Navigation path

Ako mám propagovať svoju činnosť a súčasne dodržiavať zákon?

Ako mám propagovať svoju činnosť a súčasne dodržiavať zákon?

v

Online reklamy alebo iné formy toho, čo označujeme pojmom komerčná komunikácia, vám umožnia priamo osloviť svoje publikum, a uľahčia vám vstup na trh a vybudovanie konkurencieschopnej spoločnosti.

Formy online reklamy zahŕňajú webové bannery, e-mailový marketing, sociálne siete, optimalizáciu pre vyhľadávače (Search Engine Optimization – SEO), t. j. uistenie sa o tom, že ste vysoko v zozname výsledkov, ktoré vyhľadávač ukáže, keď niekto hľadá určitý produkt alebo činnosť, ako je tá vaša, alebo prevzatie miesta na webovej stránke (site takeover), t. j. propagovanie vlastného podniku s prekrytím celej strany po otvorení stránky niekoho iného.

Ak chcete využívať komerčnú komunikáciu, musíte poznať určité požiadavky.

Poskytujte jasné informácie

Ak sa rozhodnete pre online komerčnú komunikáciu (vrátane propagačných ponúk, zliav, prémií, propagačných súťaží alebo hier), musí jasne uviesť:

komerčnú komunikáciu navrhnutú na propagáciu (priamu alebo nepriamu) svojho tovaru, služieb alebo imidžu,

fyzickú alebo právnickú osobu, v mene ktorej sa komerčná komunikácia poskytuje,

propagačnú ponuku, ktorú propagujete (napr. akékoľvek zľavy, prémiové darčeky, súťaže, hry),

všetky kvalifikačné podmienky, napr. kto je alebo nie je oprávnený zúčastňovať sa takýchto ponúk, propagácie alebo hier a za akých podmienok.
 
Ak posielate svojim zákazníkom nevyžiadanú komerčnú komunikáciu e-mailom (t. j. ak im zasielate propagačné e-maily bez toho, aby vás o to sami požiadali), musíte to jasne uviesť. Napr. uveďte v názve e-mailovej správy slovo „reklama“, aby váš zákazník vedel, o čo ide, aj bez toho, aby správu otvoril.

Žiadna priama marketingová elektronická pošta sa nesmie legálne posielať bez výslovného súhlasu vašich zákazníkov (napr. označia políčko, čím vyjadria súhlas so zasielaním nevyžiadaných e-mailov), ak medzi vami neexistuje obchodný alebo komerčný vzťah.

Vyhýbajte sa nekalým obchodným praktikám

Na komerčnú komunikáciu (vrátane reklamy a marketingu) sa vzťahujú pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík. V EÚ existuje súbor spoločných pravidiel o tom, čo je nekalá obchodná praktika, takže pre každého platia rovnaké podmienky. Obchodná praktika je úkon, opomenutie, spôsob správania sa alebo vyjadrenie alebo obchodná komunikácia priamo spojená s podporou, predajom alebo dodávkou vášho produktu vašim zákazníkom.

Pravidlá týkajúce sa nekalých obchodných praktík slúžia na ochranu zákazníka. Zaisťujú, aby zákazníci nedostávali zavádzajúce informácie (či už v dôsledku zavádzajúcich úkonov, alebo opomenutí na vašej strane), alebo aby neboli vystavení agresívnym obchodným praktikám.

Napr. by ste nemali zákazníkom posielať produkt, ktorý si neobjednali, alebo by ste nemali ponúkať produkt na predaj za výhodných podmienok, aby ste zaujali ich pozornosť (t. j. ako „návnadu“), a potom im oznámiť, že produkt nie je dostupný, a ponúknuť podobný, ale drahší produkt. Nesmiete zavádzať zákazníkov, pokiaľ ide o cenu a spôsob jej kalkulácie atď.

Pozrite si čiernu listinu 31 obchodných praktík, ktoré sa za všetkých okolností považujú za nekalé vo všetkých členských štátoch. Preštudujte si praktické informácie na stránke Vaša Európa. Tu môžu vaši zákazníci zistiť, ako sa dá overiť, či sa stali obeťami nekalých obchodných praktík, a ako môžu získať pomoc.

Získajte viac informácií o tom, ako vaša krajina transponovala spoločné pravidlá EÚ o nekalých obchodných praktikách do zákonov vo vašej krajine a v každej krajine EÚ, kde obchodujete. Odborná príprava pre MSP o spotrebiteľskom práve, prispôsobená situácii v každom členskom štáte, je k dispozícii na adrese ConsumerLawReady.eu.

Komisia takisto vypracovala novú databázu, v ktorej sa zhromažďujú vnútroštátne zákony, judikatúra, administratívne rozhodnutia a odkazy na súvisiacu právnu literatúru a ktorá bude čoskoro začlenená do portálu elektronickej justície.

Uistite sa, že každé vaše tvrdenie je jasné, správne a podložené, takže vaši zákazníci sa budú môcť informovane a zmysluplne rozhodovať.

Buďte informovaný o ochrane spotrebiteľa

Ak ponúkate svoje výrobky (tovar, služby, digitálny obsah) spotrebiteľovi v ktorejkoľvek krajine EÚ, musíte dodržiavať spotrebiteľské právo EÚ. Všeobecne používanou definíciou spotrebiteľa je „každá fyzická osoba, ktorá od vás kúpi výrobok, ktorý nebude používať na profesionálne účely, ale iba na osobné účely“.

Upozorňujeme, že ak vaša firma predáva tovar obchodníkom na profesionálne účely, tieto zákony sa na vás nevzťahujú.

„Dvojúčelová zmluva“ je vymedzená situáciou, v ktorej má tovar alebo služba dvojaký účel. Slúži na profesionálne účely a osobné využitie (spotrebiteľom): napríklad môžete niekomu predať zariadenie, ako je laptop, ktorý bude používať na prácu, ale aj na osobné účely. Aby sa v takýchto prípadoch určilo, či sa uplatňuje spotrebiteľské právo, je potrebné overiť prevažujúci účel tejto zmluvy: ak je prevažujúcim účelom profesionálne použitie, spotrebiteľské právo sa nebude uplatňovať.

Pamätajte si, že nemôžete vylúčiť ani obmedziť uplatňovanie spotrebiteľského práva dohodou. Je napríklad nelegálne spísať zmluvné podmienky s uvedením svojho zámeru vylúčiť alebo obmedziť uplatňovanie spotrebiteľského práva. Rôzne aspekty spotrebiteľského práva sa riešia v tejto príručke: ak vaša firma predáva tovar spotrebiteľom, musíte tieto zákony dodržiavať.

Zdroje informácií

Jasnosť obchodnej komunikácie
• Smernica o elektronickom obchode, články 6 – 7
• Európska komisia (2012), Online služby vrátane elektronického obchodu na jednotnom trhu, dostupné na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN
• Európska komisia (2006), Protecting privacy and fighting spam, dostupné na adrese http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf

Nekalé obchodné praktiky
• Smernica o nekalých obchodných praktikách
• Európska komisia (2012), Online služby vrátane elektronického obchodu na jednotnom trhu, dostupné na adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN
• Nekalé obchodné praktiky

Ochrana spotrebiteľa
Smernica 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov