Navigation path

Kako poštovati obveze u vezi s plaćanjem PDV-a?

Kako poštovati obveze u vezi s plaćanjem PDV-a?

Prilikom online prodaje suočavate se i s porezom na dodanu vrijednost (PDV). PDV je opći porez na potrošnju koji se uređuje Direktivom Vijeća 2006/112/EZ (Direktiva EU-a o PDV-u). Važno je znati da postoje različita pravila ovisno o tome gdje, kome i koju robu prodajete te koju uslugu nudite. Provjerite primjenjujete li pravila zemlje u kojoj ste obvezni platiti PDV i ispravnu poreznu stopu (opću, nižu ili čak nultu stopu).

Uobičajene pojmove vezane za online prodaju možete naći u Malom glosaru daljinske prodaje. Temeljno znanje o Direktivi Europske unije o PDV-u možete steći tečajem VAT eLearning course.

Također provjerite jeste li obavezni plaćati trošarinu.

Naposljetku, potrebno je razjasniti da se izvoz putem interneta odnosi na robu ili usluge koje isporučujete kupcima izvan EU-a. To obuhvaća robu i usluge koji se prodaju putem interneta ili drugim aranžmanima za prodaju na daljinu. U tom se slučaju i na robu i na usluge primjenjuje nulta stopa PDV-a (čak i ako je vaše poduzeće obvezno plaćati PDV), ali morate pribaviti i zadržati dokumentirani dokaz o izvozu. Osim toga, za proizvode/robu morate ispuniti carinsku deklaraciju prilikom  slanja robe.

Osnove zakona o PDV-u za prodaju robe i usluga

Najvažnije je znati da se PDV primjenjuje na svu prodaju robe i usluga, osim na izuzetke naznačene u Direktivi EU-a PDV-u (npr. izuzeće za neke usluge kao što su medicinske usluge ili izuzeće za prodaju zemljama izvan EU-a).

Ako ste mali ili srednji poduzetnik, morate se pridržavati istih pravila kao i sva ostala poduzeća, osim ako se Vaša zemlja članica nije odlučila za sustav izuzeća od PDV-a za male poduzetnike (vidi glosar). Provjerite stranicu Informacije o PDV-u specifične za zemlje   i granične vrijednosti kako biste saznali je li se Vaša zemlja članica odlučila za sustav izuzeća od PDV-a za male poduzetnike čiji promet ne prelazi određeni prag.

Ako u Vašoj zemlji postoji sustav izuzeća od PDV-a za male poduzetnike, i ako se odlučite za njega, tada je prodaja robe i usluga kupcima u Vašoj zemlji izuzeta od PDV-a. Sustav izuzeća od PDV-a za male poduzetnike može se proširiti i na izuzeće od prijave poduzeća kao poreznog obveznika.

Odaberite zemlju u kojoj prodajete (mjesto isporuke) i saznajte sve o obvezama plaćanja PDV-a u svojoj zemlji ili odredišnoj zemlji. Imajte na umu da je tijelo nadležno za PDV Vaše zemlje zaduženo za detaljnije informacije.

Ako sustav izuzeća od PDV-a za male poduzetnike nije primjenjiv u Vašoj zemlji, online prodaja robe i usluga u Vašoj zemlji podliježe općim pravilima o PDV-u za poduzeća, neovisno o tome radi li se o B2B ili B2C prodaji.

Prodaja drugim zemljama Europske unije

Kada je riječ o obvezama plaćanja PDV-a, podliježete pravilima države članice u kojoj Vam je sjedište i u kojoj ste obvezni plaćati PDV (npr. fakturiranje, povrat PDV-a). Međutim, ako isporučujete privatnim kupcima u drugoj državi članici u kojoj postoji obveza plaćanja PDV-a, trebali biste se registrirati za PDV ili imenovati poreznog predstavnika u toj državi članici kako biste tamo platili i prijavili PDV, osim u slučaju kad se nalazite ispod praga za prodaju na daljinu.

Ovisno o prirodi transakcije (tj. isporuci robe, isporuci usluga, pribavljanju unutar Zajednice) i statusu kupca (poslovni ili privatni potrošač) primjenjuju se različita pravila za utvrđivanje mjesta oporezivanja.  

Kad je riječ o prodaji robe, mjesto oporezivanja utvrđuje se u skladu sa sljedećim: 
•    mjesto oporezivanja za isporuku robe B2C unutar EU-a, kada je prodavatelj odgovoran za prijevoz ili se on vrši u njegovo ime, mjesto je na kojem se roba nalazi u trenutku završetka prijevoza robe kupcu. Ako se nalazite ispod praga za prodaju na daljinu  roba se oporezuje na ishodištu (to je vrijedi i u slučaju kada je u prodaju robe B2C kupac zadužen za prijevoz robe unutar EU-a.) Ako prijeđete taj prag, morate se registrirati u drugoj državi članici (ili više njih) te plaćati PDV po stopi primjenjivoj u toj zemlji članici. Taj prag iznosi ili 35 000 EUR ili 100 000 EUR, ovisno o zemlji članici. Važno je naglasiti da će 1. siječnja 2021. s Direktivom  2017/2455 na snagu stupiti nova pravila o mjestu isporuke;
•    mjesto oporezivanja za isporuku robe B2B unutar EU-a mjesto je na kojem se roba nalazi u trenutku kada započinje prijevoz robe kupcu. Te se isporuke izuzimaju kao isporuke unutar Zajednice. 

Kad je riječ o uslugama, glavno je pravilo da se mjesto isporuke usluga B2C smatra mjestom u kojem imate sjedište, dok se usluge B2B oporezuju u mjestu sjedišta kupca. Postoje i određena posebna pravila o mjestu isporuke za određene vrste robe, na primjer, za usluge koje se odnose na prijevoz putnika (koje se oporezuju u mjestu gdje se odvija prijevoz), usluge koje se odnose na nepokretnu imovinu (koje se oporezuju u mjestu gdje se nalazi nepokretna imovina) itd.

Nadalje, od 1. siječnja 2015. mjestom oporezivanja telekomunikacijskih i elektroničkih usluga te usluga emitiranja (vidi glosar) smatra se mjesto u kojem privatni kupac ima sjedište ili prebivalište te će se primjenjivati stope PDV-a te države članice. Za detaljnije naputke pogledajte smjernice o primjeni tih pravila na mjesto isporuke, o mini one stop shopu (MOSS), uključujući web-portal za pomoć poduzetnicima u prilagođavanju promjenama u sustavu PDV-a.

Kako biste olakšali postupak prijave i plaćanja PDV-a i drugim državama članicama, možete se prijaviti za MOSS u jednoj državi članici (država članica identifikacije) te putem nje podnijeti zahtjev za povrat PDV-a i plaćati prema drugim državama članicama.

Saznajte više o pravilima u vezi s mjestom isporuke za robu i usluge. Imajte na umu da za B2B prekograničnu prodaju robe i usluga unutar EU-a ne postoje pragovi.

Na stranici Vaša Europa možete pronaći više informacija o općim pravilima i izuzetcima koji se odnose na prekogranične obaveze PDV-a te dodatne informacije o pravilima za telekomunikacije, elektroničke usluge i emitiranje.
 

Ispunite administrativne formalnosti za plaćanje PDV-a

PDV se plaća administrativnim tijelima u zemlji opskrbe (saznaj više o obvezama o podnošenju zahtjeva za povrat PDV-a). Morate se registrirati u zemlji u kojoj plaćate PDV, osim ako se na Vas primjenjuje pravilo obrnute naplate (tj. za B2B opskrbu – vidi glosar). 
Svaka zemlja članica određuje svoje administrativne formalnosti. Odaberite zemlju u kojoj će se isporuka odviti i saznajte ste što trebate o propisima o PDV-u.
Međutim, za telekomunikacijske i elektroničke usluge te emitiranje koji se isporučuju krajnjem kupcu u nekoj drugoj zemlji Europske unije te su oporezive u zemlji u kojoj se kupac nalazi, moći ćete, od 1. siječnja 2015. elektroničkim putem prijaviti i platiti PDV u Vašoj zemlji članici pomoću sustava MOSS (mini one stop shop). 
Imajte na umu da se PDV prijavljuje nadležnim tijelima u zemlji u kojoj ste registrirani na temelju povrata poreza.

Primijenite ispravnu stopu PDV-a

Moguće je primijeniti razne stope PDV-a. Stoga morate prvo ustanoviti hoćete li naplaćivati opću ili nižu stopu za robu/uslugu. Neke zemlje dozvoljavaju nultu stopu ili super sniženu stopu za određene prodaje.

Saznajte više o stopama PDV-a koje su primjenjive u Vašoj zemlji članici. Ako prodajete robu digitalnog formata, možete očekivati da će ta roba biti podložna općoj stopi (od 15 % do 27 %).

Najvjerniji izvor informacija o trenutnim obavezama PDV-a za određenu robu/uslugu u svakoj od zemalja članica je nadležno PDV tijelo te zemlje.

Imajte na umu da je izvoz robe ili usluga (slanje van Europske unije) u načelu izuzet od PDV-a (ili se obračunava po nultoj stopi), neovisno o tome radi li se o B2B ili B2C prodaji. 

Obavezno primjenjujte ispravnu PDV stopu zemlje članice u kojoj postoji obaveza plaćanja. Postoje proizvodi koji se u nekim zemljama članicama prodaju po općoj stopi PDV-a, dok su u drugima ili izuzete ili se prodaju po nižoj stopi PDV-a.
Imajte na umu da u je u travnju 2016. Europska komisija donijela Akcijski plan o PDV-u – Put k jedinstvenom europskom području PDV-a. Na sljedećoj stranici možete pogledati prijedloge Komisije za njegovo ispunjavanje te vijesti o važećim stopama PDV-a ili pojednostavljena pravila o PDV-u za mala poduzeća.
Kupce morate obavijestiti o punoj prodajnoj cijeni, uključujući PDV i isporuku prije no što kupac izvrši narudžbu.

Primjenjujte trošarinu na određenu robu

Obaveze trošarine mogu se primijeniti prilikom prodaje robe unutar Vaše zemlje ili diljem Europe. Proizvodi na koje se primjenjuje trošarina najčešće su alkoholna pića, prerađeni duhanski proizvodi i energetski proizvodi (motorna goriva i goriva za grijanje, poput benzina i loživog ulja, električne energije, prirodnog plina, ugljena i koksa). U takvim slučajevima postoje usklađene trošarine pošto sve zemlje članice primjenjuju trošarinu na alkohol, duhan i energiju (više o tim trima kategorijama proizvoda). 

Neke zemlje članice također primjenjuju trošarinu na ostalu robu, najčešće kavu, kozmetičke proizvode, krzno, vatreno oružje itd. Kratak sažetak posebnih poreza svake zemlje članice možete pronaći u ovoj bazi podataka.
 

Mali glosar daljinske prodaje

B2B (business-to-business) prodaja usluge/robe – transakcija u kojoj su i dobavljač i kupac poduzeća (oporezive osobe). 
B2C (business-to-customer) prodaja usluge/robe – transakcija u kojoj je dobavljač poduzeće (oporeziva osoba), a kupac neoporeziva osoba – najčešće privatna osoba.
Daljinska prodaja – u pogledu odredbi plaćanja PDV-a, prodaja u kojoj isporučitelj iz jedne zemlje EU-a šalje robu kupcu u drugu zemlju EU-a (privatna osoba ili druga osoba koja nije porezni obveznik). Referentni članci 34.-36. Direktive o PDV-u. Za više informacija o daljinskoj prodaji vidjeti [dodati vezu].
Prag daljinske prodaje – Maksimalan iznos daljinske prodaje koja se može izvršiti iz neke zemlje članice, a koji određuje svaka zemlja Europske unije. Kada strani dobavljač prijeđe ovaj prag, mora se registrirati kao porezni obveznik te zemlje. Referentni članci 34.-36. Direktive o PDV-u

Elektronička isporuke robe uključuje digitalnu robu isporučenu online (materijal za preuzimanje, kao što su glazba, slike ili igre, digitalne knjige ili neke druge elektroničke objave) te fizičku isporuku softvera, web-mjesto ili usluge web-hostinga. Referentni članak 59. stavak (k) Direktive o PDV-u, Prilog II. Direktive o PDV-u, Članak 7. i Prilog I. pravilnika o implementaciji PDV-a.
Izuzeće od PDV-a za male poduzetnike – poseban plan koji izuzima od plaćanja poreza ona poduzeća čiji prinos ne prelazi određeni iznos koji može varirati od jedne zemlje do druge. Ovaj plan nije obavezan i stoga ne postoji u svim zemljama Europske unije. Referentni članci 282.-292. Direktive o PDV-u.
Obrnuta naplata – pošto je kupac poduzeće (B2B transakcija), on je obavezan plaćati PDV, ne dobavljač.
Određivanje/Registracija PDV-a – postupak u kojem se poduzećima (oporezive osobe) određuje i registrira PDV u nekoj od zemalja Europske unije, te dobivaju jedinstveni PDV broj. Referentni članci 213.-216. Direktive o PDV-u.
PDV identifikacijski broj/PDV broj – jedinstveni broj kojim se poduzeće (oporeziva osoba) identificira u bilo kojoj od zemalja Europske unije. Također se zove „PDV registracijski broj“.
Povrat PDV-a – porezna deklaracija koju podnosi poduzeće (oporeziva osoba) tako što daje nadležnom poreznom tijelu sve podatke potrebne kako bi se izračunao izlazni PDV (tj. PDV na prodaju) koji poduzeće mora platiti te ulazni PDV (tj. PDV na kupnju) koji se odbija od poreznog izračuna. Povrat PDV-a uključuje ukupnu vrijednost oporezivih transakcija, odbitaka i transakcija izuzetih od PDV-a. Referentni članci 250.-261. Direktive o PDV-u.
Odricanje od odgovornosti: Najpouzdaniji izvor informacija o trenutačnim stopama PDV-a za određenu robu/uslugu i obveze u pogledu plaćanja PDV-a u određenoj državi članici jest tijelo nadležno za PDV-e te zemlje.

Sources of information

Izvori informacija:
Osnove zakona o PDV-u
•    Europska komisija, PDV u Europskoj komisiji.
•    Europska komisija, Opći pregled - Što je PDV?
•    Direktiva EU-a o PDV-u 2006/112 
Prodaja drugim zemljama Europske unije
•    Europska komisija, PDV na elektroničke usluge.
•    Europska komisija, Telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge.

Ispunite administrativne formalnosti
•    Europska komisija, PDV na elektroničke usluge.
•    Europska komisija, Telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge.

Primijenite ispravnu stopu PDV-a
•    Europska komisija, Gdje plaćati porez?

Primjenjujte trošarinu

•    Europska komisija, Što su trošarine?