Navigation path

Hogyan tehetek eleget héakötelezettségeimnek?

Hogyan tehetek eleget héakötelezettségeimnek?

Az online értékesítés együtt jár a hozzáadottérték-adóra (héa) vonatkozó kötelezettségekkel. A héa a 2006/112/EK tanácsi irányelv (uniós héa-irányelv) által szabályozott általános fogyasztási adó. Fontos tudni, hogy különböző szabályok érvényesek attól függően, hogy kinek, hol és milyen árut vagy szolgáltatást kíván értékesíteni. Ügyeljen arra, hogy a héa megfizetését előíró ország szabályait és a megfelelő százalékértékeket (normál, csökkentett vagy akár nulla) alkalmazza.

Az online értékesítéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmak itt találhatók: Rövid szószedet a szolgáltatásokkal és a távértékesítéssel kapcsolatban. Jó alapismereteket szerezhet az EU héa-irányelvéről, ha elvégzi a héa eLearning tanfolyamot.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy azt is ellenőriznie kell, hogy jövedéki adót kell-e fizetnie.

Végezetül az online exportok fogalmának egyértelműsítése céljából kiemeljük, hogy ezen termékeket vagy szolgáltatásokat az EU-n kívüli ügyfelek részére nyújtja. Olyan termékek vagy szolgáltatások tartoznak ide, amelyek értékesítésére online vagy egyéb távértékesítési rendszeren keresztül kerül sor. Ez esetben mind a termékekre, mind a szolgáltatásokra nullás héakulcs vonatkozik (akkor is, ha vállalkozása szerepel a héanyilvántartásban), a kivitelről azonban igazoló okmányt kell szereznie, és meg kell őriznie azt. Ezen túlmenően vámáru-nyilatkozat kell kitöltenie a termékek/áruk esetében azok kiküldésekor.

Alapvető héaelvek árucikkek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatban

Az alapelv szerint a héa valamennyi árucikk és szolgáltatás értékesítésére vonatkozik, kivéve azokra, amelyek az EU héa-irányelvében meghatározottak szerint héamentesek (pl. mentesség bizonyos szolgáltatások, pl. orvosi szolgáltatások esetében, vagy mentesség az árucikkek EU-n kívüli országba történő értékesítése esetében). 

Kis- vagy középvállalkozásként ugyanazokat a szabályokat kell alkalmaznia, mint bármely más vállalkozásnak, hacsak az adott tagállam nem döntött egy a kisvállalkozásokat érintő héamentességi rendszerről (lásd a szószedetet). Tanulmányozza a héával kapcsolatos országspecifikus tájékoztató oldalt, és tekintse meg a küszöbértékekre mutató linket, ha szeretné tudni, hogy az Ön tagállama rendelkezik-e héamentességi rendszerrel azon kisvállalkozások esetében, amelyek árbevétele nem ér el egy bizonyos küszöbértéket.

Ha az Ön tagállamában létezik kkv-kre vonatkozó héamentességi rendszer és Ön a mentességet választja, akkor az árucikkek vagy szolgáltatások értékesítése az országon belüli ügyfelei részére héamentes. A kkv-kra vonatkozó héamentességi rendszer kiegészíthető a héa-nyilvántartásbavételi alóli mentességgel is.

Válassza ki az országot, amelyikben értékesíteni kíván (az értékesítés teljesítési helye), és tudjon meg mindent országára vagy a rendeltetési országra vonatkozó héakötelezettségekről. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ennél részletesebb információkért országának adóhatósága felelős.

Az árucikkek vagy szolgáltatások online értékesítése – függetlenül attól, hogy vállalati (B2B) vagy lakossági (B2C) ügyfelek részére történik – az Ön országában a vállalkozásokra vonatkozó általános szabályok hatálya alá esik kivéve, ha a kisvállalkozásokra vonatkozó héamentességi rendszer alkalmazható.

Értékesítés más uniós országokba

A héakötelezettségeket tekintve alapvetően azon tagállam szabályainak hatálya alá tartozik, amelyben vállalkozásának székhelye található, és amelyben a héafizetés esedékes (pl. számlázás, héabevallás). Amennyiben azonban más, héaköteles tagállamban értékesít magánügyfeleknek, regisztrálnia kell a héanyilvántartásba vagy ki kell jelölnie az adott tagállamban egy adóügyi képviselőt a héa megfizetése és bevallása céljából, kivéve, ha nem éri el a távértékesítésre vonatkozó értékhatárt. 

A szolgáltatás jellegétől (azaz termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása, közösségen belüli termékbeszerzés), valamint ügyfele jogállásától (vállalkozás vagy lakossági ügyfél) függően különböző szabályok vonatkoznak az adóztatási helyszín meghatározása tekintetében. 

A termékek értékesítését illetően, az adóztatás helye a következők szerint lesz meghatározva:
•    A B2C EU-n belüli termékértékesítés adóztatásának helye, amennyiben a fuvarozást maga az eladó végzi, vagy a nevében történik, az a helyszín, ahol a termékek az ügyfélhez történő szállítás befejezésének idejében találhatók. Amennyiben azonban a távértékesítésre vonatkozó értékhatárt nem lépi túl, a termékek a származási helyen kerülnek adóztatásra (ez történik abban az esetben is, ha egy B2C termékértékesítés során az ügyfél gondoskodik a termékek EU-n belüli fuvarozásáról). A küszöbérték meghaladása esetén köteles regisztrálni a másik tagállam(ok)ban, és az adott országban alkalmazandó mértékű héát kell megfizetnie. Ez a küszöbérték tagállamtól függően 35 000 EUR vagy 100 000 EUR. Fontos figyelembe venni, hogy a 2017/2455 irányelv hatálybalépésével a teljesítés helyszínével kapcsolatban új szabályok lépnek életbe 2021. január 1-jétől. 
•    A B2B EU-n belüli termékértékesítés adóztatási helyszíne ott van, ahol a termékek az ügyfélhez történő szállítás megkezdésekor találhatók. Ezek az értékesítések közösségen belüli értékesítésként mentesek.

A szolgáltatásokat tekintve alapszabályként a B2C szolgáltatásnyújtás adóztatásának helyszíne az Ön székhelye, a B2B szolgáltatások esetében pedig az ügyfél székhelye. A teljesítés helyszínére vonatkozóan egyes szolgáltatástípusok esetében, például személyszállítással kapcsolatos szolgáltatások (az adózás helyszíne a szállítás helyszíne), ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások (az adózás az ingatlan helyszínén történik) stb. tekintetében egyedi szabályok érvényesek. 

Ezen túlmenően 2015. január 1-jétől a B2C távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások (lásd a szószedetet) adóztatásának helye a lakossági ügyfél székhelye vagy tartózkodási helye, a szolgáltatások adóztatása pedig e tagállam héa-adómértéke szerint történik. Tekintse meg a teljesítés helyszínére vonatkozó szabályok alkalmazásával és a mini egyablakos rendszer használatával kapcsolatos további részletes iránymutatásokat, és a vállalkozások héaszabályokkal kapcsolatos módosításokhoz való alkalmazkodását elősegítő webportált. 

A héa másik tagállamokban történő bevallásának és fizetésének egyszerűsítése céljából regisztrálhat a mini egyablakos rendszerben az egyik tagállamban (az azonosítót kiadó tagállamban) és benyújthatja héabevallását, valamint intézheti egy másik tagállam felé fizetési kötelezettségét.

További információk a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás helyével kapcsolatos szabályokról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a B2B határokon átnyúló, EU-n belüli termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében küszöbértékek nem alkalmazandók.

Az Európa Önökért weboldalon még több információt találhat a határokon átnyúló héára vonatkozó általános szabályokról és mentességekről, valamint a távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó szabályokról.

A héa fizetésére vonatkozó adminisztratív formaságok teljesítése

A héát abban az országban kell az adóhatóságoknak megfizetni, amelyet a teljesítés helyszínének tekintenek (tudjon meg többet a héabevallás benyújtására vonatkozó kötelezettségekről). Regisztrálnia kell a héanyilvántartásban az adott országban vagy a mini egyablakos rendszert kell használnia, hacsak a fordított fizetés szabálya nincs érvényben (vagyis B2B teljesítések esetén – lásd a szószedetet). 

Minden tagállam meghatározza saját adminisztratív formaságait. Válassza ki az országot, amelyben a teljesítés történik, és tudjon meg mindent a héakötelezettségekről.

A másik uniós országban található végső fogyasztó számára nyújtott, az ügyfél tartózkodási helyén adóköteles, távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások tekintetében azonban saját tagállamában a mini egyablakos rendszeren keresztül elektronikus módon is benyújthatja és megfizetheti a héát.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a héa bevallása az adóhatóság felé abban az országban történik, amelyikben a héabevallás alapján a héaalanyként nyilvántartásba vették.

A megfelelő héakulcsok alkalmazása

Különböző héakulcsok lehetnek érvényben. Ezért Önnek először meg kell határoznia a teljesítés helyszínét, majd ezt követően, amennyiben az értékesítésre nem vonatkozik mentesség, ellenőriznie kell, hogy árucikkeire/szolgáltatásaira normál vagy csökkentett kulcs vonatkozik-e. Egyes országok bizonyos értékesítések esetében megengedik a nulla vagy jelentősen csökkentett mértékű kulcs alkalmazását.


A héára vonatkozó uniós országspecifikus információs oldalon további információkat tudhat meg a tagállamában érvényes héakulcsokról, illetve ott található a korlátozott jegyzék is. Ha digitális formátumban értékesít árucikkeket, akkor várható, hogy azokra a normál kulcsok (15%-27%) lesznek érvényesek.

Egy bizonyos tagállamban a meghatározott árucikkekre/szolgáltatásokra érvényes aktuális héainformációk legmegbízhatóbb forrása az adott ország héahatósága.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az árucikkek kivitelére (áruk EU-n kívülre küldésére) általában héamentesség (vagy nulla kulcs) vonatkozik függetlenül attól, hogy B2B-ről vagy B2C-ről van-e szó. 

Ügyeljen arra, hogy az adott, héaköteles tagállam helyes héakulcsát alkalmazza. Vannak termékek, amelyek egyes tagállamokban a normál héakulccsal értékesíthetők, ugyanakkor más tagállamokban ezekre a termékekre héamentesség vagy csökkentett mértékű kulcs alkalmazása vonatkozik.
A megrendelés feladását megelőzően tájékoztatnia kell vásárlóit a bruttó eladási árról, beleértve a héát és a szállítási költséget is.
A megrendelés feladását megelőzően tájékoztatnia kell vásárlóit a bruttó eladási árról, beleértve a héát és a szállítási költséget is.

Jövedéki adók alkalmazása bizonyos árukra

Jövedéki adók lehetnek érvényben, ha az áruk értékesítése az Ön országában és Európa-szerte kerül sor. A leggyakoribb jövedékiadó-köteles termékek az alkoholtartalmú italok, a feldolgozott dohánytermékek és energiatermékek (a motorüzemanyagok és a fűtőanyagok, pl. benzin és fűtőolaj, a villamos energia, a földgáz, a szén és a koksz). Ezekben az esetekben harmonizált jövedéki adókról van szó, mivel minden uniós tagállam alkalmaz jövedéki adót az alkoholra, a dohányárura és az energiára (tudjon meg többet erről a három termékkategóriáról). 

Egyes tagállamok kivethetnek jövedéki adót más termékekre is, leginkább a kávéra, kozmetikai termékekre, szőrmékre, lőfegyverekre stb. A tagállamok által alkalmazott specifikus adók rövid összefoglalását ebben az adatbázisban találja.

Rövid szószedet a szolgáltatásokkal és a távértékesítéssel kapcsolatban

B2B (business-to-business) szolgáltatás – Olyan szolgáltatásnyújtás, amelyben a szolgáltató egy vállalkozás (adóalany) és a vásárló ugyancsak működő vállalkozás. 
B2C (business-to-customer) szolgáltatás – Olyan szolgáltatásnyújtás, amelyben a szolgáltató egy vállalkozás (adóalany), a vásárló pedig egy adózásra nem kötelezett személy – általában egy magánszemély.
Távértékesítés – A héára vonatkozó uniós szabályok értelmében olyan értékesítés, amelynek során a termékeket az egyik uniós ország szolgáltatásnyújtója egy másik uniós ország ügyfelének (magán- vagy nem adóköteles személynek) értékesíti. Lásd a hozzáadottértékadó-irányelv 34–36. cikkeit jogi referenciaként. A távértékesítéssel kapcsolatos további információk itt találhatók [add link] 
Távértékesítés/Távértékesítési értékhatár – Az egyes uniós országok által meghatározott, másik országból származó távértékesítés maximális összege. Amennyiben valamely külföldi szolgáltató túllépi ezt az értékhatárt, regisztrálnia kell az adott ország héanyilvántartásába. Jogi referenciaként lásd a héa-irányelv 34–36. cikkeit.
Elektronikusan teljesített szolgáltatások – online eszközökkel leszállított digitális árucikkek (letölthető anyagok, pl. zeneszámok, képek vagy játékok, digitális könyvek vagy más elektronikus kiadványok), vagy szoftverek, webhelyek vagy tárhelyszolgáltatók fizikai teljesítése. Jogi referenciaként lásd a héa-irányelv 59. cikkének (k) bekezdését, a II. mellékletét, valamint a héa-irányelv végrehajtásáról szóló végrehajtási rendelet 7. cikkét és I. mellékletét.

Kisvállalkozások mentessége – Egy speciális rendszer, amely mentesíti az héafizetési kötelezettség alól azokat az héaköteles vállalkozásokat, amelyek héaköteles áruforgalma egy bizonyos összeg alatt marad, amely uniós tagállamonként eltérő lehet. Ez a rendszer nem kötelező jellegű, és ezért nincs jelen minden uniós országban. Jogi referenciaként lásd a héa-irányelv 282–292. cikkeit.

Fordított adózás – Ha az ügyfél egy vállalkozás (B2B-tranzakció), akkor nem a teljesítő fél, hanem ez a vállalkozás köteles megfizetni a saját adóhatóságát megillető héát.
Héaazonosító/regisztráció – Az a folyamat, amelynek végén a vállalkozások (adóalanyok) héafizetőként kerülnek azonosításra és nyilvántartásba bármely uniós országban, valamint héaazonosítószámot kapnak. Jogi referenciaként lásd a héa-irányelv 213–216. cikkeit.
Héaazonosítószám/Héaszám – Egyedi szám, amely alapján egy vállalkozást (adóalanyt) bármely uniós országban azonosítani lehet. Másik elnevezése a héa nyilvántartási szám.
Héabevallás – Egy vállalkozás (adóalany) által tett nyilatkozat, amely tartalmaz az adóhatóságok által megkövetelt minden információt a fizetendő héa, valamint az előzetesen felszámított héa kiszámításához, amely utóbbit le lehet vonni az adóból. A héabevallás tartalmazza a héaköteles ügyletek, a levonások és az adómentes ügyletek teljes értékét. Jogi referenciaként lásd a héa-irányelv 250–261. cikkeit.

Felelősségkizáró nyilatkozat: egy bizonyos tagállamban a meghatározott árucikkekre/szolgáltatásokra érvényes aktuális héainformációk és héakötelezettségek legmegbízhatóbb forrása az adott ország héahatósága.

Információforrások

A héára vonatkozó alapelvek
•    Európai Bizottság, Héa az Európai Bizottságban
•    Európai Bizottság, Általános áttekintés – Mi a héa? 
•    Uniós héa-irányelv (2006/112/EK)

Értékesítés más uniós országokba
•    Európai Bizottság, Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó héa
•    Európai Bizottság, Távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások

Adminisztratív formaságok teljesítése
•    Európai Bizottság, Az elektronikus szolgáltatásokra vonatkozó héa
•    Európai Bizottság, Távközlési, műsorszórási és elektronikus szolgáltatások

A megfelelő héakulcsok alkalmazása
•    Európai Bizottság, Hol adózzunk?

Jövdedéki adók alkalmazása

•    Európai Bizottság, Mi a jövedéki adó?