  with the norm, applies discrepancy correction and prevention means, collects and systemizes stored data; 7. if necessary, explains the procedures regarding the delivery of qualifying samples to the laboratory; 8. provides information about test results in comply with the procedures under the legal acts;

   

   

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.