Navigation path

Co należy zrobić podczas tworzenia sklepu internetowego?

Co należy zrobić podczas tworzenia sklepu internetowego?

W pierwszej kolejności należy zdecydować, czy stworzyć własny system, czy raczej zwrócić się do dostawcy gotowej infrastruktury dla sklepu internetowego, co łączy się z utworzeniem zewnętrznej strony internetowej. Biorąc powyższe pod uwagę, sklepy internetowe dzielą się na dwa rodzaje:

1.    E-sklep z zewnętrznym hostingiem — oprogramowanie sklepu działa na serwerze dostarczanym i obsługiwanym przez tę samą firmę, na podstawie comiesięcznych opłat;
2.    E-sklep z własnym hostingiem — firma sama wybiera i opłaca serwer, a następnie we własnym zakresie pobiera, instaluje i utrzymuje oprogramowanie do prowadzenia handlu elektronicznego.

Wybór i rejestracja nazwy domeny to kolejny krok w kierunku utworzenia firmy internetowej. Równie ważne jest przy tym podanie pełnych i przejrzystych informacji dla odwiedzających stronę (w części „Dane do kontaktu", w części „Wyłączenie odpowiedzialności” oraz w informacji o wykorzystywaniu plików cookie).

Ponadto nie wolno stosować żadnych warunków (na przykład w formie odmowy świadczenia usługi lub dostarczenia produktu), które dyskryminują klientów na podstawie miejsca zamieszkania / obywatelstwa klientów. Takie warunki można zamieścić jedynie, gdy istnieją obiektywne kryteria takiego działania.

Wreszcie, podczas zakładania witryny przeznaczonej do handlu elektronicznego należy wziąć pod uwagę szereg podstawowych i strategicznych aspektów technicznych. Równie ważne są kwestie posiadania planu bezpieczeństwa dotyczącego tego, w jaki sposób będą tworzone automatyczne kopie zapasowe, jakie oprogramowanie wysyłkowe będzie używane i w jaki sposób będą obsługiwane bramki płatnicze.

3.1 Rejestracja nazwy domeny witryny internetowej

Nazwa domeny jest nazwą używaną w odniesieniu do witryny internetowej danej firmy. Jest to przeniesienie szeregu liczb do łatwej do zidentyfikowania nazwy, znanej jako adres IP (protokół internetowy). Nazwę domeny może zarejestrować podmiot fizyczny i prawny.

Wybór nazwy domeny jest ważny. Używana dla witryny internetowej nazwa domeny może w znacznym stopniu skłaniać ludzi do jej odwiedzania lub do wyszukiwania jej w Internecie. Nazwa powinna być łatwa do zapamiętania i powinna łatwo się kojarzyć z nazwą danego przedsiębiorstwa, jego nazwą handlową lub produktami. 

Ważna jest decyzja, jaka nazwa domeny najwyższego poziomu (ang. Top Level Domain, TLD), czyli część adresu znajdująca się po kropce, jest odpowiednia dla firmy. Do wyboru są poniższe nazwy:
•    Funkcjonalna TLD (gTLD). Takie domeny mają na ogół trzy lub więcej znaków, takich jak .com, .org, .net itp. Funkcjonalna domena najwyższego poziomu (ang. generic gTLD) jest często związana z rodzajem/celem działalności (.com to firma komercyjna, .edu to wyższe uczelnie).
•    Dwuliterowa geograficzna TLD dotyczy kraju lub terytorium (ang. country code top-level domain, ccTLD). Są to domeny takie jak .be, .de, .fl itd lub .eu; tylko firmy i osoby prywatne w państwach członkowskich Unii Europejskiej mogą zarejestrować TLD typu .eu. Niektóre państwa członkowskie nakładają podobne wymogi. Obowiązujące w poszczególnych krajach wymogi dotyczące rejestracji TLD można sprawdzić po wybraniu w filtrze swojego kraju. 
•    Z rozszerzeń dozwolonych przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów, w skrócie ICANN (ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), należy wybrać rozszerzenie funkcjonalne nazwy swojej firmy. Zob. wykaz wszystkich ważnych domen najwyższego poziomu.

Niezbędne działania:
1.    Wybrać nazwę domeny, która jest krótka, łatwo jest ją napisać oraz zapamiętać.
2.    Sprawdzić, czy ktoś już ją zarejestrował (nazwy domen działają na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”). Można to sprawdzić u dowolnej akredytowanej instytucji rejestrującej i zarejestrować nazwę domeny, korzystając z wybranego środka rejestracji.
3.    Aby uzyskać licencję, należy wnieść opłatę rejestracyjną (jej wysokość zależy od rodzaju wybranej TLD). Licencję można przedłużać.

W celu ochrony swojej marki w Internecie należy rozważyć rejestrację różnych wersji głównej nazwy domeny (na przykład, zarejestrować domenę .com, nawet jeśli planuje się używanie domeny .eu). Pomoże to uniknąć serwisów naśladowczych lub nieporozumień wśród klientów. Nie ma ograniczeń co do liczby nazw domen, które można zarejestrować. Jeśli klient omyłkowo wpisze adres firmy z .com, może zostać automatycznie przekierowany do domeny .eu i nawet tego nie zauważy.

•    Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN), dostępna na https://www.icann.org/
•    101domain.com (2014), „Zasady rejestrowania domen”, informacje dostępne na https://www.101domain.com/rules.htm
•    Komisja Europejska (2012), Usługi online, w tym handlu elektronicznego, na jednolitym rynku, s. 69–70

Dzięki wybraniu domeny .eu klienci od razu zrozumieją, że dana firma nie działa tylko na terytorium jednego kraju. Domena najwyższego poziomu .eu może pomóc kształtować wyobrażenia i jest przydatna, jeśli firma planuje ekspansję na inne kraje.
Nie można zarejestrować domeny na okres krótszy niż jeden rok. Rejestrację nazwy domeny należy przedłużyć przed jej wygaśnięciem. W przeciwnym wypadku może z niej skorzystać ktoś inny. Rejestracja w instytucji rejestrującej daje pewność, że właściciel firmy jest zarejestrowany jako właściciel witryny i że z nim należy się kontaktować w sprawach administracyjnych oraz technicznych.

Podanie ogólnych danych kontaktowych

Przepisy wymagają od każdego handlowca internetowego podania klientom pewnych informacji. Klienci zawsze muszą być w stanie znaleźć takie informacje w witrynie internetowej firmy:
•    tożsamość, tzn. nazwa handlowa firmy;
•    adres fizyczny oraz poczty elektronicznej i numer telefonu, dzięki czemu klienci będą mogli się szybko z firmą kontaktować; należy podać także adres siedziby firmy, jeśli jest inny;
•    status prawny firmy, forma prawna prowadzenia działalności; w przypadku zarejestrowania przedsiębiorstwa w rejestrze przedsiębiorstw lub podobnym rejestrze dostępnym publicznie należy podać nazwę instytucji rejestrującej daną działalność i numer rejestracji przedsiębiorstwa (a także tytuł zawodowy właściciela firmy oraz kraj członkowski Unii Europejskiej, w którym taki tytuł został nadany, jeśli jest to zawód podlegający przepisom regulacyjnym);
•    numer identyfikacji VAT, w przypadku gdy działalność podlega podatkowi VAT (więcej informacji);
•    Szczegóły dotyczące organu nadzoru, jeśli działalność podlega systemowi pozwoleń.

W witrynie internetowej takie informacje podane są najczęściej w części „Kontakt”. W trakcie realizacji procesu zamówienia trzeba podać klientom dodatkowe informacje  na temat transakcji sprzedaży. 

Osoby, które podlegają przepisom o kwalifikacjach zawodowych, muszą stosować się do przepisów danego kraju i/lub kraju, w którym chcą świadczyć usługi. Również i o tym należy informować klientów, podając np. dane dotyczące ubezpieczenia lub obowiązujących gwarancji finansowych oraz wskazując przepisy regulujące dany zawód i sposób uzyskiwania do nich dostępu. Jeśli profesjonalne usługi mają być świadczone za granicą, należy sprawdzić informacje w portalach Pojedynczy Punkt Kontaktowy i Twoja Europa, gdzie podano więcej szczegółów na ten temat.

Źródła 

•    Dyrektywa dotycząca handlu elektronicznego (2000/31/WE), art. 5
•    Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym (2006/123/WE)
•    Komisja Europejska (2012), Usługi online, w tym handlu elektronicznego, na jednolitym rynku, s. 12

Firma musi być „łatwo, bezpośrednio i stale dostępna”. Należy podać formy bezpośredniej komunikacji inne niż adres e-mail (na wypadek, gdyby klient nie miał dostępu do Internetu).

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności

Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności jest informacją prawną, która określa odpowiedzialność witryny internetowej. Takie oświadczenie jest informacją ogólną. Może również zawierać „Regulamin korzystania z witryny internetowej” lub odsyłacz do niego. 

Zazwyczaj umieszczane jest ono na każdej stronie witryny internetowej (na przykład w stopce każdej strony w formie hiperłącza). Powszechnie kieruje się prośbę do osób korzystających z usług oferowanych w witrynach, portalach lub na stronach internetowych o przeczytanie takiego oświadczenia. Treść oświadczenia musi być podana w całości i wyraźnie wyświetlana.

Na ogół oświadczenie powinno zawierać:
•    informację o prawach autorskich (więcej informacji );
•    informację o ochronie danych i prywatności (więcej informacji ); 
•    informację o stosowaniu plików cookie; 
•    informacje podawane w serwisie internetowym.

Więcej informacji na temat tego, czym jest oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności, znajdą Państwo na blogu pod adresem: https://www.websitepolicies.com/blog/what-is-disclaimer

Treść oświadczenia musi być jasno sformułowana.

Pozwolenie na stosowanie plików cookie

Pliki cookie to ukryte informacje wymieniane między komputerem użytkownika a witryną internetową. Są one zapisywane w pliku tekstowym na dysku twardym odwiedzającego w momencie, gdy wejdzie na daną stronę internetową. 

Pliki cookie mają kilka rodzajów:
•    Sesyjne pliki cookie: umożliwiają śledzenie działań osób odwiedzających serwis internetowy i rozpoznają takie osoby, gdy przechodzą przez jego strony. Sesyjne pliki cookie są powszechnie stosowane, gdy w serwisie znajduje się koszyk na zakupy. (Bez sesyjnych plików cookie koszyk nabywcy będzie zawsze pusty po otworzeniu przez niego kolejnej nowej strony.) W tym przypadku spełniają one kryterium bycia „nieodzownymi w celu świadczenia usługi żądanej przez użytkownika”. Oznacza to, że zgoda użytkownika serwisu na korzystanie z plików cookie nie jest niezbędna. Wygasają one po zakończeniu sesji w przeglądarce odwiedzającego.
•    Trwałe, stałe lub przechowywane pliki cookie: takie pliki nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Pomagają zapamiętać informacje i ustawienia użytkowników, takie jak preferowany język, i stale logują ich, gdy w przyszłości odwiedzają daną witrynę. Są one również wykorzystywane do przekazywania informacji na temat liczby odwiedzających, średniego czasu spędzonego na danej stronie i ogólnego działania danej witryny. 
•    Profilujące pliki cookie: jest to nazwa nadana trwałym plikom cookie, które tworzą profile i śledzą ogólną aktywność w Internecie osób odwiedzających witrynę. Informacje z profilujących plików cookie mogą być sprzedawane osobom trzecim i wykorzystywane do ukierunkowanej reklamy lub innego rodzaju zastosowań (komercyjnych i niekomercyjnych).

Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej stosują różne zasady dotyczące przekazywania informacji na temat sposobu korzystania z plików cookie lub podobnych metod lokalizacyjnych i różne przepisy dotyczące występowania o zgodę użytkownika witryny. W niektórych będą musieli Państwo zastosować metodę wyrażenia zgody (opt-in), polegającą na proszeniu użytkowników o jednoznaczne wyrażenie zgody na stosowanie plików cookie; a w innych będą mogli Państwo stosować metodę braku zgody (opt-out). W tym drugim przypadku zgoda jest „dorozumiana” — informacje o plikach cookie są publikowane i konsumenci mają prawo do ich odrzucenia (na przykład prostym kliknięciem lub na podstawie informacji, że mogą zablokować korzystanie z plików cookie, zmieniając ustawienia w przeglądarce). Najczęściej stosowane podejście stosowane we wszystkich krajach członkowskich UE można znaleźć, korzystając z filtra krajów.

Źródła 

•    Dyrektywa dotycząca ochrony prywatności i łączności elektronicznej (2002/58/WE)
•    Chris Ingram (2011), “Focus on Europe: amendments to the E-Privacy Directive - will the "cookie" crumble?” [Europa: zmiany do dyrektywy w sprawie prywatności w Internecie — czy to koniec ciasteczek?], artykuł dostępny na http://www.ashurst.com/publication-item.aspx?id_Content=5665, IP/IT newsletter, styczeń 2011
•    Wszystko na temat plików cookie na stronie http://www.allaboutcookies.org
•    Field Fisher Waterhouse (2014), “Cookies ‘consent rule: EEA implementation” [Zgoda na korzystanie z plików cookie: wdrożenie na terenie EOG], dostępne na http://www.fieldfisher.com/pdf/Cookie%20Consent%20March%2014.pdf 
•    Komisja Europejska (2012), Usługi online, w tym handlu elektronicznego, na jednolitym rynku, s. 56
 

 

Informacje można przechowywać lub można uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę i otrzymał jasne oraz wyczerpujące informacje o celu zamierzonych działań.

Comply with the GDPR

The General Data Protection Regulation (Regulation 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) has recently entered into force. It provides for some new obligations on certain businesses, in particular those processing data. The Commission has given advice to enterprises on what to do in order to comply with the GDPR when setting up a business (see “Seven steps to get ready for the GDPR” which can be downloaded at the following link, and has also issued guidance on further aspects.

Zgodność z rozporządzeniem w sprawie ODR

Przy wsparciu Komisji Europejskiej uruchomiono platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która ma pomóc przedsiębiorcom w pozasądowym rozstrzyganiu sporów z klientami wynikających z transakcji internetowych. Można z niej korzystać w przypadku wszystkich sporów umownych powstałych podczas realizacji internetowych transakcji sprzedaży towarów lub usług, pod warunkiem że zarówno przedsiębiorstwo handlowe, jak i klient znajdują się na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Jeśli zawierają Państwo transakcje handlowe online na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, w związku z korzystaniem z platformy ODR muszą Państwo wypełnić poniższe obowiązki:
-    Podanie łącza odsyłającego użytkowników z Państwa witryny internetowej do platformy internetowego rozstrzygania sporów.
-    Link ten musi być widoczny i łatwo dostępny na stronie internetowej.
-    Jeśli na mocy prawa podlegają Państwo określonemu organowi rozstrzygania sporów lub zobowiązali się Państwo do korzystania z takiego organu (np. z uwagi na postanowienia umowy lub członkostwo w organizacji handlowej), muszą to Państwo zaznaczyć na swojej stronie internetowej i podać nazwę właściwego organu.

Powyższe obowiązki MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SPRZEDAWCÓW INTERNETOWYCH bez względu na to, czy zamierzają korzystać z platformy ODR czy nie.

Źródła 
-    Rozporządzenie (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich
-    Informacje dla przedsiębiorstw handlowych; obowiązki sprzedawców
-    Platforma internetowego rozstrzygania sporów 

3.6 Zgodność z wymogami UE dotyczącymi braku dyskryminacji

Przy sprzedaży towarów lub usług nie można zaoferować mniej korzystnych warunków lub odmówić dostępu do nich wyłącznie na podstawie kraju pochodzenia lub zamieszkania klienta. Praktyki te określane są blokadą geograficzną. Są one przedmiotem projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej (maj 2016 r.), którego celem jest zmiana obowiązującego rozporządzenia w celu poprawy skuteczności i szybkiego wdrożenia zasad niedyskryminacji na jednolitym rynku. Proponowany akt prawny obejmuje zarówno sprzedaż dóbr materialnych w trybie online i offline, jak i sprzedaż online usług cyfrowych. Rozporządzenie miałoby zatem zastosowanie do sprzedaży dóbr materialnych (np. odzieży, obuwia i akcesoriów), sprzedaży treści nieaudiowizualnych dostarczanych drogą elektroniczną, w tym niektórych podlegających ochronie praw autorskich (na przykład e-booki, muzyka, gry online), oraz sprzedaży usług świadczonych drogą elektroniczną (np. usługi w chmurze, hurtownie danych, hosting stron internetowych, zdalne administrowanie systemów, instalacja filtrów, zapory systemowe, banery blokujące). Więcej informacji na temat obowiązujących wymogów dotyczących zasad niedyskryminacji oraz nowego projektu można znaleźć w briefingu Parlamentu Europejskiego ze stycznia 2018 roku oraz na stronie poświęconej rozporządzeniu dotyczącym blokowania geograficznego w sekcji „Pytania i odpowiedzi”.

Odmienne traktowanie różnych klientów jest dozwolone tylko wtedy, gdy można to uzasadnić na podstawie obiektywnych kryteriów, na przykład kosztami dodatkowymi ponoszonymi ze względu na odległość. Brak ochrony praw własności intelektualnej na wystarczającym poziomie na danym terytorium jest kolejnym dopuszczalnym powodem. Właściciel witryny internetowej, oferujący swoje usługi ponad granicami, musi postępować zgodnie z dodatkowymi procedurami administracyjnymi. Takie dodatkowe koszty mogą uzasadniać, na przykład, wyższe ceny dla klienta za granicą.

W przypadku wątpliwości co do stosowania wobec klientów warunków dyskryminacyjnych pomoc można uzyskać w Pojedynczym Punkcie Kontaktowym kraju, w którym usługi mają być świadczone.

Źródła 
•    Dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym (2006/123/WE), art. 20 ust. 2
•    Twoja Europa, Świadczenie usług za granicą (w tym informacje dotyczące VAT w transakcjach międzynarodowych)
•    Aktualne porozumienie w sprawie blokady geograficznej (2017), projekt rozporządzenia w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

Country Top Level Domain Name Consent on the use of cookies
Austria There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Unclear
Currently, the TKG (Telecommunications Act) does not expressly address the conditions for the use of cookies, neither does it state expressly whether the use of browser settings
There is therefore no clear guidance on compliance. Read more on Telecommunication Act (section 96.3)
Belgium There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), provided it is "freely given, unambiguous, specific and informed".
Read more: Section 129 of the Belgian Electronic Communications Act (NL)
Bulgaria In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
You must provide “clear and comprehensive information” about the use of cookies and give individuals “the opportunity to refuse” those cookies.
Croatia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide ONE of the following: EU tax ID number, Croatian company OIB number or local Personal ID (OIB number).
Personal registrations are limited to one domain. Croatian company can register up to 10 domains.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Cyprus In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Copy of certificate from Cyprus Registrar of Companies proving your rights to the domain. Include trademark from Cyprus Registrar of Trademarks if applicable. Local address, phone required;
•    Individuals: copy of Cyprus Identification card, local address, phone.
Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach).
Czech Republic There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Denmark There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You must provide information on the use of cookies, including potential use of third party cookies in the notice. You are allowed rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means), Follow the guidelines provided by The Danish Business Authority (in English).
Estonia In order to use that country’s Top Level Domain Name, an administrative contact with an Estonian personal identification code is required. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Finland In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide copy of document from Finish Trade;
•    Registry along with address, phone, contact person of company.
Private persons can register with Finnish identity number and home address.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
France     In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has to reside or belong to a country of the European Union or Switzerland, Norway, Iceland or Lichtenstein. Implied
Permanent cookies do not need prior consent (clear information must be provided and readily access to opt-out mechanism).
However, you must ask your visitors to consent explicitly to the use of tracking cookies.
Guidance on the French law can be found on the CNIL website.
Germany In order to use that country’s Top Level Domain Name, the contact person must have a valid street address and phone number within Germany. Explicit (For personal data)
The current rules impose an opt-in for cookies collecting personal information, but accept an opt-out approach for all other types of cookies.
Greece There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Hungary In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Provide AT-ID number of company of European Union country and a contact person in Hungary;
•    Be able to communicate in Hungarian.
If individual, you must provide personal ID number from any EU country and contact person in Hungary.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Ireland In order to use that country’s Top Level Domain Name, as a foreign company, you can register if you are currently doing business in Ireland or have a trademark. Unclear
There is no official guidance on how information is to be provide or consent is to be given (although ‘should be as ‘user-friendly as possible’).
Italy In order to use that country’s Top Level Domain Name, the company or physical person has reside or belong to a country of the European Union. Implied
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.and for session cookies.
Read more in FAQ on the Garante per la protezione dei dati personali website.
Latvia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (for personal data).
Lithuania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Luxembourg There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Malta In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must be able to demonstrate the right to use the proposed domain as a Full Trade Mark or Trade or Business Name. Implied
In the regulations (Legal Notice 239 of 2011), there is no mandatory guidance on how consent is to be given.
Netherlands There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
You must ask your visitors to consent explicitly to the use of cookies (‘strict opt-in approach’).
Polska  Nie ma wymogu, aby używać nazwy domen najwyższego poziomu tego kraju. Zgoda dorozumiana
Właściciel serwisu może polegać na zgodzie „dorozumianej” (na przykład na podstawie odpowiedniego ustawienia przeglądarki bądź aplikacji lub na inne sposoby). 
Portugal There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Explicit
Users are expected to be informed in advance of the use of cookies - and to have given their consent, unless the cookies are necessary to perform a user-requested service.
Romania There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovakia In order to use that country’s Top Level Domain Name, you must:
•    Companies: Provide copy of company registration document in Republic of Slovakia;
•    Individuals: Copy of ID from Republic of Slovakia.
Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Slovenia There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Spain There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Although the guidelines (Spanish only) indicate a preference for an opt-in approach.
Sweden There is no requirement to use that country’s Top Level Domain Name. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means).
Read more in FAQ of the Post and Telecom Authority (PTS), responsible for the legislation
United Kingdom In order to use that country’s Top Level Domain Name, an Administrative contact in the United Kingdom must be provided. Implied
You are allowed to rely on "implied" consent (for example, through appropriate browser /application settings or other means). Follow the Information Commissioner’s Office (ICO) guidelines.