Navigation path

Search

Regulated profession

Back to homepage Back to previous screen
Czech Republic

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty (Czech Republic)

 • Generic name of profession

  Title:
  Conservator/Conservator-restorer/Restorer/Renovator
 • Identification

  Name of regulated profession:
  Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
  Translation(s):
  Restoration of art works that are not cultural monuments or parts thereof but are held in collections of museums and galleries or that are objects of cultural value (EN)
  Country:
  Czech Republic
  Region:
  All regions
 • Legal information

  Legal basis for regulation

   
  EU Law :
  Other  The profession is regulated only by national legislation.
  National legislation:
  Sections 6, 7, 8, and 24 of Act No 455/1991 Coll., the Trade Licensing Act, as amended
  Useful link:
  http://uok.msmt.cz/uok/ru_detail.php?id=145&flet=&forg=0&ftype=0&fpg=12&ftxt=&lang=en&dl=en

  Regulation

   
  Type of regulation :
  Reserves of activities

  Recognition

   
  Recognition under:
  DIRECTIVE 2005/36/EC
  Additional information :
  Recognition under Directive 2005/36/EC:
  General system of recognition - primary application
  Qualification level:
  SEC - Certificate attesting the completion of a secondary course , Art. 11 b
  Prior check of qualifications under article 7(4):
  No
 • Activities

  Description of activities:
  Provádění nedestruktivního průzkumu děl za účelem zjištění jejich stavu, struktury a materiálu a rozsahu poškození. Konzervace děl takovým způsobem, který zabezpečí zpomalení úpadku hmotné podstaty díla. Restaurování děl v rozsahu, který je nutný pro jejich uchování, nebo pro obnovu jejich původního vzhledu. Zpracování dokumentace celého postupu konzervace nebo restaurování děl zhotovením fotodokumentace děl před a po konzervaci nebo restaurování i během těchto procesů, popisem použitých technických a technologických postupů a všech použitých materiálů a zpracování pokynů pro následnou péči o konzervovaná nebo restaurovaná díla.
  Translation(s):
  Implementation of non-destructive research works in order to determine their status, structure and material, and the extent of damage. Conservation works in a way that ensures slow decay of the material substance of the work. Restoration works to the extent that is necessary for their preservation or restoration of their original appearance. Processing documentation of the entire process preservation or restoration of works by making works of photographic documentation before and after preservation or restoration during these processes, a description of the technical and technological procedures and all the materials and processing instructions for aftercare of preserved or restored works. (EN)
Each country is responsible for updating information, on its regulated professions, competent authorities and statistics.
The Commission cannot be held responsible for the accuracy of the information. However, if errors are brought to its attention, the Commission undertakes to correct them, if deemed appropriate.

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.