Navigation path

Kā reklamēt savas darbības, vienlaikus nodrošinot tiesību aktu ievērošanu?

Kā reklamēt savas darbības, vienlaikus nodrošinot tiesību aktu ievērošanu?

Tiešsaistes reklāmas vai citi komercpaziņojumu veidi jums ļaus tieši uzrunāt savu auditoriju un atvieglos ienākšanu tirgū un konkurētspējīga uzņēmuma izveidi. 

Tiešsaistes reklāmas veidi ietver tīmekļa reklāmkarogus, e-pasta mārketingu, sociālos tīklus, meklētājprogrammu optimizēšanu (SEO), nodrošinot, lai atrodaties meklēšanas programmas sagatavotā atbilžu saraksta augšgalā, kad tiek meklēts tāds produkts vai darbība, ko piedāvājat, kā arī vietnes pārņemšanu, proti, jūsu reklamēšanu pa visu lapu, kad atveras kāda cita uzņēmuma vietne. 

Izmantojot komercpaziņojumus, jāņem vērā noteiktas prasības.

Skaidras informācijas sniegšana

Ja nolemjat izmantot komercpaziņojumus tiešsaistē (tajā skaitā reklāmas piedāvājumus, atlaides, prēmijas, reklāmas konkursus vai spēles), jums skaidri jānorāda:
•    kāds būs komercpaziņojums, kas paredzēts jūsu preču, pakalpojumu vai tēla reklamēšanai (tiešai vai netiešai);
•    fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā tiek sniegts komercpaziņojums; 
•    reklāmas piedāvājums, ko reklamējat (piemēram, jebkāda atlaide, dāvanas, konkursi, spēles);
•    atbilstības kritēriji, piemēram, kas ir vai nav tiesīgs piedalīties šādos piedāvājumos, reklāmā un spēlēs, un ar kādiem noteikumiem.

Sūtot saviem klientiem nepieprasītu komercpaziņojumu pa e-pastu (piemēram, sūtot reklāmas e-pastus bez klientu pieprasījuma), norādiet, ka tas ir komercpaziņojums. Piemēram, ietveriet e-pasta ziņojuma virsrakstā vārdu “reklāma”, lai jūsu klients zinātu, kas tas ir, vēstuli pat neatverot.
 

Tiesību aktos ir aizliegts bez klientu skaidri paustas piekrišanas (piemēram, klienti ir atzīmējuši lodziņu, piekrītot saņemt nepieprasītus e-pastus) sūtīt e–pasta vēstules tiešās tirgvedības nolūkos, ja vien nepastāv iepriekšējas darījumu vai komerciālas attiecības.

Negodīgas komercprakses nepieļaušana

Uz komercpaziņojumiem (ieskaitot reklāmas un mārketingu) attiecas negodīgas komercprakses noteikumi. ES pastāv vienots noteikumu kopums par to, kas ir negodīga komercprakse, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ikvienam. Komercprakse ir jebkura darbība, bezdarbība, uzvedība vai pārstāvniecība vai komercpaziņojums, kas ir tieši saistīts ar jūsu produkta reklamēšanu, tirdzniecību vai piegādi jūsu klientiem. 

Negodīgas komercprakses noteikumi paredzēti klientu aizsardzībai. Tie nodrošina, lai klienti nesaņemtu maldinošu informāciju (jūsu veiktu maldinošu darbību vai bezdarbības rezultātā) un nesaskartos ar agresīvu komercpraksi.

Piemēram, jūs nedrīkstat sūtīt klientiem produktu, ko tie nav pasūtījuši; nedrīkstat piedāvāt produktu ar pievilcīgiem noteikumiem, lai piesaistītu to uzmanību (t. i., kā “ēsmu”), un pēc tam paziņot, ka produkts nav pieejams, un piedāvāt līdzīgu, bet dārgāku produktu; nedrīkstat maldināt klientus par cenu un tās aprēķinu utt. 
Skatiet Melno sarakstu, kurā uzskaitīts 31 tādas komercprakses veids, kas visās dalībvalstīs jebkuros apstākļos tiek uzskatīta par negodīgu. Praktiska informācija ir pieejama vietnē Tava Eiropa. Šeit jūsu klienti var uzzināt, kā pārbaudīt, vai tie kļuvuši par negodīgas komercprakses upuriem, un kā saņemt palīdzību. 

Uzziniet vairāk par to, kā vienotie ES noteikumi par negodīgu komercpraksi ir iekļauti jūsu valsts un jebkuras citas ES valsts, kurā veicat uzņēmējdarbību, tiesību aktos. MVU paredzēts apmācību kurss par patērētāju aizsardzības tiesību aktiem, kas pielāgots katras dalībvalsts situācijai, ir pieejams vietnē ConsumerLawReady.eu.

Komisija ir arī izveidojusi jaunu datubāzi, kurā apkopoti valstu tiesību akti, jurisprudence, administratīvie lēmumi un atsauces uz attiecīgo juridisko literatūru un kura drīzumā tiks integrēta e-tiesiskuma portālā. 

Jebkuram jūsu paziņojumam ir jābūt skaidram, precīzam un pamatotam, lai klienti varētu pieņemt pārdomātus un apzinātus lēmumus.

Patērētāju aizsardzība

Ja piedāvājat savus produktus (preces, pakalpojumus, digitālo saturu) klientiem jebkurā ES valstī, tad jums ir jāievēro ES patērētāju aizsardzības tiesību akti. Visizplatītākā jēdziena “patērētājs” definīcija ir šāda: “jebkura fiziska persona, kura no jums iegādājas produktu, kuru plāno izmantot tikai personīgām vajadzībām, nevis profesionālām vajadzībām”. 

Ņemiet vērā, ka, ja jūsu uzņēmums pārdod produktus tirgotājiem to profesionālajām vajadzībām, tad šie tiesību akti uz jums neattiecas.

“Divējāda lietojuma līgums” tiek slēgts situācijās, kad preci vai pakalpojumu var izmantot divējādi — tā var kalpot gan tirgotāju profesionālajām vajadzībām, gan personīga rakstura lietojumiem (patērētāji): piemēram, jūs varat kādam pārdot klēpjdatoru, kas tiks izmantots gan darbam, gan personīgām vajadzībām. Lai šādos gadījumos noteiktu, vai ir jāpiemēro patērētāju aizsardzības tiesību akti, ir jānosaka, kāds līguma galvenais mērķis: ja galvenais mērķis ir saistīts ar lietošanu profesionālām vajadzībām, tad patērētāju aizsardzības tiesību akti nav jāpiemēro.

Atcerieties, ka līgumā nevarat izslēgt vai ierobežot patērētāju aizsardzības tiesību aktu piemērošanu. Piemēram, līguma nosacījumi, kas paredz izslēgt vai ierobežot patērētāju aizsardzības tiesību aktu piemērošanu, ir nelikumīgi. Šajās norādēs ir aplūkoti dažādi patērētāju aizsardzības tiesību aktu aspekti — ja jūsu uzņēmums pārdod produktus patērētājiem, tad jums šie tiesību akti ir jāievēro. 

Informācijas avoti

Komercpaziņojumu pārredzamība
•    Direktīva par elektronisko tirdzniecību, 6. un 7. pants
•    Eiropas Komisija (2012. g.), Tiešsaistes pakalpojumi, tostarp elektroniskā tirdzniecība, vienotajā tirgū, 13. un 14. lpp., pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
•    Eiropas Komisija (2006. g.), Privātuma aizsardzība un surogātpasta apkarošana, pieejams: http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf 

Negodīga komercprakse
•    Negodīgas komercprakses direktīva
•    Eiropas Komisija (2011. g.), Tiešsaistes pakalpojumi, tostarp elektroniskā tirdzniecība, vienotajā tirgū, 64. un 65. lpp., pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=EN 
•    Negodīga komercprakse 

Patērētāju aizsardzība
-    Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām