Navigation path

Hoe kan ik voldoen aan mijn btw-verplichtingen?

Hoe kan ik voldoen aan mijn btw-verplichtingen?

Online zaken doen betekent ook dat je moet voldoen aan de btw-verplichtingen (belasting over de toegevoegde waarde). Btw is een belasting op consumptie die wordt geregeld in Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (EU-richtlijn voor btw). Het is belangrijk om te weten dat er verschillende regels van toepassing zijn, afhankelijk van welke goederen of diensten je verkoopt, en waar en aan wie je deze verkoopt. Zorg ervoor dat je steeds het juiste tarief toepast (het standaardtarief, een gereduceerd tarief of zelfs een nultarief) en volg de wetgeving in je land of het land waarin je zaken doet.

De meest voorkomende begrippen voor online verkoop vind je in de woordenlijst voor verkoop op afstand. Volg de eLearning btw-cursus (beschikbaar in Engels, Duits en Frans) om je basiskennis over de btw-richtlijn van de EU te vergroten.

Let op: je moet ook controleren of je accijnzen moet betalen.

Van online uitvoer is sprake wanneer je goederen of diensten levert aan klanten buiten de EU. Dit zijn goederen of diensten die online, of via een andere vorm van verkoop op afstand, zijn verkocht. In dat geval geldt voor zowel de goederen als de diensten een btw-tarief van nul procent (ook als je een voor de btw geregistreerd bedrijf bent), maar je moet wel zorgen voor schriftelijk bewijs van deze uitvoer en dit bewaren (bewijs van uitvoer). Bovendien moet je voor producten/goederen een douaneverklaring invullen wanneer de goederen worden verzonden.

Btw: basisprincipes bij de verkoop van goederen en diensten

Volgens het basisprincipe is btw van toepassing op elke verkoop van goederen en diensten, behalve bij de uitzonderingen in de btw-richtlijn van de EU (bijvoorbeeld uitzonderingen voor bepaalde dienstverlening zoals medische dienstverlening, of uitzonderingen voor de verkoop van goederen aan landen buiten de EU). 

Als kleine of middelgrote onderneming volg je dezelfde regels als alle andere bedrijven, tenzij jouw lidstaat een btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen hanteert (zie woordenlijst). Raadpleeg de pagina met landspecifieke btw-informatie en kijk bij de drempels om te zien of je lidstaat btw-vrijstellingen toepast voor mkb’s waarvan de omzet onder een bepaalde grens valt.

Bestaat er in je lidstaat een btw-vrijstelling voor mkb’s en kies je ervoor om die te benutten? Dan is de verkoop van goederen of diensten aan je klanten in je land vrijgesteld van btw. Als je onder dit stelsel valt, is het mogelijk dat je je niet als btw-plichtige hoeft te registreren.

Selecteer het land waar je verkoopt (plaats van levering) en kijk wat je moet weten over de btw-verplichtingen in jouw land of het land van bestemming. Let op: de belastingdienst in jouw land is verantwoordelijk voor het geven van meer gedetailleerde informatie.

Op online verkoop van goederen of diensten in jouw land, ongeacht of dit binnen b2b of b2c valt, zijn algemene regels voor bedrijven van toepassing, tenzij vrijstelling van btw voor kleine ondernemingen van toepassing is

Verkoop aan andere EU-landen

Wat de btw-verplichtingen betreft, val je in het algemeen onder de regelgeving van de lidstaat waar je bent gevestigd en waar de btw is verschuldigd (bijvoorbeeld facturering, btw-teruggave). Wanneer je echter levert aan particuliere klanten in een andere lidstaat waar de btw is verschuldigd, moet je je – tenzij je onder de drempel voor verkoop op afstand blijft – registreren voor btw of een fiscaal vertegenwoordiger in die lidstaat benoemen die aldaar de btw betaalt en aangifte doet. 
Afhankelijk van de aard van de transactie (d.w.z. levering van goederen, levering van diensten, intracommunautaire verwerving) en de status van je klant (bedrijf of particuliere consument) gelden andere regels voor het bepalen van de plaats van belastingheffing. 
Met betrekking tot de verkoop van goederen wordt de plaats van belastingheffing als volgt bepaald: 
•    De plaats van belastingheffing van b2c-leveringen van goederen binnen de EU, waarbij het vervoer door of namens de verkoper wordt verzorgd, is de plaats waar de goederen zich bevinden op het moment dat het vervoer van de goederen naar de klant eindigt. Echter, indien je onder de drempel voor verkoop op afstand blijft, worden de goederen belast aan de bron (dit is ook het geval wanneer bij een b2c-verkoop van goederen de klant zorgdraagt voor het vervoer van de goederen binnen de EU). Wanneer de drempel wordt overschreden, moet je je registreren in de andere lidstaat (of lidstaten) en het btw-tarief in rekening brengen dat in die lidstaat van toepassing is. De drempel bedraagt € 35.000 of € 100.000, afhankelijk van de lidstaat. Hierbij moet worden aangetekend dat met de invoering van richtlijn 2017/2455 nieuwe regels met betrekking tot de plaats van levering van kracht worden (met ingang van 1 januari 2021).
•    De plaats van belastingheffing van b2b-leveringen van goederen binnen de EU is de plaats waar de goederen zich bevinden op het moment dat het vervoer van de goederen naar de klant begint. Deze leveringen zijn vrijgesteld als intracommunautaire leveringen. 
Met betrekking tot diensten geldt, in het algemeen, dat de plaats van levering van b2c-diensten de plaats is waar je bent gevestigd, terwijl b2b-diensten zijn belast in de plaats waar de klant is gevestigd. Er gelden ook enkele specifieke regels met betrekking tot de plaats van levering voor bepaalde soorten diensten, bijvoorbeeld voor diensten die te maken hebben met het vervoer van passagiers (belast daar waar het vervoer plaatsvindt), diensten die verband houden met onroerende goederen (belast daar waar het onroerend goed zich bevindt), enz.
Daarnaast geldt dat, sinds 1 januari 2015, de plaats van belastingheffing van b2c-leveringen van telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, en elektronische geleverde diensten (zie woordenlijst) de plaats is waar de particuliere klant is gevestigd of woont. Voor deze diensten gelden de btw-tarieven van die lidstaat. Hier vind je uitgebreide richtsnoeren over de toepassing van deze regel met betrekking tot de plaats van levering, het gebruik van de Mini One Stop Shop (MOSS) en een webportaal waar bedrijven hulp krijgen bij het doorvoeren van de btw-wijzigingen.
Om het doen van btw-aangifte en het betalen van btw in andere lidstaten eenvoudiger te maken, kun je je voor de MOSS registreren in één lidstaat, de lidstaat van identificatie. Vervolgens kun je je btw-aangiften indienen bij, en betalingen doen aan, andere lidstaten via deze lidstaat van identificatie.

Lees meer over de plaatsbepalingsregels voor goederen en diensten. 

Let op: voor de internationale b2b-verkoop van goederen en voor de verkoop van diensten binnen de EU gelden geen drempels.

Op Uw Europa kom je meer te weten over de algemene regels en uitzonderingen voor btw bij verkopen en inkopen in het buitenland. Daar vind je ook meer informatie over de regels voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, en elektronisch geleverde diensten.
 

Vervul alle administratieve formaliteiten voor het betalen van btw

Je betaalt btw aan de belastingdienst van het land waar de verkoop plaatsvindt (meer informatie over de verplichting tot het doen van btw-aangifte). Je moet als btw-plichtige in dat land geregistreerd staan of gebruik maken van de MOSS, tenzij de verleggingsregels van toepassing zijn (b2b-verkoop – zie woordenlijst). 

Elke lidstaat bepaalt zelf aan welke administratieve formaliteiten moet worden voldaan. Neem contact op met het land waar de levering zal plaatsvinden voor de meest recente informatie over je btw-verplichtingen.

Opmerking: voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten, en elektronisch geleverde diensten aan eindklanten in een ander EU-land die belastbaar zijn waar de klant zich bevindt, kun je je btw-aangifte elektronisch indienen en betalen in je eigen lidstaat. Dat kan via de MOSS (Mini One Stop Shop). 

Let op: je betaalt de btw aan de belastingdienst van het land waarin je als btw-plichtige geregistreerd staat, op basis van de btw-aangifte.

Pas de juiste btw-tarieven toe

Er kunnen verschillende btw-tarieven van toepassing zijn. Daarom moet je eerst vaststellen wat de plaats van belastingheffing van je levering is, en vervolgens controleren of de levering niet is vrijgesteld en, zo nee, wat het btw-tarief is – het standaardtarief of het verlaagde tarief – voor je goederen of diensten. Sommige landen hanteren een nultarief of een sterk verlaagd tarief voor bepaalde verkopen.

Op de EU-pagina met landspecifieke informatie over de btw-tarieven vind je de tarieven die in je lidstaat van toepassing zijn en de limitatieve lijst. Verkoop je digitale goederen? Die zijn doorgaans onderworpen aan het standaardtarief (15% tot 27%).

Neem contact op met de belastingdienst van een lidstaat voor de meest recente informatie over btw voor specifieke goederen/diensten in die lidstaat.

Let op: de uitvoer van goederen (goederen naar landen buiten de EU verzenden) of diensten is normaal gezien vrijgesteld van btw (of er geldt een nultarief), ongeacht of het b2b of b2c betreft. 

Pas altijd de juiste btw-tarieven toe van de lidstaat waar de btw verschuldigd is. Sommige producten vallen in bepaalde lidstaten namelijk onder het standaardtarief, terwijl ze in andere lidstaten zijn vrijgesteld of aan een lager btw-tarief zijn onderworpen.
Let op: in april 2016 heeft de Europese Commissie een btw-actieplan aangenomen: „Towards a Single EU VAT Area”. Op deze pagina kun je de voorstellen van de Commissie inzien, evenals nieuws over toepasselijke btw-tarieven of vereenvoudigde btw-regels voor kleine bedrijven.
Informeer je klanten altijd over de totale verkoopprijs inclusief btw en leveringskosten voor ze hun bestelling plaatsen.

Accijnzen voor bepaalde goederen

Wanneer je goederen in eigen land en in de rest van Europa verkoopt, gelden er mogelijk accijnzen. Accijnzen worden het vaakst geheven over alcoholische dranken, tabaksproducten en energieproducten (brandstoffen zoals diesel/benzine en stookolie, elektriciteit, aardgas en steenkool). In dat geval is er sprake van geharmoniseerde accijnzen, omdat alle EU-lidstaten accijnzen heffen op alcohol, tabak en energieproducten (lees meer over deze drie productcategorieën). 
Sommige lidstaten heffen ook accijnzen op andere goederen, zoals koffie, cosmetica, bont en vuurwapens. Een kort overzicht van de specifieke accijnzen per lidstaat vind je in deze database.

Woordenlijst voor diensten en verkoop op afstand

B2b-diensten (business-to-business) – De levering van een dienst waarbij de leverancier een bedrijf (belastingplichtige) is en de klant ook een bedrijf is en als zodanig handelt. 
B2c-diensten (business-to-customer) – De levering van een dienst waarbij de leverancier een bedrijf (belastingplichtige) is en de klant geen belastingplichtige is (doorgaans een particulier).

Verkoop op afstand/verkopen op afstand – In EU-verband en in de zin van de btw: een verkoop waarbij goederen worden verstuurd door een leverancier in het ene EU-land naar een klant in een ander EU-land (een particulier of andere niet belastingplichtige). Referentie: artikelen 34-36 van de btw-richtlijn. Ga voor meer informatie over verkoop op afstand naar: [add link]
Verkoop op afstand/drempel voor verkoop op afstand – Elk EU-land hanteert bij de verkoop op afstand in een andere lidstaat een vast bedrag als drempel. Als een buitenlandse leverancier deze drempel overschrijdt, moet hij/zij zich in dat land als btw-plichtige registreren. Referentie: artikel 34-36 van de btw-richtlijn.
Elektronisch geleverde diensten – Dit zijn digitale, online geleverde goederen (downloadbaar materiaal zoals muziek, afbeeldingen of games, digitale boeken of andere elektronische publicaties) en de fysieke levering van software, website- of webhostingdiensten. Referentie: artikel 59(k) van de btw-richtlijn, bijlage II van de btw-richtlijn, artikel 7 en bijlage I van de btw-uitvoeringsverordening.

Vrijstelling voor mkb’s – Een bijzondere regeling waarbij bedrijven van btw worden vrijgesteld als hun omzet exclusief btw onder een bepaalde drempel blijft (deze drempel kan per EU-land verschillen). Deze regeling is niet verplicht en bestaat dus niet in elk EU-land. Referentie: artikel 282-292 van de btw-richtlijn.
Verleggingsregels – Aangezien de klant bij een b2b-transactie een bedrijf is, moet dit bedrijf – en dus niet de leverancier – de btw aan de belastingdienst betalen.

Btw-identificatie/-registratie – Het proces waarbij bedrijven (belastingplichtigen) zich in een EU-land als btw-plichtige registreren en een uniek btw-nummer toegekend krijgen. Referentie: artikel 213-216 van de btw-richtlijn.
Btw-nummer – Het unieke nummer waarmee een bedrijf (belastingplichtige) in elk EU-land kan worden geïdentificeerd. Wordt ook wel ‘btw-registratienummer’ genoemd.

Btw-aangifte – Een belastingaangifte waarmee een bedrijf (belastingplichtige) alle informatie doorgeeft die de belastingdienst nodig heeft om te berekenen hoeveel uitgaande btw (de btw op de verkopen) het bedrijf moet betalen en hoeveel inkomende btw (de btw op de aankopen) het bedrijf mag aftrekken. De btw-aangifte omvat de totale waarde van de aan btw onderworpen transacties, verminderingen en vrijgestelde transacties. Referentie: artikel 250-261 van de btw-richtlijn.

Disclaimer: de meest betrouwbare informatiebron voor de actuele btw-tarieven voor een bepaald goed/ bepaalde dienst en btw-verplichtingen in een specifieke lidstaat is de belastingdienst van dat land.

Informatiebronnen

Btw: basisprincipes bij de verkoop van goederen en diensten
•    Europese Commissie, VAT in the European Commission.
•    Europese Commissie, General Overview - What is VAT?
•    Btw-richtlijn van de EU (2006/112)

Verkoop aan andere EU-landen
•    Europese Commissie, VAT on electronic services
•    Europese Commissie, Telecommunications, broadcasting & electronic services

Vervul alle administratieve formaliteiten voor het betalen van btw
•    Europese Commissie, VAT on electronic services
•    Europese Commissie, Telecommunications, broadcasting & electronic services

Pas de juiste btw-tarieven toe
•    Europese Commissie, Where to tax?

Accijnzen voor bepaalde goederen
•    Europese Commissie, General overview - What are excise duties?