Navigation path

Kaip laikytis PVM įsipareigojimų?

Kaip laikytis PVM įsipareigojimų?

Prekyba internetu taip pat reiškia pridėtinės vertės mokesčio (PVM) įsipareigojimų vykdymą. PVM yra bendras vartojimo mokestis, kuris reglamentuojamas Tarybos direktyva 2006/112/EB (ES PVM direktyva). Svarbu įsidėmėti, kad taikomos skirtingos taisyklės priklausomai nuo to, kam, kur ir kokias prekes parduodate arba paslaugas teikiate. Įsitikinkite, ar taikote tos šalies, kurioje PVM yra mokėtinas, taisykles ir teisingą tarifą (standartinį, lengvatinį arba nulinį).

Pagrindines bendras koncepcijas parduodant internetu galima rasti Paslaugų ir nuotolinės prekybos aiškinamajame žodyne. Daugiau pagrindinių žinių apie ES PVM direktyvą įgysite atlikę PVM el. mokymosi kursą.

Atkreipkite dėmesį, kad turite pasitikrinti, ar jums reikia mokėti akcizų mokestį.

Reikėtų paaiškinti, kas yra internetinių pardavimų eksportas, tai – prekės arba paslaugos, kurias tiekiate klientams už ES ribų. Jis aprėpia prekes arba paslaugas, kurios buvo parduotos internetu arba kitu nuotolinės prekybos būdu. Šiuo atveju tiek prekėms, tiek paslaugoms PVM netaikomas (net jei esate užsiregistravęs PVM mokėtoju), tačiau jūs turite gauti ir išsaugoti eksporto dokumentus (eksporto įrodymą). Be to, siųsdami prekes privalote užpildyti muitinės deklaraciją.

Pagrindiniai PVM principai, taikomi prekiaujant gaminiais ir teikiant paslaugas

Pagrindinis principas yra tas, kad PVM taikomas visoms prekėms ir paslaugoms, išskyrus išimtis, nurodytas ES PVM direktyvoje (išimtys tam tikroms paslaugoms, pavyzdžiui, medicinos paslaugoms, arba išimtis pardavinėti prekes už ES ribų).
Mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikomos tos pačios taisyklės kaip ir kitoms įmonėms, jeigu valstybė narė nėra pasirinkusi mažųjų įmonių atleidimo nuo PVM režimą (žr. žodyną). Jei norite sužinoti, ar jūsų valstybė narė yra pasirinkusi mažųjų įmonių, kurių metinė apyvarta mažesnė nei nustatytoji riba, atleidimo nuo PVM režimą, ir koks tos ribos dydis, apsilankykite puslapyje, kuriame pateikiama informacija apie PVM konkrečioje šalyje

Jei jūsų valstybėje narėje taikomas MVĮ atleidimo nuo PVM režimas ir jūs atitinkate išimtį, tokiu atveju jūsų prekės ir paslaugos jūsų klientams jūsų šalyje neapmokestinamos PVM. MVĮ atleidimo nuo PVM režimas taip pat gali numatyti atleidimą nuo įsipareigojimo registruotis PVM mokėtoju.

Pasirinkite šalį, kurioje parduodate (tiekimo vieta), ir išsiaiškinkite, ką jums reikia žinoti apie PVM prievolę jūsų šalyje ar paskirties šalyje. Atkreipkite dėmesį, kad už išsamesnės informacijos pateikimą yra atsakinga jūsų šalies PVM institucija. 

Jeigu netaikomas mažųjų įmonių atleidimo nuo PVM režimas, prekių ir paslaugų pardavimui internetu jūsų šalyje taikomos bendrosios PVM taisyklės įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar jos yra B2B, ar B2C tipo.

Prekyba kitose ES šalyse

Kalbant apie PVM prievoles, jūs privalote laikytis valstybės narės, kurioje esate įsisteigęs, taisyklių dėl PVM mokėjimo (pvz., sąskaitų faktūrų išrašymas, PVM deklaracija). Tačiau, kai vykdote pardavimus privatiems klientams kitoje valstybėje narėje, kurioje PVM yra mokėtinas, išskyrus atvejus, kai neviršijate nuotolinės prekybos ribos, turite užsiregistruoti PVM mokėtoju arba paskirti mokesčių atstovą toje valstybėje narėje, kad joje galėtumėte mokėti ir deklaruoti PVM.
Priklausomai nuo sandorio pobūdžio (t. y. prekių tiekimo, paslaugų teikimo, įsigijimo Bendrijos viduje sandorių) ir jūsų kliento (verslo arba privataus kliento) statuso, taikomos skirtingos apmokestinimo vietos nustatymo taisyklės.

Kalbant apie prekių pardavimą, apmokestinimo vieta nustatoma tokiu būdu:
•    B2C prekių tiekimo ES viduje, kurioje transportavimą vykdo pardavėjas arba kas nors kitas jo vardu, apmokestinimo vieta yra ta vieta, kurioje prekės yra tuo metu, kai baigiasi prekių transportavimas pirkėjui. Tačiau, jei neviršijate nuotolinės prekybos ribos, prekės yra apmokestinamos kilmės šalyje (tai taip pat yra ir tuo atveju, kai vykdant B2C prekių pardavimą, prekių transportavimu ES viduje rūpinasi klientas). Jei viršijate ribą, turite registruotis kitoje valstybėje narėje ir apskaičiuoti PVM pagal toje valstybėje narėje galiojantį tarifą. Riba yra 35 000 EUR arba 100 000 EUR priklausomai nuo valstybės narės. Svarbu pažymėti, kad pagal Direktyvą 2017/2455 naujos tiekimo vietos taisyklės įsigalios nuo 2021 m. sausio 1 d.
•    B2B prekių tiekimo ES viduje apmokestinimo vieta yra vieta, kurioje prekės yra tuo metu, kai prasideda prekių transportavimas klientui. Šis prekių tiekimas yra atleistas nuo apmokestinimo kaip tiekimas Bendrijos viduje.

Kalbant apie paslaugas, pagrindinė taisyklė yra tokia, kad B2C paslaugų teikimo vieta yra ta, kurioje esate įsisteigęs, o B2B paslaugos apmokestinamos ten, kur įsisteigęs klientas. Taip pat yra tam tikros specialios paslaugos teikimo vietos taisyklės tam tikroms paslaugų rūšims, pavyzdžiui, su keleivių pervežimu susijusioms paslaugoms (apmokestinamos ten, kur vyksta pervežimas), su nekilnojamuoju turtu susijusioms paslaugoms (apmokestinamos ten, kur yra nekilnojamasis turtas) ir pan.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. telekomunikacijos, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamų B2C paslaugų (žr. žodyną) vieta yra ten, kur įsisteigęs arba gyvena privatus klientas, o tokios paslaugos apmokestinamos toje valstybėje narėje galiojančiu tarifu. Daugiau informacijos apie šios tiekimo vietos taisyklės taikymą ir mini vieno langelio schemos (MOSS) naudojimą rasite išsamiose gairėse ir interneto svetainėje, padėsiančioje įmonėms prisitaikyti prie pasikeitusių PVM taisyklių.

Norėdami palengvinti PVM deklaravimą ir mokėjimą kitose valstybėse narėse, galite užsiregistruoti vienos valstybės narės MOSS (registravimosi valstybėje narėje, RVN) ir pateikti savo PVM deklaracijas bei atlikti mokėjimus kitoms valstybėms narėms per RVN.

Sužinokite daugiau apie taisykles dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo vietos. Atkreipkite dėmesį, kad B2B tarpvalstybiniam prekių ir paslaugų pardavimui ES nėra taikomi apribojimai.
Daugiau informacijos apie bendrąsias taisykles ir išimtis, taikomas tarpvalstybiniam PVM, bei papildomos informacijos apie telekomunikacijos, transliavimo ir elektroniniu būdu teikiamas paslaugas galite rasti interneto svetainėje „Jūsų Europa“.

Norėdami sumokėti PVM, atlikite būtinus administracinius formalumus

PVM mokamas mokesčių institucijoms, esančioms šalyje, kuri yra tiekimo vieta (sužinokite daugiau apie prievolę teikti PVM deklaraciją). Turite būti įregistruotas PVM mokėtoju toje šalyje arba naudotis MOSS, nebent taikoma atvirkštinio apmokestinimo tvarka (t. y. B2B tiekimo atveju – žr. žodyną).
Kiekviena valstybė narė nustato administracinius formalumus. Pasirinkite šalį, kuri yra laikoma tiekimo vieta, ir išsiaiškinkite, ką jums reikia žinoti apie PVM prievoles.

Beje, teikdami telekomunikacijos, transliavimo ir elektronines paslaugas galutiniams vartotojams kitoje ES šalyje, kurios apmokestinamos kliento įsisteigimo vietoje, galite elektroniniu būdu deklaruoti ir sumokėti PVM savo valstybėje narėje naudodamiesi MOSS („mini vieno langelio schema“).

Įsidėmėkite, kad PVM deklaruojamas mokesčių institucijose, įsikūrusiose toje šalyje, kurioje esate registruotasis PVM mokėtojas pagal PVM deklaraciją.

Taikykite tinkamus PVM tarifus

Gali būti taikomi skirtingi PVM tarifai. Todėl pirmiausia turite tiekimo apmokestinimo vietą ir pasitikrinti, ar jūsų prekės ar paslaugos yra apmokestinamos, ir koks turi būti taikomas tarifas – standartinis ar lengvatinis. Kai kuriose šalyse tam tikriems pardavimams taikomas nulinis arba itin lengvatinis tarifas.

Puslapyje, kuriame pateikiama informacija apie PVM konkrečioje ES šalyje, galite rasti jūsų valstybėje narėje taikomus PVM tarifus ir apribojimų sąrašą. Jei parduodate gaminius skaitmeniniu formatu, jiems bus taikomi standartiniai tarifai (15–27 %).

Patikimiausias informacijos šaltinis apie tam tikroms prekėms ar paslaugoms taikomus PVM tarifus konkrečioje valstybėje narėje yra tos šalies PVM institucija.

Įsidėmėkite, kad prekių eksportas (prekių siuntimas už ES ribų) dažniausiai neapmokestinamas PVM (arba taikomas nulinis tarifas) nepriklausomai nuo to, ar jis B2B ar B2C tipo. 

Įsitikinkite, ar taikote teisingą PVM tarifą pardavimams valstybėse narėse, kuriose PVM yra mokėtinas. Vienoje valstybėje narėje tam tikri gaminiai gali būti parduodami taikant standartinį PVM tarifą, o kitoje jos gali būti neapmokestinamos PVM arba joms gali būti taikomas mažesnis PVM tarifas.
Atkreipkite dėmesį, kad 2016 m. balandžio mėn. Europos Komisija priėmė PVM veiksmų planą „Bendros ES PVM erdvės kūrimas“. Kitame puslapyje galite susipažinti su Komisijos pasiūlymais dėl jo užbaigimo, taip pat peržiūrėti naujienas apie taikomus PVM tarifus arba supaprastintas PVM taisykles mažosioms įmonėms.
Turite informuoti savo pirkėją apie visą pardavimo kainą, įskaitant PVM ir pristatymą, prieš jiems pateikiant užsakymą.

Tam tikroms prekėms taikomi akcizai

Akcizai gali būti taikomi parduodant prekes savo šalyje ir visoje Europoje. Akcizai dažniausiai taikomi alkoholiniams gėrimams, tabako gaminiams ir energetikos produktams (variklių degalams, krosnių kurui, kaip antai benzinui ir mazutui, elektrai, gamtinėms dujoms, angliai ir koksui). Jie dar vadinami suderintais akcizais, kadangi visose ES valstybėse narėse taikomi akcizai alkoholiui, tabakui ir energetikai (sužinokite daugiau apie šias tris produktų kategorijas).

Kai kurios valstybės narės gali taikyti akcizus kitoms prekėms – dažniausiai kavai, kosmetikai, kailiams, ginklams ir pan. Trumpą santrauką apie konkrečių valstybių narių specifinius mokesčius galite rasti šioje duomenų bazėje.

Paslaugų ir nuotolinės prekybos aiškinamasis žodynas

B2B („verslas verslui“) paslauga – paslaugos teikimas, kuomet tiek tiekėjas (apmokestinamasis asmuo), tiek pirkėjas yra įmonė.
B2C („verslas vartotojui“) paslauga – paslaugos teikimas, kuomet tiekėjas yra įmonė (apmokestinamasis asmuo), o pirkėjas yra neapmokestinamasis asmuo – paprastai privatus fizinis asmuo.
Nuotolinė prekyba – ES PVM terminais, tai yra prekyba, kai tiekėjas vienoje ES šalyje siunčia prekes klientui (fiziniam asmeniui arba tam tikram neapmokestinamam asmeniui) kitoje ES šalyje. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 34–36 straipsnius. Daugiau apie nuotolinę prekybą rasite čia: [add link]
Nuotolinė prekyba / nuotolinės prekybos riba – maksimali kiekvienos ES šalies nustatyta nuotolinės prekybos iš kitos šalies sandorių vertė. Kai kitos šalies tiekėjas viršija šią vertę, jis turi užsiregistruoti PVM mokėtoju toje šalyje. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 34–36 straipsnius.
Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos apima internetu pateikiamas suskaitmenintas prekes (parsisiųsdinamą medžiagą, kaip antai muziką, paveikslėlius, žaidimus, skaitmenines knygas arba kitokius elektroninius leidinius) ir programinės įrangos, interneto svetainių ir jų prieglobos paslaugų teikimą. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 59(k) straipsnį, PVM direktyvos II priedą, PVM įgyvendinimo reglamento 7 straipsnį ir I priedą.
Mažųjų įmonių atleidimas nuo mokesčių – speciali schema, atleidžianti nuo PVM įmones, kurių apyvarta be PVM yra mažesnė už tam tikrą sumą, kurios dydis kiekvienoje ES šalyje gali būti skirtingas. Ši schema neprivaloma, todėl taikoma ne visose ES šalyse. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 282–292 straipsnius.
Atvirkštinis apmokestinimas – kadangi klientas yra įmonė (B2B sandoris), ši įmonė privalo sumokėti PVM, mokėtiną jo mokesčių administratoriui, o ne tiekėjas.
PVM mokėtojo registravimasis – procesas, kai įmonė (apmokestinamasis asmuo) įregistruojama PVM mokėtoju ES šalyje, ir jai suteikiamas unikalus PVM mokėtojo kodas. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 213–216 straipsnius.
PVM mokėtojo kodas / PVM kodas – unikalus numeris, pagal kurį įmonė (apmokestinamasis asmuo) atpažįstama bet kurioje ES šalyje. Taip pat vadinamas PVM mokėtojo kodu.
PVM deklaracija – mokesčių deklaravimas, kurį atlieka įmonė (apmokestinamasis asmuo) pateikdama visą reikiamą informaciją mokesčių institucijoms siekiant apskaičiuoti pardavimo PVM, kurį įmonė privalo mokėti, ir pirkimo PVM, kurį galima išskaičiuoti iš mokesčių sumos. PVM deklaracijoje turi būti nurodyti visi sandoriai, kuriems taikomas PVM, atskaitymai ir neapmokestinamieji sandoriai. Teisinė nuoroda į PVM direktyvos 250–261 straipsnius.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas: Patikimiausias informacijos apie galiojančius PVM tarifus konkrečiai prekei ir (arba) paslaugai ir PVM prievoles konkrečioje valstybėje narėje šaltinis yra tos šalies PVM institucija.

Informacijos šaltiniai

Pagrindiniai PVM principai
•    Europos Komisija, PVM Europos Komisijoje
•    Europos Komisija, Bendroji apžvalga – kas yra PVM?
•    ES PVM direktyva 2006/112
Prekyba kitose ES šalyse
•    Europos Komisija, Elektroninių paslaugų PVM
•    Europos Komisija, Telekomunikacijos, transliavimas ir elektroniniu būdu teikiamos paslaugos

Atlikite administracinius formalumus
•    Europos Komisija, Elektroninių paslaugų PVM
•    Europos Komisija, Telekomunikacijos, transliavimas ir elektroniniu būdu teikiamos paslaugos

Taikykite tinkamus PVM tarifus
•    Europos Komisija, Kur mokėti mokesčius?

Taikykite akcizą

•    Europos Komisija, Kas yra akcizai?