Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Romania

Cadru didactic în învăţământul superior (funcţii didactice: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar) (Romania)

 • Generic name of profession

  Title:
  University teacher/professor
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Cadru didactic în învăţământul superior (funcţii didactice: asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar)
  Translation(s):
  University teacher (teaching functions/positions: assistant professor, lecturer, associate professor, university professor) (EN)
  professeur d'universités (FR)
  Universitätsprofessor (DE)
  Country:
  Romania
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  None
  National legislation:

  National Law of Education no. 1/2011 consolidated - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150 ;

  Education Ministry Order no. 5922/2016 - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/184659 ;

  Law no. 200/2004 consolidated - http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52433

  Useful link:
  http://www.edu.ro/titluri-stiintifice

  Regulation

   
  Type of regulation :
  N/A

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  PSM - Diploma from post-secondary level (more than 4 years) , Art. 11 e
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
  Prior check of qualifications only for individual professionals not benefiting from automatic recognition:
  No
 • Activities

  Description of activities:

  ART. 287 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

      (1) Norma universitară cuprinde:

      a) norma didactică;

      b) norma de cercetare.

      (2) Norma didactică poate cuprinde:

      a) activităţi de predare;

      b) activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an;

      c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă;

      d) îndrumarea elaborării disertaţiilor de master;

      e) îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;

      f) alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planurile de învăţământ;

      g) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;

      h) activităţi de evaluare;

      i) tutorat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile;

      j) participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.

  Translation(s):

  Article 287 of the National Education Law no. 1/2011, as amended and supplemented

       (1) The university norm comprises:

       a) didactic norm;

       b) the research norm.

       (2) The didactic rule may include:

       a) teaching activities;

       b) seminar, practical and laboratory work, project guidance;

       c) guiding the elaboration of the license paper;

       d) guide the development of master dissertations;

       e) guiding the elaboration of PhD thesis;

       f) other didactic, practical and scientific research activities included in the curricula;

       g) conducting didactic-artistic or sports activities;

       h) evaluation activities;

       i) tutorials, consultations, guidance of students' scientific activities, students within the transferable credit system;

       j) participation in councils and committees in the interest of education.

  (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.