Navigation path

Hur kan jag efterleva mina momsskyldigheter?

Hur kan jag efterleva mina momsskyldigheter?

När du säljer varor eller tjänster på internet har du också en skyldighet att följa reglerna för mervärdesskatt (moms). Detta är en allmän skatt på konsumtion som regleras genom rådets direktiv 2006/112/EG (EU:s momsdirektiv). Det är viktigt att vara medveten om att olika regler gäller beroende på till vem, var och vilka varor eller tjänster du tillhandahåller. Se till att du tillämpar de regler som gäller för det land där momsen ska betalas och tar ut den korrekta skattesatsen (normalskattesats, reducerad skattesats eller nollskattesats).

De vanligaste begreppen vid försäljning på internet hittar du i Liten ordlista för distansförsäljning. Du kan få bra grundläggande kunskaper om momsdirektivet genom e-kursen om moms.

Kom ihåg att du också måste kontrollera om du är skyldig att betala punktskatt.

Om du säljer varor eller tjänster via internet till kunder utanför EU sysslar du med export via internet. Det inkluderar varor eller tjänster som sålts på internet eller med andra metoder för distansförsäljning. I sådana fall är momsen på dessa varor och tjänster noll (även om ditt företag är momsregistrerat). Du måste emellertid erhålla och bevara dokumentation som bevisar att det rör sig om export (bevis på export). Dessutom måste du fylla i en tulldeklaration för produkter/varor när du skickar iväg dem.

Grundläggande momsprinciper för försäljning av varor och tjänster

Den grundläggande principen är att moms tillämpas på all försäljning av varor och tjänster, med vissa undantag som anges särskilt i EU:s momsdirektiv (t.ex. görs undantag för vissa tjänster, såsom hälso- och sjukvårdstjänster, eller för försäljning av varor till länder utanför EU). 

Om du driver ett litet eller medelstort företag måste du tillämpa samma regler som alla andra företag, utom om din medlemsstat har valt att införa bestämmelser om undantag från momsplikten för små företag (se ordlistan). På sidan med landsspecifik momsinformation finns en länk till en lista över de tröskelvärden som gäller i samband med momsplikten. Där kan du ta reda på om din medlemsstat har valt att undanta små företag vars årsomsättning ligger under ett visst belopp från momsplikten.

Om det finns ett sådant momsundantag för små och medelstora företag i din medlemsstat, och du väljer att tillämpa undantaget, är försäljning av varor eller tjänster till kunder i ditt land momsbefriade. Momsundantaget för små och medelstora företag åtföljs i vissa fall av ett undantag från skyldigheten att momsregistrera företag.

Välj det land där du säljer varor eller tjänster (platsen för tillhandahållande) för mer information om dina momsskyldigheter i ditt land eller i bestämmelselandet. Momsmyndigheten i ditt land kan ge dig mer detaljerad information.

Om det inte finns ett momsundantag för små företag ska de allmänna momsreglerna för företag vid försäljning via internet av varor och tjänster i ditt land tillämpas, oavsett om det gäller försäljning från företag till företag eller försäljning från företag till konsument.

Försäljning till andra EU-länder

I allmänhet ska du följa de momsbestämmelser som gäller i den medlemsstat där du är etablerad och där momsen betalas (t.ex. fakturering, återbetalning av moms). Om du tillhandahåller varor eller tjänster till privatpersoner i en annan medlemsstat där momsen ska betalas ska du emellertid momsregistrera dig eller utse en skatterepresentant i den medlemsstaten samt betala och deklarera moms i den staten – såvida du inte ligger under tröskelvärdet för distansförsäljning. 

Beroende på vilken typ av transaktion det gäller (dvs. tillhandahållande av varor eller tjänster eller gemenskapsinternt förvärv) och typen av kund (företag eller privat konsument) gäller olika regler för att fastställa beskattningsorten (dvs. den plats där skatt ska betalas).

När det gäller försäljning av varor fastställs beskattningsorten på följande sätt:
•    Vid försäljning av varor från företag till konsument inom EU, där transporten hanteras av säljaren eller på dennes vägnar är beskattningsorten den plats där varorna befinner sig då transporten till kunden avslutas. Om du ligger under tröskelvärdet för distansförsäljning beskattas varan emellertid på ursprungsplatsen (det är också fallet när en vara säljs till en konsument och konsumenten själv hanterar transportern av varan inom EU). Om tröskelvärdet överskrids måste du registrera dig i den andra medlemsstaten/de andra medlemsstaterna och ta ut moms enligt den skattesats som gäller i den medlemsstaten. Tröskelvärdet är antingen 35 000 euro eller 100 000 euro, beroende på vilken medlemsstat det gäller. Observera att nya bestämmelser om platsen för tillhandahållande kommer att börja gälla den 1 januari 2021 (i enlighet med direktiv (EU) 2017/2455).
•    Vid försäljning av varor från företag till företag inom EU är beskattningsorten den plats där varorna befinner sig när transporten till kunden tar sin början. Sådant tillhandahållande undantas från moms, eftersom de utgör gemenskapsinterna förvärv.

När det gäller tjänster är huvudregeln att platsen för tillhandahållande av tjänster från företag till konsument är den plats där de är etablerad, medan tillhandahållande av tjänster från företag till företag beskattas där kunden befinner sig. Det finns också vissa särskilda bestämmelser avseende platsen för tillhandahållande för vissa typer av tjänster, exempelvis för tjänster med koppling till transport av passagerare (som ska beskattas där transporten utförs), tjänster med koppling till fast egendom (som ska beskattas där den fasta egendomen är belägen) osv.

Sedan den 1 januari 2015 är beskattningsorten vid försäljning från företag till konsument av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster (se ordlistan) den plats där en kund som är en privatperson är etablerad eller bosatt. För dessa tjänster tillämpas den skattesats som gäller i den medlemsstaten. Här finns mer detaljerade riktlinjer för hur denna bestämmelse om platsen för tillhandahållande ska tillämpas, användning av Moss-tjänsten och en webbportal där företag kan få hjälp att anpassa sig till denna förändring av momsbestämmelserna.

För att förenkla deklaration och betalning av moms i andra medlemsstater kan du registrera dig i Moss-tjänsten i en enda medlemsstat (identifieringsland) och lämna in dina momsdeklarationer och göra betalningar till andra medlemsstater via ditt identifieringsland.

Här finns mer information om bestämmelserna om platsen för tillhandahållande av varor och tjänster. Notera att för gränsöverskridande försäljning av varor och tjänster från företag till företag inom EU tillämpas inga tröskelvärden.

Du hittar mer information på Ditt Europa om allmänna regler och undantag vid gränsöverskridande moms, samt ytterligare information om regler för telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster.

Fullgör de administrativa formaliteterna för att betala moms

Moms betalas till skattemyndigheterna i det land där tillhandahållandet anses ske (mer om din skyldighet att lämna in en momsdeklaration). Du måste vara momsregistrerad i det landet eller använda Moss-tjänsten, utom om regeln om omvänd betalningsskyldighet gäller (vid tillhandahållande från företag till företag – se ordlistan). 

De administrativa formaliteterna fastställs av varje medlemsstat. Välj det land där tillhandahållandet anses ske för mer information om vad du behöver veta om momsskyldigheterna.

För telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och elektroniska tjänster som tillhandahålls till konsumenter i ett annat EU-land, för vilka skatt ska betalas där kunden befinner sig, kan du elektroniskt deklarera och betala moms i din egen medlemsstat via Moss-tjänsten

Observera att moms ska deklareras till skattemyndigheten i det land där du är momsregistrerad enligt din momsdeklaration.

Tillämpa rätt momssatser

Du kan behöva tillämpa olika momssatser. Därför måste du först fastställa beskattningsorten för ditt tillhandahållande och därefter kontrollera om tillhandahållandet är undantaget moms enligt normalskattesatsen eller en reducerad sats ska tas ut på dina varor/tjänster. Vissa länder tillåter också nollskattesatser eller superreducerade skattesatser på viss försäljning.

sidan med landsspecifik momsinformation hittar du de momssatser som gäller i din medlemsstat och en förteckning över begränsningar. Om du säljer varor i digitalt format är de i de flesta fall föremål för normalskattesatser (15 % till 27 %).

Den mest tillförlitliga källan till information om aktuella momssatser för specifika varor/tjänster i en viss medlemsstat är det landets momsmyndighet.

Observera att export av varor (dvs. att skicka varor till en plats utanför EU) i allmänhet är momsbefriad (eller föremål för en nollskattesats), oavsett om det gäller tillhandahållande från företag till företag eller från företag till konsument. 

Förvissa dig om att du tillämpar rätt momssats på försäljningen i den medlemsstat där momsen ska betalas. För vissa produkter tillämpas normalskattesatsen i en medlemsstat, men ingen moms eller en lägre momssats i en annan medlemsstat.
Observera att Europeiska kommissionen antog en handlingsplan för moms i april 2016 (Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU). På denna sida hittar du kommissionens förslag om fullföljandet av denna handlingsplan samt nyheter om tillämpliga momssatser och förenklade momsbestämmelser för små företag.
Du måste informera kunden om det totala försäljningspriset, inklusive moms och leveransavgifter, innan denna gör sin beställning.

Tillämpa punktskatter på vissa varor

Punktskatter ska ibland tillämpas när du säljer varor i ditt land eller till ett annat land i EU. De produkter som punktskatter oftast tillämpas på är alkoholhaltiga drycker, tobaksvaror och energiprodukter (drivmedel och uppvärmningsbränsle, såsom bensin, el, naturgas, kol och koks). Dessa kallas harmoniserade punktskatter eftersom alla EU-medlemsstater tillämpar punktskatter på alkohol, tobak och energi (läs mer om dessa tre produktkategorier). 

Vissa medlemsstater kan också tillämpa punktskatter på andra varor, oftast kaffe, kosmetika, pälsar och skjutvapen. Du hittar en kort sammanfattning av de särskilda skatterna i varje medlemsstat i denna databas.

Liten ordlista för tjänster och distansförsäljning

Tillhandahållande av tjänst från företag till företag – Tillhandahållande av en tjänst där leverantören är ett företag (beskattningsbar person) och kunden också är ett företag som handlar i egenskap av sådant. 
Tillhandahållande av tjänst från företag till konsument – Tillhandahållande av en tjänst där leverantören är ett företag (beskattningsbar person) och kunden är en icke beskattningsbar person – i allmänhet en privatperson.
Distansförsäljning – I samband med EU:s momsbestämmelser är detta en försäljning där varor skickas av en leverantör i ett EU-land till en kund i ett annat EU-land (privatperson eller annan icke beskattningsbar person). Rättslig hänvisning: artiklarna 34–36 i momsdirektivet. Mer information om distansförsäljning finns här: [add link]
Tröskelvärde för distansförsäljning – Ett maximibelopp som fastställts av varje EU-land för distansförsäljning från ett annat EU-land. När en utländsk leverantör överstiger detta belopp måste denna momsregistrera sig i det landet. Rättslig hänvisning: artiklarna 34–36 i momsdirektivet
Tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg – Detta omfattar digitaliserade varor som tillhandahålls på internet (nedladdningsbart material som musik, bilder eller spel, digitala böcker eller andra elektroniska publikationer) eller en fysisk leverans av programvara, webbplatser eller webbhotelltjänster. Rättslig hänvisning: artikel 59 k i momsdirektivet, bilaga II i momsdirektivet, artikel 7 och bilaga I genomförandeförordningen om moms.
Undantag för små företag – Ett särskilt system som undantar företag från moms när deras omsättning exklusive moms ligger under ett visst belopp, som kan variera från ett EU-land till ett annat. Detta system är inte obligatoriskt och finns inte i varje EU-land. Rättslig hänvisning: artiklarna 282–292 i mervärdesskattedirektivet.
Omvänd betalningsskyldighet – När kunden är ett företag (transaktion från företag till företag) är det denna som är skyldig att betala moms till sina skattemyndigheter, inte leverantören.
Momsregistrering – Den process varigenom företag (beskattningsbara personer) identifieras och registreras för moms i ett EU-land och ges ett unikt momsregistreringsnummer. Rättslig hänvisning: artiklarna 213–216 i momsdirektivet.
Momsregistreringsnummer – Det unika nummer som ett företag (beskattningsbar person) identifieras med i alla EU-länder. Kallas ibland ”momsnummer”.
Momsdeklaration – En skattedeklaration inlämnad av ett företag (beskattningsbar person) som innehåller alla de uppgifter som skattemyndigheterna behöver för att beräkna den utgående moms som företaget ska betala och den ingående moms som det kan dra av. Momsdeklarationen innehåller det totala värdet av momspliktiga transaktioner, avdrag och undantagna transaktioner. Rättslig hänvisning: artiklarna 250–261 i momsdirektivet.

Friskrivningsklausul: Den mest tillförlitliga källan till aktuella momssatser för en specifik vara/tjänst och momsskyldigheterna i en viss medlemsstat är det landets momsmyndighet.
 

Information

Grundläggande momsprinciper 
•    Europeiska kommissionen, kommissionens webbplats om moms.
•    Europeiska kommissionen, allmän översikt – vad är moms?
•    EU:s momsdirektiv (2006/112/EG) 
Försäljning till andra EU-länder
•    Europeiska kommissionen, moms på elektroniska tjänster.
•    Europeiska kommissionen, telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Fullgör de administrativa formaliteterna
•    Europeiska kommissionen, moms på elektroniska tjänster.
•    Europeiska kommissionen, telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Tillämpa rätt momssatser
•    Europeiska kommissionen, Var ska skatten betalas?

Tillämpa punktskatter

•    Europeiska kommissionen, Vad är punktskatter?