Navigation path

Čo mám urobiť pri zriadení internetového obchodu?

Čo mám urobiť pri zriadení internetového obchodu?

Najskôr by ste sa mali rozhodnúť, či budete vyvíjať svoj vlastný systém, alebo či by ste chceli zvoliť existujúceho poskytovateľa internetových obchodov – v takom prípade sa webová lokalita bude vyvíjať externe. Existujú dva typy online obchodov:

1.    prenajatý – softvér obchodu beží na serveri poskytovanom a spravovanom tou istou spoločnosťou, pričom uhrádzate mesačné platby; 
2.    vlastný – sami si vyberiete server, zaplatíte zaň a stiahnete si, nainštalujete a spravujete softvér elektronického obchodu.

Pri zriadení vášho online podnikania je ďalším krokom výber a registrácia názvu vašej domény. Ďalej je dôležité poskytnúť vašim návštevníkom úplné a jasné informácie (prostredníctvom časti „Kontakt“, vo vašom vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti a pri objasňovaní používania tzv. súborov cookie).

Tiež sa uistite, že nestanovíte žiadne podmienky (napr. odmietnutie poskytnúť službu alebo doručiť svoj produkt), ktoré by diskriminovali vašich zákazníkov na základe miesta pobytu/štátnej príslušnosti . To môžete urobiť len vtedy, ak to viete zdôvodniť na základe objektívnych kritérií.

Napokon existuje niekoľko kľúčových a zásadných technických aspektov, ktoré je potrebné zohľadniť pri vytváraní webovej lokality elektronického obchodu. Mali by ste tiež premýšľať o bezpečnostnom pláne, o tom, ako nastaviť automatické zálohovanie, ktorý softvér na prepravu bude použitý, a ako budete riešiť platobnú bránu.
 

Zaregistrujte názov svojej domény

Názov domény je meno, ktoré používate, keď odkazujete na svoju webovú lokalitu. Je to preklad do identifikovateľného mena pozostávajúceho zo série čísel, ktoré sú známe ako adresa IP (internetový protokol). Názov domény si môže dať zaregistrovať ktokoľvek, či už jednotlivci, alebo spoločnosti.

Výber názvu vašej domény je dôležitý. Názov domény, ktorý používate pre svoju webovú lokalitu, môže mať veľký vplyv na to, či budú ľudia vašu webovú lokalitu navštevovať, či sa na ňu budú vracať alebo či ju nájdu pomocou vyhľadávača. Názov musí byť ľahko zapamätateľný a musí sa dať rýchlo spojiť s názvom vašej spoločnosti, jej obchodným názvom alebo s produktom. 

Je dôležité, aby ste sa rozhodli, aký názov domény najvyššej úrovne (Top Level Domain – TLD) vám bude vyhovovať (to, čo nasleduje za bodkou). Na výber máte:
•    generické TLD (gTLD): zvyčajne sa skladajú z troch alebo viacerých znakov, napríklad .com, .org, .net atď. Doména gTLD sa často spája s druhom/účelom vašej činnosti (.com je pre komerčné spoločnosti, .edu pre univerzity);

•    geografické TLD pozostávajúce z dvoch písmen označujúcich krajinu alebo územie (ccTLD), napríklad .be, .de, .fl atď. alebo .eu. TLD .eu si môžu zaregistrovať len spoločnosti a jednotlivci z členských štátov Európskej únie. Niektoré členské štáty stanovujú podobné požiadavky. Požiadavky danej krajiny na registrovanie TLD si môžete skontrolovať pomocou filtra krajín;

•    Generické rozšírenie si musíte vybrať z rozšírení, ktoré povoľuje kontrolný orgán ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel). Pozrite si zoznam platných domén najvyššej úrovne.

Kroky, ktoré je potrebné vykonať:
1.    Vyberte si názov domény, ktorý je krátky, ktorý sa ľahko vyslovuje a ľahko zapamätá.
2.    Overte si, či si ho už nezaregistroval niekto iný (názvy domén fungujú na princípe „kto prvý príde, ten prvý berie“). Môžete si to overiť pomocou ktoréhokoľvek akreditovaného registrátora. Názov domény si následne zaregistrujte cez registračného agenta podľa svojho výberu. 
3.    Zaplaťte registračný poplatok (náklady sa líšia v závislosti od druhu TLD, ktorú si vyberiete), aby ste získali licenciu. Licencia je obnoviteľná.

V záujme ochrany svojej značky na internete zvážte možnosť registrácie rôznych variánt názvu svojej domény (napr. zaregistrujte si doménu .com, aj keď plánujete používať .eu). To vám pomôže vyhnúť sa napodobňujúcim stránkam alebo to zabráni zmäteniu vašich zákazníkov. Neexistuje žiadne obmedzenie počtu názvov domén, ktoré si môžete zaregistrovať. Ak zákazník omylom zadá vašu adresu s .com, môže byť automaticky presmerovaný na adresu s .eu bez toho, aby si to vôbec všimol.

•    Internetová korporácia pre prideľovanie mien a čísel (ICANN), dostupné na adrese https://www.icann.org/
•    101 domain.com (2014), Pravidlá registrovania domén, dostupné na adrese https://www.101domain.com/rules.htm
•    Európska komisia (2012), Online služby vrátane elektronického obchodu na jednotnom trhu, s. 69 – 70

Ak sa rozhodnete pre .eu, bude to pre vás znamenať výhodu, pretože zákazníci ihneď pochopia, že sa nesústreďujete len na jednu krajinu. TLD .eu pomôže vyvrátiť rôzne mylné predstavy a je dobrá, ak máte v pláne expandovať aj do iných krajín.
Nemôžete si zaregistrovať názov domény na menej ako jeden rok. Dbajte na to, aby ste názov domény obnovili ešte pred vypršaním platnosti, pretože by vám ho mohol prebrať niekto iný. Registrovanie prostredníctvom registrátora vám dáva istotu, že ste registrovaný ako vlastník a že ste kontaktnou osobou pre administratívne a technické záležitosti.

Poskytnite hlavné kontaktné informácie

Pre vás ako internetového obchodníka platí, že zákazníkom musíte poskytnúť určité informácie, aby ste konali v súlade so zákonom. Zákazníci musia vždy vedieť nájsť na vašej webovej lokalite tieto informácie:

•    vašu identitu, napr. vaše obchodné meno,
•    fyzickú a e-mailovú adresu a telefónne číslo, ktoré umožnia zákazníkom rýchlo vás kontaktovať, a aj adresu sídla, ak je odlišná,
•    vaše právne postavenie, právnu formu, a ak ste sa registrovali v obchodnom alebo podobnom verejnom registri, tak aj názov verejného registra pre vašu činnosť a vaše registračné číslo (plus váš profesijný titul a členský štát, v ktorom vám bol udelený, ak je vaša činnosť regulovanou odbornou činnosťou),
•    identifikačné číslo DPH, ak daná činnosť podlieha DPH (tu nájdete viac informácií),
•    podrobnosti o dozornom orgáne, ak vaša činnosť podlieha povoľovaciemu režimu.

Tieto informácie sa na webovej lokalite najčastejšie nachádzajú v časti „Kontakt“. Zákazníkovi musíte počas objednávania poskytnúť aj ďalšie informácie o predajnej transakcii. 

Nezabúdajte, že ak sa od vás vyžaduje odborná kvalifikácia, musíte mať istotu, že spĺňate požiadavky svojej krajiny a/alebo krajiny, v ktorej chcete poskytovať služby. Tiež musíte svojim zákazníkom poskytnúť všetky informácie o tejto skutočnosti (napr. referenčné údaje o svojom poistení alebo platné finančné záruky a odkazy na pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vaše povolanie, a na to, ako sa k nim dostať). Kontaktujte svoje miesto jednotného kontaktu a tiež navštívte stránku Vaša Európa, kde nájdete viac informácií, ak budete chcieť ponúkať a poskytovať svoje odborné služby v zahraničí.

•    smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES), článok 5,
•    smernica o službách (2006/123/ES),
•    Európska komisia (2012), Online služby vrátane elektronického obchodu na jednotnom trhu, s. 12

Musíte byť „ľahko, priamo a neustále dostupný“. Musíte zadať aj iné formy priamej komunikácie, nielen e-mailovú adresu (v prípade, že váš návštevník nemá prístup k internetu).

Doplňte na svoju webovú lokalitu vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti je právnym oznámením, v ktorom sa stanovuje zodpovednosť vašej webovej lokality. Toto vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti slúži na všeobecné informačné účely. Môže tiež obsahovať všeobecné obchodné podmienky (alebo odkaz na ne) vzťahujúce sa na používanie vašej webovej lokality.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti sa zvyčajne zobrazuje na každej strane vašej webovej lokality (napr. v päte každej stránky prostredníctvom hypertextového odkazu). Bežnou praxou je aj požiadať používateľa, aby si prečítal vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, ak chce využívať vaše služby, a jasne zobraziť celý text.

Vo všeobecnosti platí, že vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti musí obsahovať tieto prvky:
•    informácie o autorských právach (tu nájdete viac informácií),
•    vyhlásenie o zhode s predpismi o ochrane údajov a ochrane súkromia (tu nájdete viac informácií), 
•    informácie o používaní súborov cookie, 
•    informácie poskytované na webovej lokalite.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo je vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a prečo by ste ho mali mať na svojej webovej lokalite, navštívte stránku: https://www.websitepolicies.com/blog/what-is-disclaimer.

The disclaimer needs to be clearly communicated.

Požiadajte o povolenie používať súbory cookie

Cookies sú skryté informácie, ktoré si vymieňate s návštevníkom svojej webovej lokality. Uložia sa vo forme textového súboru na pevný disk návštevníka vašej webovej lokality v okamihu, keď ju navštívi. 

Existujú rôzne druhy cookies:
•    súbory cookie relácie: umožňujú vám sledovať činnosti návštevníkov na vašej webovej lokalite a rozpoznávať ich, keď sa na vašej webovej lokalite presúvajú z jednej stránky na druhú; súbory cookie relácie sa zvyčajne používajú, keď poskytujete funkciu nákupného košíka (bez súborov cookie relácie sa nákupný košík vášho návštevníka pri otvorení novej stránky vždy vyprázdni). V tomto prípade spĺňajú kritérium, že sú „nevyhnutné pre dodanie služby, o ktorú používateľ žiada“. To znamená, že nepotrebujete súhlas návštevníka stránky s používaním týchto súborov cookie. Keď návštevník ukončí prehliadanie, ich platnosť vyprší;

•    trvalé, stále alebo uložené súbory cookie: po zatvorení prehliadača sa nevymažú. Pomáhajú zapamätať si informácie a nastavenia vášho návštevníka, napr. uprednostňovaný jazyk a trvalé prihlásenie sa, keď nabudúce navštívi vašu webovú lokalitu. Používajú sa aj na poskytovanie informácií o počte návštevníkov, priemernom čase strávenom na konkrétnej stránke a vo všeobecnosti o výkone vašej webovej lokality;

•    profilovanie pomocou súborov cookie: takto sa označuje používanie trvalých súborov cookie na vytváranie profilov a sledovanie celkovej online činnosti vášho návštevníka. Informácie získané profilovaním pomocou súborov cookie sa môžu predať tretím stranám a použiť na cielenú reklamu alebo na iné druhy využitia (komerčné aj nekomerčné). 

Jednotlivé členské štáty majú rôzne pravidlá pre poskytovanie informácií o tom, ako používate súbory cookie alebo podobné sledovacie zariadenia, a o spôsobe, akým musíte požiadať návštevníka o vyjadrenie súhlasu. Možno budete musieť zaviesť tzv. opt-in prístup, to znamená požiadať svojich návštevníkov o vyjadrenie výslovného súhlasu s používaním súborov cookie; v opačnom prípade môžete používať tzv. opt-out prístup. V takomto prípade je súhlas „predpokladaný“ – zverejníte informácie o súboroch cookie a poskytnete svojim zákazníkom právo ich odmietnuť (napr. jednoduchým kliknutím alebo im poradíte, že môžu zabrániť používaniu súborov cookie zmenou nastavení prehliadača). Najbežnejší prístup pre jednotlivé členské štáty EÚ nájdete pomocou filtra krajín.

•    Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách (2002/58/ES)
•    Chris Ingram (2011), Focus on Europe: amendments to the E-Privacy Directive – will the "cookie" crumble?, dostupné na adrese http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5665, informačný bulletin IP/IT, január 2011
•    All About Cookies.org, dostupné na adrese http://www.allaboutcookies.org
•    Field Fisher Waterhouse (2014), Cookies 'consent' rule: EEA implementation, dostupné na adrese http://www.fieldfisher.com/pdf/Cookie%20Consent%20March%2014.pdf
•    Európska komisia (2012), Online služby vrátane elektronického obchodu na jednotnom trhu, s. 56

Uchovávanie informácií alebo získavanie prístupu k už uloženým informáciám je povolené len pod podmienkou, že návštevník poskytol svoj súhlas a že dostal jasné a úplné informácie o účele zamýšlaných úkonov.

Comply with the GDPR

The General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) has recently entered into force. It provides for some new obligations on certain businesses, in particular those processing data. The Commission has given advice to enterprises on what to do in order to comply with the GDPR when setting up a business (see “Seven steps to get ready for the GDPR” which can be downloaded at the following link, and has also issued guidance on further aspects.

Konajte v zhode s nariadením o RSO

Platformu riešenia sporov online (RSO) poskytuje Európska komisia s cieľom pomáhať obchodníkom riešiť spory s online zákazníkmi bez toho, aby sa obrátili na súd. Môže sa použiť na akýkoľvek zmluvný spor vyplývajúci z online nákupov tovarov alebo služieb, pokiaľ obchodník aj spotrebiteľ majú sídlo v EÚ alebo v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Ak obchodujete online v EÚ, Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku, máte vo vzťahu k platforme RSO tieto povinnosti: 
- Musíte na svojej webovej lokalite uviesť odkaz na platformu riešenia sporov online. 
- Tento odkaz musí byť na webovej lokalite viditeľný a ľahko dostupný.
- Ak máte zákonnú povinnosť používať konkrétny orgán na riešenie sporov alebo ak ste sa zaviazali (napríklad zmluvne alebo na základe členstva v určitej obchodnej organizácii) niektorý využívať, musíte to uviesť na svojej webovej lokalite a uviesť aj názov príslušného orgánu.

Tieto povinnosti SA UPLATŇUJÚ NA VŠETKÝCH ONLINE OBCHODNÍKOV, či už majú v úmysle použiť platformu RSO alebo nie.

Zdroje

Nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online
Informačná stránka pre obchodníkov: povinnosti obchodníkov
Platforma riešenia sporov online

Konajte v zhode s antidiskriminačnými požiadavkami EÚ

Keď predávate tovar alebo ponúkate služby, nemôžete ponúknuť menej priaznivé podmienky alebo odmietnuť prístup k nim výhradne na základe toho, že zákazník pochádza z inej krajiny alebo žije v inej krajine. Tieto postupy sa označujú ako postupy geografické blokovania a sú predmetom nového návrhu nariadenia Európskej komisie (máj 2016), ktorého cieľom je zmeniť existujúce nariadenie s cieľom zlepšiť účinnosť a rýchle vykonávanie pravidiel nediskriminácie v rámci jednotného trhu EÚ. Navrhované právne predpisy sa týkajú online a offline predaja hmotného tovaru a online digitálnych služieb.

Nariadenie by sa preto malo vzťahovať na predaj hmotného tovaru (napr. odevov, obuvi a doplnkov), predaj elektronicky dodávaných služieb s neaudiovizuálnym obsahom vrátane niektorých, ktoré podliehajú ochrane autorských práv (napr. elektronické knihy, hudba, online hry) a predaj elektronicky poskytovaných služieb (napr. cloudové služby, skladovanie údajov, hosting webových lokalít, vzdialená správa systému, inštalácia filtrov, firewally, blokovanie bannerov). Viac informácií o súčasných požiadavkách nediskriminácie a novom návrhu nájdete v brífingu Európskeho parlamentu z januára 2018 a na stránke s otázkami a odpoveďami o nariadení o geografickom blokovaní.

Odlišné zaobchádzanie s rôznymi zákazníkmi je povolené len vtedy, ak to viete zdôvodniť na základe objektívnych kritérií, napr. navýšením nákladov v dôsledku veľkej vzdialenosti. Absencia dostatočných práv duševného vlastníctva na konkrétnom území je ďalším možným dôvodom. Možno budete musieť konať v súlade s ďalšími administratívnymi postupmi, ak chcete ponúkať svoje služby v zahraničí. Takéto dodatočné náklady môžu byť odôvodnením napr. vyšších cien pre zahraničných klientov.

Ak vás zaujíma, či máte pre svojich zákazníkov stanovené diskriminačné podmienky, obráťte sa na miesto jednotného kontaktu v krajine, kde chcete poskytovať svoje služby.

Zdroje

•    Smernica o službách (2006/123/ES), článok 20 ods. 2
•    Vaša Európa, Poskytovanie služieb v zahraničí (vrátane informácií o cezhraničnej DPH)
•    Súčasná dohoda o geografickom blokovaní (2017), návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.
 

Country Top Level Domain Name Consent on the use of cookies
Austria There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Unclear
Currently, the TKG (Telecommunications Act) does not expressly address the conditions for the use of cookies, neither does it state expressly whether the use of browser settings
There is therefore no clear guidance on compliance. Read more on Telecommunication Act (section 96.3)
Belgium There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), provided it is "freely given, unambiguous, specific and informed".
Read more: Section 129 of the Belgian Electronic Communications Act (NL)
Bulgaria In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
You must provide “clear and comprehensive information” about the use of cookies and give individuals “the opportunity to refuse” those cookies.
Croatia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide ONE of the following: EU tax ID number, Croatian company OIB number or local Personal ID (OIB number).
Personal registrations are limited to one domain. Croatian company can register up to 10 domains.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Cyprus In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Copy of certificate from Cyprus Registrar of Companies proving your rights to the domain. Include trademark from Cyprus Registrar of Trademarks if applicable. Local address, phone required;
•    Individuals: copy of Cyprus Identification card, local address, phone.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Czech Republic There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Denmark There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You must provide information on the use of cookies, including potential use of third party cookies in the notice. You are allowed rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), Follow the guidelines provided by The Danish Business Authority (in English).
Estonia In order to use that country’s Top Level Domain Name, an administrative contact with an Estonian personal identification code is required. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Finland In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide copy of document from Finish Trade;
•    Registry along with address, phone, contact person of company.
Private persons can register with Finnish identity number and home address.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
France     In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has to reside or belong to a country of the European Union or Switzerland, Norway, Iceland or Lichtenstein. Implied
Permanent cookies do not need prior consent (clear information must be provided and readily access to opt-out mechanism).
However, you must ask your visitors to consent explicitly to the use of tracking cookies.
Guidance on the French law can be found on the CNIL website.
Germany In order to use that country’s Top Level Domain Name, the contact person must have a valid street address and phone number within Germany. Explicit (For personal data)
The current rules impose an opt-in for cookies collecting personal information, but accept an opt-out approach for all other types of cookies.
Greece There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Hungary In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide AT-ID number of company of European Union country and a contact person in Hungary;
•    Be able to communicate in Hungarian.
If individual, you must provide personal ID number from any EU country and contact person in Hungary.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Ireland In order to use that country’s Top Level Domain Name, as a foreign company, you can register if you are currently doing business in Ireland or have a trademark. Unclear
There is no official guidance on how information is to be provide or consent is to be given (although ‘should be as ‘user-friendly as possible’).
Italy In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.and for session cookies.
Read more in FAQ on the Garante per la protezione dei dati personali website.
Latvia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (for personal data).
Lithuania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Luxembourg There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Malta In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must be able to demonstrate the right to use the proposed domain as a Full Trade Mark or Trade or Business Name. Implied
In the regulations (Legal Notice 239 of 2011), there is no mandatory guidance on how consent is to be given.
Netherlands There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Poland There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Portugal There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.
Romania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovensko  Ak chcete požívať názov domény najvyššej úrovne tejto krajiny, musíte: 
•    spoločnosti: poskytnúť kópiu dokumentu o registrácii spoločnosti v Slovenskej republike,
•     jednotlivci: poskytnúť občiansky preukaz vydaný v Slovenskej republike.
Predpokladaný
Môžete sa spoliehať na „predpokladaný“ súhlas (napr. prostredníctvom príslušných nastavení preliadača/aplikácie alebo inými spôsobmi).
Slovenia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Spain There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Although the guidelines (Spanish only) indicate a preference for an opt-in approach.
Sweden There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Read more in FAQ of the Post and Telecom Authority (PTS), responsible for the legislation
United Kingdom In order to use that country’s Top Level Domain Name, an Administrative contact in the United Kingdom must be provided. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Follow the Information Commissioner’s Office (ICO) guidelines.