Navigation path

Jak promować swoją działalność, zachowując zgodność z przepisami prawa?

Jak promować swoją działalność, zachowując zgodność z przepisami prawa?

Reklama w Internecie lub inne formy informacji handlowej umożliwiają bezpośrednie dotarcie do odbiorców i ułatwiają wejście na rynek oraz budowanie konkurencyjnej firmy. 
Do reklamy internetowej zaliczają się banery, marketing pocztą elektroniczną, sieci społecznościowe, a także pozycjonowanie (ang. Search Engine Optimization, SEO), czyli zapewnienie sobie wysokiego miejsca na liście odpowiedzi pokazywanych przez wyszukiwarki, gdy ktoś szuka produktu lub działalności takiej, jaką oferuje Państwa firma. Kolejnym sposobem na reklamę jest przejęcie strony, czyli reklamowanie się w pełnej nakładce strony internetowej, po otwarciu czyjegoś serwisu lub portalu. 

Korzystanie z informacji handlowej wymaga jednak spełnienia określonych wymogów.

Podawanie jasnych informacji

Każdy, kto zdecyduje się pokazywać w Internecie informacje handlowe (w tym oferty promocyjne, rabaty, premie, konkursy i gry promocyjne), musi wyraźnie wskazać:
•    informacje handlowe, które mają promować (bezpośrednio lub pośrednio) towary, usługi lub wizerunek;
•    osobę fizyczną lub prawną, w imieniu której informacje handlowe są podawane; 
•    reklamowaną ofertę promocyjną (np. wszelkie ulgi, prezenty premiowe, konkursy, gry);
•    wszelkie warunki kwalifikacyjne, na przykład: kto jest lub nie jest uprawniony do wzięcia udziału w takiej ofercie, promocji i grze, i na jakich warunkach;

Wysyłając do klientów niezamówione informacje handlowe pocztą elektroniczną (czyli wiadomości promocyjne, których nie zamawiali), trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Na przykład, w nagłówku wiadomości należy umieścić wyrażenie „reklama”, aby bez jej otwierania klienci od razu wiedzieli, co zawiera.
 

Zgodnie z prawem nie wolno stosować marketingu bezpośredniego w wiadomościach poczty elektronicznej bez wyraźnej zgody klientów (np. muszą zaznaczyć pole zgody na otrzymywanie niezamawianych wiadomości e-mail), chyba że między stronami istnieją wcześniej zawiązane stosunki biznesowe lub handlowe.

Unikanie nieuczciwych praktyk handlowych

Informacje handlowe (w tym reklamy i marketing) są objęte przepisami dotyczącymi nieuczciwych praktyk handlowych. W całej Unii Europejskiej funkcjonuje jednolity zbiór przepisów określających, czym są nieuczciwe praktyki handlowe, a zatem wszystkich dotyczą te same warunki. Praktyką handlową jest każde działanie, zaniechanie, sposób postępowania, oświadczenie lub informacja handlowa bezpośrednio związane z promocją, sprzedażą bądź dostawą produktu klientom. 

Przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych służą ochronie konsumentów. Dzięki nim konsumenci nie są narażeni na wprowadzające w błąd informacje (w wyniku nieuczciwych działań lub zaniechań ze strony firm) lub na agresywne praktyki handlowe. 

Na przykład, nie należy wysyłać klientom produktu, którego nie zamówili; nie wolno oferować produktu na sprzedaż na atrakcyjnych warunkach w celu przyciągnięcia uwagi (czyli jako „przynęty”), a następnie poinformować, że produkt jest niedostępny, i zaoferować podobny, ale bardziej kosztowny; nie można też wprowadzać w błąd klientów co do ceny i sposobu jej obliczania, itp. 

Należy zapoznać się z czarną listą 31 praktyk handlowych, które w każdych okolicznościach są uważane za nieuczciwe we wszystkich państwach członkowskich UE. Praktyczne informacje na ten temat podano w portalu Twoja Europa. To tam klienci będą mogli dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy padli ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych i gdzie mogą uzyskać pomoc. 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat tego, jak unijne przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych zostały przeniesione na grunt prawa w kraju siedziby Państwa firmy i w krajach, w których zawierają Państwo transakcje. Szkolenie dla MŚP z zakresu prawa konsumenckiego, dostosowane do sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich, jest dostępne za pośrednictwem portalu ConsumerLawReady.eu.

Komisja stworzyła ponadto nową bazę danych, w której zebrano przepisy prawa poszczególnych krajów, orzecznictwo, orzeczenia administracyjne oraz odniesienia do powiązanej literatury prawniczej. Baza danych wkrótce zostanie połączona z europejskim portalem „e-Sprawiedliwość”.
 

Każde oświadczenie musi być wyraźne, dokładne i uzasadnione, tak aby klienci mogli dokonać świadomych i konkretnych wyborów.

Wiedza na temat ochrony konsumentów

Jeśli oferują Państwo produkty (towary, usługi, treści cyfrowe) konsumentom z któregokolwiek państwa UE, muszą Państwo przestrzegać unijnego prawa ochrony konsumentów. Ogólnie przyjęta definicja konsumenta stanowi, że jest to „każda osoba fizyczna, która kupuje od Państwa produkt, który zostanie wykorzystany przez nią wyłącznie do celów prywatnych, a nie w ramach działalności zawodowej”.

Należy pamiętać, że jeśli przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż na rzecz podmiotów handlowych do celów działalności gospodarczej, powyższe przepisy nie mają zastosowania.

„Umowa o podwójnym charakterze” dotyczy sytuacji, w której towar lub usługa ma podwójny charakter — służy danej osobie zarówno co celów jej działalności zawodowej, jak i do celów prywatnych (jako konsumenta), na przykład może to dotyczyć sprzedaży laptopa, który następnie posłuży kupującemu nie tylko jako narzędzie pracy, ale i urządzenie do użytku osobistego. Wówczas, aby ustalić, czy w danym przypadku ma zastosowanie prawo ochrony konsumentów, należy sprawdzić dominujący cel takiej umowy. Jeśli dominującym celem jest zastosowanie w działalności zawodowej, umowa nie podlega prawu ochrony konsumentów.

Należy pamiętać, że nie mogą Państwo wyłączać lub ograniczać zastosowania prawa ochrony konsumentów na mocy umowy. Przykładowo, nielegalną praktyką jest sporządzanie umowy stanowiącej o Państwa zamiarze wyłączenia bądź ograniczenia prawa ochrony konsumentów. W niniejszym przewodniku omówiono różne aspekty związane z prawem ochrony konsumentów: jeśli posiadają Państwo firmę prowadzącą sprzedaż na rzecz konsumentów, muszą Państwo przestrzegać tych przepisów.

Sources of information

Przejrzystość informacji handlowych
•    Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego, art. 6–7
•    Komisja Europejska (2012), Usługi online, w tym handlu elektronicznego, na jednolitym rynku, s. 13–14, komunikat dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=PL 
•    Komisja Europejska (2006), Ochrona prywatności i walka ze spamem, informacje dostępne na http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Nieuczciwe praktyki handlowe
•    Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych
•    Komisja Europejska (2012), Usługi online, w tym handlu elektronicznego, na jednolitym rynku, s. 64–65, komunikat dostępny na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=PL
•    Nieuczciwe praktyki handlowe

Ochrona konsumentów
-    Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów