Navigation path

PVN saistību izpilde

PVN saistību izpilde

Uz tirdzniecību internetā attiecas arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saistības. PVN ir vispārējs patēriņa nodoklis, ko reglamentē Padomes Direktīva 2006/112/EK (ES PVN direktīva). Svarīgi zināt, ka noteikumi ir atkarīgi no tā, kur un kādas preces tiek pārdotas vai kāds pakalpojums tiek sniegts. Noteikti piemērojiet tās valsts noteikumus, kurā jums jāmaksā PVN, kā arī atbilstošu likmi (standarta, samazinātu vai pat nulles likmi).

Tiešsaistes tirdzniecības jomā visbiežāk izmantoto jēdzienu skaidrojums ir pieejams Mazajā pakalpojumu un tālpārdošanas jomas terminu glosārijā. Pamatinformāciju par PVN direktīvu varat iegūt, izejot PVN e-mācību kursu.

Neaizmirstiet painteresēties, vai jums jāmaksā arī akcīzes nodoklis.

Visbeidzot, par tiešsaistes eksportu ir uzskatāmas preces un pakalpojumi, kurus piegādājat un sniedzat patērētājiem ārpus ES, tostarp preces un pakalpojumi, kas pārdoti tiešsaistē vai izmantojot citus tālpārdošanas veidus. Šādā gadījumā gan precēm, gan pakalpojumiem piemēro PVN nulles likmi (pat tad, ja esat reģistrējies kā PVN maksātājs), taču jums ir jāsagatavo un jāglabā dokumentācija, kas apliecina šāda veida eksportu (eksporta pierādījums). Papildus tam preču nosūtīšanas brīdī jums ir jāaizpilda muitas deklarācija par šīm precēm/pakalpojumiem.

PVN pamatprincipi preču tirdzniecībā un pakalpojumu sniegšanā

Galvenais princips ir tāds, ka PVN attiecas uz visu preču tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu, izņemot preces un pakalpojumus, kas ir atbrīvoti no PVN saskaņā ar ES PVN direktīvu (atbrīvoti ir, piemēram, tādi pakalpojumi kā medicīnas pakalpojumi, kā arī preču tirdzniecība uz valstīm ārpus ES). 

Uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem attiecas tādi paši noteikumi kā uz citiem uzņēmumiem, ja vien jūsu dalībvalsts nav izvēlējusies PVN atbrīvojuma režīmu mazajiem uzņēmumiem (sk. glosāriju). Iepazīstieties ar informāciju par PVN katrā valstī un atveriet arī saiti uz informāciju par PVN sliekšņiem, lai uzzinātu, vai jūsu dalībvalsts ir izvēlējusies PVN atbrīvojuma režīmu mazajiem uzņēmumiem, kuru gada apgrozījums nepārsniedz noteikto slieksni.

Ja jūsu dalībvalstī pieņemts MVU PVN atbrīvojuma režīms un jūs izvēlaties saņemt atbrīvojumu, tad preču tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana jūsu klientiem jūsu valstī ir atbrīvota no PVN. MVU PVN atbrīvojuma režīmu var papildināt arī atbrīvojums no pienākuma reģistrēties kā PVN maksātājam.

Atlasiet valsti, kurā nodarbojaties ar tirdzniecību (piegādes vieta), un noskaidrojiet visu, kas jums jāzina, par PVN saistībām jūsu valstī vai galamērķa valstī. Ņemiet vērā, ka par plašākas informācijas sniegšanu ir atbildīga jūsu valsts PVN iestāde.

Uz tiešsaistes preču tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu jūsu valstī attiecas vispārējie PVN noteikumi, kas piemērojami visiem uzņēmumiem neatkarīgi no tā, vai tie veic darījumus ar citiem uzņēmumiem vai ar privātpersonām, ja vien nav piemērots PVN atbrīvojuma režīms mazajiem uzņēmumiem.

Tirdzniecība citās ES valstīs

Attiecībā uz PVN saistībām jānorāda, ka jums ir saistoši tās dalībvalsts noteikumi, kurā reģistrēts jūsu uzņēmums un kurā jāmaksā PVN (piemēram, rēķinu izrakstīšana, PVN deklarācija). Taču, ja jūs piegādājat preces vai pakalpojumus privātpersonām citā dalībvalstī, kur jāmaksā PVN, tad jums šajā dalībvalstī ir jāreģistrējas kā PVN maksātājam vai arī jāieceļ pārstāvis nodokļu jautājumos, lai tur maksātu PVN un iesniegtu PVN deklarāciju, izņemot gadījumu, ja neesat pārsniedzis tālpārdošanai noteiktās robežvērtības.

Atkarībā no darījuma veida (t. i., preču piegāde, pakalpojumu sniegšana, preču iegāde Kopienas iekšienē) un no jūsu klienta statusa (uzņēmums vai privātpersona) tiek piemēroti dažādi noteikumi par nodokļa piemērošanas vietas noteikšanu. 

Preču pārdošanas gadījumā nodokļa piemērošanas vietu nosaka saskaņā ar šādiem principiem:
•    ja preces tiek pārdotas privātpersonām (B2C) ES iekšienē, transporta pakalpojumus nodrošinot tirgotājam vai viņa uzdevumā, tad nodokļa piemērošanas vieta ir vieta, kur preces atrodas pēc to piegādāšanas klientam. Taču, ja nepārsniedzat tālpārdošanas slieksni, tad nodoklis precēm tiek piemērots to izcelsmes vietā (šis noteikums ir spēkā arī tad, ja, pārdodot preces privātpersonai, klients nodrošina preču transportēšanu ES teritorijā). Pārsniedzot minēto slieksni, jums jāreģistrējas konkrētajā(-s) dalībvalstī(-s) un jāmaksā tajā(-s) spēkā esošā PVN likme. Slieksnis ir EUR 35 000 vai EUR 100 000 atkarībā no dalībvalsts. Ir svarīgi atcerēties, ka saskaņā ar Direktīvu 2017/2455 2021. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauni noteikumi par piegādes vietas noteikšanu;
•    ja preces tiek pārdotas uzņēmumiem (B2B) ES iekšienē, tad nodokļa piemērošanas vieta ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākas to piegāde klientam. Šāda veida piegāde ir atbrīvota no PVN kā piegāde Kopienas iekšienē.

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu jānorāda, ka, ja pakalpojumi tiek sniegti privātpersonām (B2C), par to sniegšanas vietu ir uzskatāma vieta, kur ir reģistrēts jūsu uzņēmums, savukārt, ja tie tiek sniegti uzņēmumiem (B2B), tad nodoklis šiem pakalpojumiem tiek piemērots tur, kur ir reģistrēts jūsu klients. Īpaši noteikumi par pakalpojumu sniegšanas vietu attiecas uz atsevišķiem pakalpojumu veidiem, piemēram, ar pasažieru pārvadājumiem saistītiem pakalpojumiem (nodoklis tiek piemērots tur, kur tiek veikti pārvadājumi), ar nekustamo īpašumu saistītiem pakalpojumiem (nodoklis tiek piemērots tur, kur atrodas nekustamais īpašums) utt.

Turklāt kopš 2015. gada 1. janvāra telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem (sk. glosāriju) nodoklis tiek piemērots tur, kur ir reģistrēta vai dzīvo privātpersona, kura saņem šos pakalpojumus, un tiem tiek piemērota attiecīgās dalībvalsts PVN likme. Iepazīstieties ar plašākiem norādījumiem par preču piegādes / pakalpojumu sniegšanas vietas noteikumu piemērošanu, Mini vienas pieturas aģentūras (MOSS) izmantošanu, kā arī ar interneta portālu, kas paredzēts tam, lai palīdzētu uzņēmumiem pielāgoties šiem grozījumiem PVN noteikumos.

Lai atvieglotu PVN deklarāciju iesniegšanu un PVN maksāšanu citās dalībvalstīs, MOSS pakalpojumu saņemšanai varat reģistrēties tikai vienā dalībvalstī (identifikācijas dalībvalstī) un ar identifikācijas dalībvalsts starpniecību iesniegt PVN deklarācijas un veikt PVN maksājumus citās dalībvalstīs.

Plašāka informācija par noteikumiem attiecībā uz preču piegādes / pakalpojumu sniegšanas vietu. Ņemiet vērā, ka B2B preču pārrobežu tirdzniecībai un pakalpojumu sniegšanai ES iekšienē nepiemēro slieksni.

Vietnē Tava Eiropa atrodama plašāka informācija par PVN pārrobežu piemērošanas vispārējiem noteikumiem un atbrīvojumiem, kā arī papildu informācija par telesakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem.

Administratīvās formalitātes, kas veicamas, lai varētu maksāt PVN

PVN tiek maksāts tās valsts nodokļu iestādēm, kur paredzēta preču vai pakalpojumu piegāde (plašāka informācija par pienākumu iesniegt PVN deklarāciju). Jums jābūt reģistrētam PVN maksātājam konkrētajā valstī vai jāizmanto MOSS režīms, ja vien uz jums neattiecas apgrieztās maksāšanas sistēma (piegāde uzņēmumiem — sk. glosāriju). 

Administratīvās formalitātes nosaka katra dalībvalsts. Atlasiet valsti, kur paredzēta preču vai pakalpojumu piegāde, un noskaidrojiet visu, kas jums jāzina par PVN saistībām. 

Taču par tādu telesakaru, apraides un elektronisko pakalpojumu sniegšanu citas ES valsts klientiem, kas apliekami ar nodokli klienta atrašanās vietā, jūs varat iesniegt deklarāciju un maksāt PVN savā dalībvalstī, izmantojot MOSS (“mini vienas pieturas aģentūru”). 

Ņemiet vērā, ka PVN deklarācija tiek iesniegta nodokļu iestādēm tajā valstī, kur esat reģistrējies kā PVN maksātājs.

Atbilstošo PVN likmju piemērošana

Uz jūsu uzņēmumu var attiekties dažādas PVN likmes. Tādēļ vispirms jānosaka vieta, kur piemērojams nodoklis par jūsu veiktajām piegādēm, un pēc tam jānoskaidro, vai šis piegādes veids nav atbrīvots no PVN, kāda PVN likme — standarta vai samazinātā — attiecas uz jūsu precēm/pakalpojumiem Dažās valstīs konkrētos tirdzniecības gadījumos pieļaujama nulles vai īpaši samazināta likme.


ES tīmekļa lapā, kurā sniegta informācija par PVN katrā valstī varat iepazīties ar jūsu dalībvalstī spēkā esošajām PVN likmēm un ar ierobežojumu sarakstu. Ja jūs pārdodat preces digitālā formātā, uz tām var attiekties standarta likmes (15 %–27 %).

Uzticamākais informācijas avots par katrā dalībvalstī spēkā esošajām konkrētām precēm/pakalpojumiem piemērojamajām PVN likmēm ir attiecīgās valsts PVN iestāde.

Ņemiet vērā, ka preču eksports (preču sūtīšana ārpus ES) parasti ir atbrīvota no PVN (vai arī tam tiek piemērota nulles likme) neatkarīgi no tā, vai preces tiek pārdotas uzņēmumam vai privātpersonai. 

Saviem tirdzniecības darījumiem noteikti piemērojiet attiecīgās dalībvalsts atbilstošo PVN likmi. Ir produkti, kas dažās dalībvalstīs tiek pārdoti ar standarta PVN likmi, bet citās valstīs tiem ir piešķirts atbrīvojums no PVN vai arī noteikta zemāka PVN likme.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Eiropas Komisija 2016. gada aprīlī pieņēma dokumentu “Rīcības plāns PVN jomā. Ceļā uz vienotu ES PVN zonu”. Šajā tīmekļa lapā varat iepazīties ar Komisijas priekšlikumiem šādas zonas izveides pabeigšanai, kā arī ar jaunāko informāciju par piemērojamajām PVN likmēm vai mazajiem uzņēmumiem paredzētajiem vienkāršotajiem PVN noteikumiem.
Pirms klients veic pasūtījumu, tas jāinformē par pilnu pārdošanas cenu, ieskaitot PVN un piegādes izdevumus.

Akcīzes nodokļa piemērošana konkrētām precēm

Akcīzes nodoklis var tikt piemērots, pārdodot preces savā valstī un citur Eiropā. Produkti, uz kuriem visbiežāk attiecas akcīzes nodoklis, ir alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi un energoprodukti (degviela un apkures materiāli, piemēram, benzīns, elektrība, dabasgāze, akmeņogles un kokss). Šo nodokli sauc par saskaņoto akcīzes nodokli, jo visās ES dalībvalstīs to piemēro alkoholam, tabakas izstrādājumiem un energoproduktiem (plašāka informācija par šīm trim produktu kategorijām). 

Dažas dalībvalstis var piemērot akcīzes nodokļus arī citām precēm— visbiežāk kafijai, kosmētikai, kažokādām, ieročiem utt. Katras dalībvalsts nodokļu specifika īsumā aprakstīta šajā datubāzē.

Μικρό γλωσσάρι για τις υπηρεσίες και τις πωλήσεις εξ αποστάσεωςMazais pakalpojumu un tālpārdošanas jomas terminu glosārijs

Pakalpojums, kuru sniedz uzņēmums uzņēmumam (B2B) — pakalpojums, kura piegādātājs ir uzņēmums (ar nodokļiem apliekama persona) un arī saņēmējs ir uzņēmums. 
Pakalpojums, kuru sniedz uzņēmums klientam (B2C) — pakalpojums, kura piegādātājs ir uzņēmums (ar nodokli apliekama persona) un saņēmējs ir ar nodokli neapliekama persona — parasti privātpersona.
Tālpārdošana — saskaņā ar ES PVN noteikumiem tas ir pārdošanas darījums, kurā piegādātājs no vienas valsts nosūta preces klientam (privātpersonai vai ar nodokli neapliekamai personai) citā valstī. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 34.–36. pants. Plašāka informācija par tālpārdošanu pieejama šeit.
Tālpārdošanas slieksnis — katras ES valsts citu valstu uzņēmumiem noteiktais maksimālais tālpārdošanas apjoma. Ja ārvalsts piegādātājs pārsniedz šo apjomu, tam jāreģistrējas kā PVN maksātājam attiecīgajā valstī. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 34.–36. pants.
Elektroniski sniegti pakalpojumi ietver tiešsaistē piegādātas digitālas preces (tādus lejupielādējamus materiālus kā mūzika, attēli vai spēles, digitālās grāmatas vai citas elektroniskas publikācijas) vai programmatūras piegādi, tīmekļa vietņu izveides vai tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniegšanu. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 59.k pants, PVN direktīvas II pielikums, PVN īstenošanas regulas 7. pants un I pielikums.

Atbrīvojums mazajiem uzņēmumiem — īpaša shēma, kas no PVN atbrīvo uzņēmumus, kuru apgrozījums bez PVN nepārsniedz konkrētu summu, kas dažādās ES valstīs var atšķirties. Šī shēma nav obligāta, tādēļ nepastāv katrā ES valstī. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 282–292. pants.
Apgrieztās maksāšanas sistēma ja klients ir uzņēmums (B2B darījums), tad šis uzņēmums atbild par PVN nomaksu savas valsts, nevis piegādātāja valsts nodokļu iestādei.
PVN identifikācija/reģistrācija — process, kurā uzņēmumi (ar nodokli apliekamas personas) tiek identificēti un reģistrēti PVN maksātāju reģistrā ES valstī, un tiem tiek piešķirts unikāls PVN numurs. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 213.–216. pants.
PVN identifikācijas numurs / PVN numurs — unikāls numurs, pēc kura uzņēmumu (ar nodokli apliekamu personu) var identificēt jebkurā ES valstī. Pazīstams arī ar nosaukumu “PVN reģistrācijas numurs”.
PVN deklarācija — nodokļu deklarācija, ko sastāda uzņēmums (ar nodokli apliekama persona), sniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai nodokļu iestādes aprēķinātu budžetā maksājamo PVN un atvelkamo priekšnodoklī samaksāto PVN. PVN deklarācija ietver ar PVN apliekamo darījumu, atvilkumu un no nodokļa atbrīvoto darījumu kopējo vērtību. Atsauce uz tiesību aktiem: PVN direktīvas 250.–261. pants.
 

Atruna: Uzticamākais informācijas avots par katrā dalībvalstī spēkā esošajām konkrētām precēm/pakalpojumiem piemērojamajām PVN likmēm ir attiecīgās valsts PVN iestāde.

Informācijas avoti

PVN pamatprincipi
•    Eiropas Komisija, Informācija par PVN Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
•    Eiropas Komisija, Vispārīgs pārskats: kas ir PVN?
•    ES PVN direktīva 2006/112/EK 
Tirdzniecība citās ES valstīs
•    Eiropas Komisija, Elektroniski sniegtiem pakalpojumiem piemērojamais PVN
•    Eiropas Komisija, Telesakaru, apraides un elektroniski sniegtie pakalpojumi

Administratīvo formalitāšu veikšana
•    Eiropas Komisija, Elektroniski sniegtiem pakalpojumiem piemērojamais PVN
•    Eiropas Komisija, Telesakaru, apraides un elektroniski sniegtie pakalpojumi

Atbilstošo PVN likmju piemērošana
•    Eiropas Komisija, Kur piemērot nodokli?

Akcīzes nodokļa piemērošana

•    Eiropas Komisija, Kas ir akcīzes nodoklis?