Navigation path

Hur kan jag skydda min affärsidé?

Hur kan jag skydda min affärsidé?

Du kan skydda din idé genom att behandla den som konfidentiell (dvs. som en affärshemlighet) och/eller använda ett sekretessavtal när du delar den med andra innan din produkt eller tjänst är redo för marknaden. Innan du omvandlar din idé till en produkt eller tjänst bör du också fundera på hur du kan se till att du får ensamrätt till den. Du kan skydda din idé och delar av din webbplats med hjälp av olika typer av immateriella rättigheter, till exempel patent, varumärken, mönsterskydd och upphovsrätt.

Du bör inte underskatta värdet av tillgångar i form av immateriella rättigheter. Om du inte vidtar försiktighetsåtgärder i tid riskerar du att förlora dina rättigheter eller att anklagas för att göra intrång i andras immateriella rättigheter. 

Använd ett sekretessavtal innan du delar din idé

Innan du omsätter din idé i praktiken kanske du vill presentera den för framtida potentiella partner, leverantörer, kunder eller anställda. För att undvika att någon annan stjäl din idé bör du be dem som du delar den med att underteckna ett sekretessavtal. 


Ett sekretessavtal är en rättslig handling som upprättas mellan dig och en partner om att inte lämna ut information du har delat (t.ex. affärsinformation, affärsplaner, tekniskt kunnande eller designidéer) och som gör det olagligt att föra vidare denna information.

Välj rätt skydd för dina immateriella rättigheter

Först av allt måste du tänka på vilken typ av immateriella rättigheter som passar för just din verksamhet (dvs. vad du vill skydda och vilket skydd som är lämpligt för din affärsmodell). Du ska också ta ställning till om du vill utöka skyddet till att gälla även i andra länder. Om du gör det kan du se till att de relaterade kostnaderna blir så låga som möjligt och påbörja ett europeiskt eller globalt förfarande. Följande försiktighetsåtgärder kan vidtas för att skydda immateriella rättigheter i samband med din produkt eller tjänst från missbruk:


•    Upphovsrätt: Detta skydd ger upphovsmannen till ett litterärt, musikaliskt eller konstnärligt originalverk kontroll över dess användning och distribution. Det omfattar din webbplatsdesign eller ursprungligt kreativt innehåll på webbplatsen (t.ex. fotografier, sändningar, grafik, musik och video) samt dina databaser och din programvara.
•    Varumärken: Detta är ett tecken som gör att innehavaren kan särskiljas från andra företags varor och tjänster. Det kan vara en logotyp, en symbol, ett ord eller till och med en förpackning eller formen på en vara. Ett varumärke kan användas för att skydda ditt företagsnamn, din logotyp, strategier för varumärkesutveckling, domännamn och andra tecken på din webbplats.
•    Patent: Detta beviljas för att skydda dina uppfinningar förutsatt att de är nya, har uppfinningshöjd och kan användas industriellt. Patent kan skydda dina e-handelssystem, sökmotorer eller andra tekniska internetverktyg.
•    Formskydd: Detta används för att skydda din produkts utseende på villkor att det är nytt och har särprägel. Det hindrar tredje part från att kopiera utseendet (se Wipos webbplats för mer information).
•    Know-how och affärshemligheter: Detta kan vara många sorters information och kunskap, alltifrån sökalgoritmer till tillverkningsprocesser och förteckningar över kunder eller leverantörer. Om du vill se till att ingen annan får tillgång till denna information och hindra andra från att missbruka den bör du vidta åtgärder för att se till att den förblir hemlig (t.ex. bevara den i ett kassaskåp eller använda lösenord och begränsa åtkomsträttigheter). Om du vill eller behöver dela informationen med affärspartner bör du först be dem att skriva under ett sekretessavtal, så att de är rättsligt förbundna att inte avslöja den utan ditt godkännande.
•    Domännamn (ta reda på mer om domännamn ).

Beviljande av upphovsrättsligt skydd och skydd av affärshemligheter sker automatiskt. Följaktligen finns det inget behov av att vidta officiella åtgärder. Skyddet aktiveras omedelbart. Vissa medlemsstater registrerar själva dina verk (vänd dig till den relevanta myndigheten i ditt land för mer information om detta). Det är emellertid inte fallet för de flesta varumärken, formskydd och patent, som kräver ett formellt förfarande för registrering.
Mer information om immateriella rättigheter finns på webbplatsen Innovaccess. Här hittar du både allmän och nationell information om de viktigaste formerna av skydd för immateriella rättigheter och om vad detta kostar i olika länder. Välj ditt land på webbplatsen för att få information om ansökningar, kostnader med mera för alla typer av immateriella rättigheter.

Skydda dina immateriella rättigheter i hela EU

Om du vill expandera din verksamhet i Europa kan du spara tid och pengar genom att skydda dina immateriella rättigheter i flera medlemsstater eller på EU-nivå. Då kan du vara säker på att dina uppfinningar och dina verk är skyddade i hela EU och att du får ersättning. 


Ett EU-varumärke ger dig skydd i hela EU. Du kan registrera ett sådant varumärke via Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). En ansökan online om ett EU-varumärke kostar 900 euro och kan lämnas in på vilket som helst av EU:s officiella språk. Det är betydligt billigare att registrera ett EU-varumärke än att ansöka om samma varumärke i varje medlemsstat genom respektive lands nationella immaterialrättsmyndighet. Om du vill registrera ett varumärke i ett enda land måste du lämna in en ansökan hos den behöriga nationella eller regionala varumärkesmyndigheten (välj ditt land för att hitta din behöriga myndighet).


Formgivningar kan också skyddas i hela EU med hjälp av systemet för gemenskapsformgivning som också hanteras av EUIPO.


Mer information om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar (kostnader, förfaranden osv.) finns på EUIPO:s webbplats.


Om du vill skydda din uppfinning med ett patent, kan du ansöka om en av följande typer: 
•    Ett nationellt patent som beviljas av den behöriga nationella myndigheten om du väljer att begränsa skyddet till ditt lands territorium (välj ditt land för att hitta ditt nationella patentverk).
•    Ett europeiskt patent som du ansöker om hos ett nationellt patentverk eller Europeiska Patentverket (EPO). Ett enda förfarande används för beviljande av patent i 38 avtalsslutande stater. Du måste välja i vilka länder du vill få skydd. Ansökan ska lämnas in på eller senare översättas till engelska, franska eller tyska. När patentet har beviljats måste du översätta det till det officiella språket i de andra länderna du har valt och validera ditt europeiska patent i de länderna kort efter beviljandet (i steg-för-steg-guiden ”How to apply for a European patent” hittar du information om hur du gör för att ansöka).
•    Ett enhetligt patent som kommer att ändra det europeiska patentet till ett enda patent efter att avtalet om en enhetlig patentdomstol har ingåtts. Det kommer att garantera ett enhetligt skydd för en uppfinning i 25 medlemsstater (alla EU-länder utom Kroatien, Italien och Spanien) genom en enda ansökansinstans (läs mer).
Observera att ett av kraven för patentskydd är att uppfinningen måste vara ny. Därför ska du se till att inte lämna ut någon information om din uppfinning (t.ex. genom att publicera en artikel om den) innan du ansöker om patent. 
Se till att du har rätt att bedriva verksamhet. En ny produkt kan omfatta en patentskyddad teknik som ägs av en tredje part. I sådana fall måste du visa om den andra aktörens immateriella rättigheter kan komma att överträdas, exempelvis att organisationen tillverkar vissa tekniker eller säljer dem (läs mer).

I vissa europeiska länder, däribland Belgien, Frankrike, Irland, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien kan du beviljas skatteavdrag för patentintäkter (dvs. intäkter från utnyttjande av immateriella rättigheter). Detta kallas ”patentbox”-regeln.

Var medveten om risker med immateriella rättigheter när du använder andras texter, musik, foton eller videor

Att använda, anpassa, återge eller distribuera någon annans kreativa alster, såsom litterära verk, målningar, fotografier, teckningar, filmer, filmklipp, musik (inklusive texter och arrangemang), programvarukoder osv., utan förhandsgodkännande eller ersättning till den person som innehar upphovsrätten, kan utgöra ”upphovsrättsintrång”. 


Observera att vissa länders nationella lagstiftning innehåller undantag och begränsningar i upphovsrätten. Utformningen och omfattningen i fråga om dessa undantag varierar från land till land. Bland annat finns undantag i upphovsrättsdirektivet som tillåter citat, parodi och vissa typer av användning av upphovsrättsligt skyddade verk för undervisningsändamål. Enligt dessa undantag har användare under vissa omständigheter rätt att återge, distribuera eller göra skyddade verk tillgängliga för allmänheten utan föregående godkännande från rättighetsinnehavaren, i vissa fall utan att betala någon ersättning.
Att med egna ord uttrycka idéer och fakta som du har hittat i böcker eller tidskrifter är inte olagligt på villkor att du hänvisar till författaren (om du inte gör detta betraktas det som plagiat).


Om du vill använda upphovsrättsskyddat material från någon annan och du inte vet om materialet i fråga är skyddat eller vem upphovsrättsinnehavaren är kan du vända dig till de specialiserade organ som är ansvariga för att samla in royaltybetalningar för upphovsrättsinnehavare. Det kan också hända att de kontaktar dig om du använder upphovsrättsskyddat material utan föregående avtal. 


Observera att du också gör intrång i andras rättigheter om du inte får tillstånd att använda en patenterad uppfinning för kommersiella ändamål. Detta sker i allmänhet i form av en licens som du måste betala för. Ett patent ger innehavaren rätt att hindra andra från att tillverka, använda eller sälja uppfinningen utan tillåtelse och att begära skadestånd för eventuell olicensierad användning. Läs mer om alla uppfinningar som redan skyddas av patent på Espacenet, en kostnadsfri databas där du kan söka bland patent som registrerats i hela världen. Det finns också en helpdesk som kan besvara dina frågor.

Om du vill hänvisa till en annan aktörs varumärke i en text bör du se till att du gör detta på lämpligt sätt. Särskilj alltid ett varumärke genom att använda ett annat typsnitt eller andra medel för att skilja det från omgivande text (t.ex. att placera det inom citattecken eller att använda fetstil, kursiv stil eller understrykning). Om varumärket är registrerat bör du använda den registreringssymbol som används i det land där produkterna eller tjänsterna marknadsförs och säljs (vilket i de flesta länder är symbolen ®). Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet kan ge vägledning om korrekt varumärkesanvändning.

Ge tydlig information om din upphovsrätt på din webbplats

Du bör ge tydlig information till alla som använder din webbplats om att materialet på denna är upphovsrättsskyddat. Du kan till exempel märka ditt varumärke med varumärkessymbolen eller inkludera ett meddelande om upphovsrätt. Ett annat alternativ är att använda vattenstämplar som bäddar in upphovsrättsinformation i det digitala innehållet .
 

När du anlitar oberoende underleverantörer för att designa och/eller skapa innehåll för din webbplats bör du vara medveten om att de vanligtvis innehar de immateriella rättigheterna till allt som de skapar för dig. Det gäller även efter att du har betalat för detta. Därför bör du se till att du innan du påbörjar ert samarbete har en tydlig, giltigt och skriftlig överenskommelse som anger vem som kommer att inneha de immateriella rättigheterna för varje element. Bland annat ska du se till att du får äganderätt eller en licens som är tillräckligt omfattande för att du ska kunna uppdatera din webbplats eller göra ändringar på den utan att behöva be webbdesignern om tillstånd och betala ytterligare avgifter.

Se också till att besökare på din webbplats vet vad de får göra med innehållet. Överväg att inkludera ett meddelande om upphovsrätt i dina friskrivningsklausuler (läs mer om friskrivningsklausuler) för att låta besökare på din webbplats veta vad de har lov att göra med sidan (t.ex. vilka villkor som gäller om de har rätt att länka till din webbplats eller ladda ner eller skriva ut innehållet) och vem de kan kontakta om de vill använda materialet.

Conditions and administrative procedures to apply for your IPR

Sverige Besök webbplatsen för nationella IR-kontor i ditt land, och hitta villkor och administrativa förfaranden för att ansöka om dina immateriella rättigheter.
1.    Upphovsrättskontor: Avdelningen för immaterialrätt och transporträtt - Justitieministeriet
2.    Myndighet för industriell äganderätt: Svenska Patent- och registreringsverket (SPRO)

Information

Välj rätt skydd för dina immateriella rättigheter
•    European IPR Helpdesk (europeisk helpdesk för immateriella rättigheter), Get your ticket to innovation
•    Ditt Europa, Immaterialrätt
•    Lien Verbauwhede (2004), Wipo, Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ website, tillgänglig på http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intellectual property in websites: ownership and protection, tillgänglig på http://www.out-law.com/page-381
•    Wipo  (2014), Nationella immaterialrättsmyndigheter, se: http://www.wipo.int/members/en/


Skydda dina immateriella rättigheter i hela EU
•    Europeiska kommissionen (2014), Patent (Vanliga frågor)
•    Europeiska kommissionen (2013), Pressmeddelande om moderniseringen av EU:s varumärkessystem – Vanliga frågor
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003), ”The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio”, Volym 1, Art. 2, pdf
•    Ditt Europa, Immaterialrätt


Ge tydlig information om din upphovsrätt
•    International Trademark Association, A guide to a proper trade mark use
•    Lien Verbauwhede (2004), Wipo, Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ website, tillgänglig på http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intellectual property in websites: ownership and protection, tillgänglig på http://www.out-law.com/page-381


Att tänka på när du använder material från tredje part
•    Europeiska kommissionen (2014), Upphovsrätt och relaterade rättigheter
•    International Trademark Association, A guide to a proper trade mark use
•     ”Plagiarism and Copyright—What Are the Differences?” (The Council Chronicle, November 2005)”, tillgänglig på  http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009), How to Avoid Copyright Infringement, tillgänglig på http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
•    RIAA, What is Online Piracy, tillgänglig på https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy