Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Petroleum industry - production and processing of fuels and lubricants
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
  Translation(s):
  Manufacture and processing of fuels and lubricants and fuel distribution (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  The profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  Sections 6, 7, 8, and 24 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=390&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=17&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  Recognition of professional experience Annex IV - automatic recognition
  Level in case of subsidiary application of GS:
  ATT - Attestation of competence , Art. 11 a
  Prior check of qualifications for a temporary and/or occasional provision of services:
  No
 • Activities

  Description of activities:
  Řízení a obsluha technologických procesů za účelem zpracování ropy a výroby ropných produktů. Ovládání procesů chemicko-fyzikálních přeměn ve všech skupenstvích. Obsluha čerpacích zařízení s potrubními rozvody, skladovací a manipulační práce. Používání chemických činidel a sloučenin pro zušlechťování polotovarů a výrobků. Shromažďování, zpracování a přenos informací o průběhu výroby i o změnách chemických a fyzikálně-chemických vlastností meziproduktů a hotových výrobků při realizaci technologických úkolů a integrované řízení výrobního procesu. Výroba biopaliv. Výroba mazacích olejů a plastických maziv. Výroba kapalných uhlovodíkových paliv ze surovin neropného původu. Přepracování odpadních uhlovodíkových produktů na kapalná paliva a znovupoužitelné mazací oleje. Distribuce pohonných hmot (jejich prodej, s výjimkou prodeje pohonných hmot z čerpací stanice a prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem).
  Translation(s):
  Control and operation of technolog. processes for processing and production of crude oil and petroleum products. Control of chemical and physical changes in all states. Operation of pumping equipment with piping, storage and handling work. Use of chemical agents and compounds for refining intermediates and finished products. Collection, processing and transfer of information on production process and on changes in chemical and physic-chemical features of intermediates and finished products during the realization of technological tasks and integrated control of production process. Production of biofuels. Production of lubricating oils and greases. Production of liquid hydrocarbon fuels from raw materials not of petroleum origin. Processing of waste hydrocarbon products to liquid fuels and reusable lubricating oil. Distribution of propellant fuel (sale, excluding sale of fuel from a service station and sales of compressed natural gas if seller holds a valid licence to trade with gas). (EN)
The database contains information on regulated professions, statistics on migrating professionals,contact points and competent authorities, as provided by EU Member States, EEA countries and Switzerland.
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.