Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Latvia

Zobu higienists (Latvia)

 • Generic name of profession

  Title:
  Dental hygienist
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Zobu higienists
  Translation(s):
  Dental hygienist (EN)
  Country:
  Latvia
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:

  Likums par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, 2001

  Ārstniecības likums

  Useful link:
  http://likumi.lv/doc.php?id=26021

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  DSE - Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) , Art. 11 c
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  Yes
  Justification for Article 7.4:

  Zobu higiēnista kompetencē ir pacientu aprūpe mutes saslimšanu diagnostikas, ārstēšanas un profilaktisko pasākumu gadījumos; zobu higiēnas procedūru veikšana.

  Zobu higiēnista ārstnieciskā darbība ir tieši saistīta ar pacienta veselību un drošību. Iespējas veikt īslaicīgu pakalpojumu sniedzēja kvalifikācijas pārbaudi pirms pirmās pakalpojuma sniegšanas reizes normatīvajā regulējumā ir noteiktas saskaņā ar  Latvijas Republikas Veselības politikas prioritāti – personas veselība un drošība. Ņemot vērā, ka nepietiekama ārstniecības personas kvalifikācija (t.i., zināšanu iztrūkums) var apdraudēt pacientu veselību, ir būtiski pārliecināties, lai pakalpojumu sniegtu tikai tās ārstniecības personas, kas apliecina savas profesionālās kvalifikācijas pilnīgu atbilstību Latvijā izvirzītajām prasībām.

  Zobu higiēnista profesionālās kvalifikācijas pārbaudes mērķis ir pirms pakalpojumu sniegšanas rīkoties preventīvi, pēc iespējas novēršot risku radīt  iespējamu būtisku kaitējumu pakalpojuma saņēmēja veselībai vai drošībai, kā arī mazinot finansiālu, tehnisku, cilvēkresursu zaudējumu risku, kas varētu rasties nekvalitatīvu ārstniecisko pakalpojumu dēļ.

  Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas nolēmumu lietā Artedogan pret Komisiju (2002.gada 26.novembris, lēmums T-74/00, 184.punkts) piesardzības princips pieprasa valsts iestādēm veikt piemērotus pasākumus, lai novērstu specifiskus potenciālus riskus sabiedrības veselībai, drošībai un videi, kuri, salīdzinājumā ar ekonomisko interešu aizsardzību, ir primāri.  

 • Activities

  Description of activities:

  Zobu higiēnista kompetencē ir pacientu aprūpe mutes saslimšanu diagnostikas, ārstēšanas un profilaktisko pasākumu gadījumos, kā arī izglītojoši motivējoša mutes dobuma profilakses darba veikšana dažāda vecuma pacientu grupām.

  Translation(s):

  It is the competency of dental hygienist to carry out diagnosis, treatment and prevention of oral cavity diseases, as well as to educate different age pacients on oral cavity health and hygiene.

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.