Navigation path

Miten voin suojata liikeideani?

Miten voin suojata liikeideani?

Voitte suojata liikeideanne käsittelemällä sitä luottamuksellisena (liikesalaisuutena) ja/tai käyttämällä salassapitosopimusta jakaessanne sen muiden kanssa, ennen kuin tuotteenne tai palvelunne on markkinointivalmis. Ennen kuin muutatte ideanne tuotteeksi tai palveluksi, teidän täytyy myös pohtia, miten takaatte itsellenne yksinoikeudet siihen. Saatavana on erityyppisiä aineettoman omaisuuden (IP) oikeuksia, kuten patentteja, tuotemerkkejä, suunnittelumalleja ja tekijänoikeuksia, joilla voitte suojata ideaanne ja verkkosivustonne osat.

Teidän ei pidä aliarvioida aineettoman omaisuuden arvoa. Jos ette varaudu ajoissa, saatatte menettää oikeutenne tai joutua maksamaan korvauksia muiden aineettomien oikeuksien loukkaamisesta. 

Käyttäkää salassapitosopimusta, ennen kuin jaatte ideanne

Ennen ideanne toteutusta haluatte ehkä jakaa sen mahdollisten tulevien kumppaneiden, toimittajien tai asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. Jotta voisitte lähestyä heitä pelkäämättä, että he varastavat ideanne, pyytäkää heitä allekirjoittamaan salassapitosopimus. 

Salassapitosopimus on teidän ja toisen osapuolen välillä laadittu asiakirja, jossa toinen osapuoli sitoutuu olemaan paljastamatta jakamianne tietoja (kuten kaupalliset tiedot, liiketoimintasuunnitelma, tekniset tiedot, malli). Sillä varmistetaan, ettei näitä tietoja voi laillisesti välittää eteenpäin.

Valitkaa sopiva suoja aineettomalle omaisuudellenne

Teidän on ennen kaikkea mietittävä, millaisia aineettomia oikeuksia yrityksenne tarvitsee (mitä haluatte suojata ja mikä suoja sopii liiketoimintamalliinne). Teidän on myös päätettävä, haluatteko suojan ulottuvan myös muihin maihin, jotta voitte optimoida siihen liittyvät kustannukset ja hyödyntää Euroopassa ja muualla maailmassa käytettävissä olevia menettelyjä. Tuotteen tai palvelun aineettomia oikeuksia voi suojata väärinkäytöltä muun muassa seuraavin ennakoivin toimin:

•    Tekijänoikeus: antaa alkuperäisen kirjallisen, musiikillisen tai taiteellisen teoksen luojalle oikeuden määrätä sen käytöstä ja jakelusta. Suoja koskee sivuston ulkoasua tai alkuperäistä luovaa sivuston sisältöä (kuten valokuvia, lähetyksiä, grafiikkaa, musiikkia ja videoita) sekä tietokantoja ja ohjelmistoja.
•    Tavaramerkit: antavat ”merkin” omistajalle mahdollisuuden erottua toisten organisaatioiden tavaroista ja palveluista. Tavaramerkki voi olla logo, symboli, sana tai jopa tavaran pakkaus tai muoto. Tavaramerkillä voidaan suojata toiminimi, logo, brändi, toimialueen nimi ja muu sivuston merkki.
•    Patentit: myönnetään keksintöjen suojaksi, mikäli ne ovat uusia, luovan kehitysaskeleen sisältäviä ja teollisesti hyödynnettäviä. Niitä voidaan käyttää suojaamaan sähköisen kaupan järjestelmiä, hakukoneita ja muita teknisiä internettyökaluja.
•    Teollinen mallioikeus: suojaa tuotteen ulkonäköä, mikäli se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen, ja estää kolmansia osapuolia kopioimasta sitä (lisätietoja Wipon sivustolta).
•    Tietotaidon luottamuksellisuus ja liikesalaisuudet: niillä voidaan suojata kaikenlaisia tietoja ja osaamista hakualgoritmeista valmistusprosesseihin sekä asiakas- tai toimittajaluetteloihin. Jos haluatte pitää nämä tiedot itsellänne ja estää muita käyttämästä niitä omiin tarkoitusperiinsä, teidän tulee suojella niiden luottamuksellisuutta (esimerkiksi pitämällä tiedot lukkojen takana, käyttämällä salasanoja ja rajoittamalla käyttöoikeuksia). Jos haluatte tai teidän tarvitsee jakaa tiedot liiketoimintakumppanien kanssa, teidän on ensin pyydettävä heitä allekirjoittamaan salassapitosopimus, jotta he eivät voi sopimuksen velvoittamana käyttää tai luovuttaa tietoja ilman lupaa.
•    Toimialuenimi (lisätietoa toimialuenimistä  ).

Tekijänoikeus ja liikesalaisuudet myönnetään automaattisesti. Virallisiin toimenpiteisiin ei tarvitse ryhtyä, vaan ne tulevat voimaan välittömästi. Jotkin jäsenmaat rekisteröivät työnne. Tarkistakaa asia maanne asianmukaiselta viranomaiselta. Sama ei kuitenkaan koske suurinta osaa tavaramerkeistä, teollisista mallioikeuksista ja patenteista, jotka on rekisteröitävä erikseen.
Jos haluatte tietää lisää immateriaalioikeudesta, Innovaccess-sivustolla on yleistä ja maakohtaista tietoa tärkeimmistä aineettoman omaisuuden suojan muodoista sekä kustannuksista eri maissa. Valitkaa maanne sivustolla ja näette tietoa hakemisesta, kustannuksista ja lisätietoja eri immateriaalioikeuksista (IPR).

Suojatkaa aineeton omaisuutenne koko EU:ssa

Jos laajennatte liiketoimintaanne Euroopassa, voitte säästää aikaa ja rahaa suojaamalla aineettoman omaisuutenne useissa jäsenvaltioissa tai koko EU:ssa. Näin varmistetaan, että innovaationne ja luomuksenne suojataan koko EU:ssa ja että saatte palkkionne. 

Euroopan unionin tavaramerkki (ETM) suojaa koko EU:ssa. Rekisteröinti tapahtuu Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) kautta. ETM-verkkohakemus maksaa 900 euroa, ja se voidaan tehdä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Euroopan unionin tavaramerkin hakeminen on paljon edullisempaa kuin saman tavaramerkin hakeminen kaikkien niiden maiden virastoilta, joissa tarvitsette suojaa. Jos haluatte rekisteröidä tavaramerkin vain yhdessä maassa, hakemus on tehtävä asianmukaiselle kansalliselle tai alueelliselle rekisteröintivirastolle (valitkaa maanne, jotta löydätte toimivaltaisen viraston  ).

Mallit voi myös suojata koko unionissa käyttämällä niin ikään EUIPOn hallinnoimaa rekisteröidyn yhteisömallin järjestelmää.

Lisätietoja Euroopan unionin tavaramerkeistä ja yhteisömalleista (mm. kustannuksista ja menettelyistä) on EUIPOn verkkosivulla.

Jos haluatte suojata keksintönne patentilla, teillä on seuraavia vaihtoehtoja: 

•    Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen myöntämä kansallinen patentti, jos valitsette oman maanne alueelle rajoittuvan suojan (valitkaa maanne, jotta löydät kansallisen patenttivirastonne ).
•    Eurooppapatentti, jota voi hakea kansalliselta patenttivirastolta tai Euroopan patenttivirastolta (EPO). Yhdellä hakemuksella voi hakea patenttia 38:aan sopimuksen allekirjoittaneeseen maahan. Teidän on valittava maat, joihin haluatte patenttisuojan. Kun patentti on myönnetty, se on käännettävä valitsemienne maiden virallisille kielille. Lisäksi eurooppapatentti on vahvistettava kyseisissä maissa lyhyen ajan sisällä sen myöntämisestä (lisätietoa vaiheittaisesta oppaasta How to apply for a European patent).
•    Yhtenäispatentti, joka muuttaa eurooppapatentin yhdeksi patentiksi, kun sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta on allekirjoitettu. Tämä takaa keksinnölle yhtenäisen patenttisuojan 25 jäsenvaltiossa (kaikissa paitsi Kroatiassa, Italiassa ja Espanjassa) yhdellä hakemuksella (lisätietoa).

Huomatkaa, että yksi patenttisuojan ehdoista on, että keksinnön on oltava uusi. Varmistakaa siten, ettette paljasta mitään keksintöönne liittyvää tietoa (esim. julkaise siitä artikkelia) ennen patentin hakemista.

Tehkää toiminnanvapausselvitys (Freedom to Operate, FTO). Uudessa tuotteessa saatetaan käyttää kolmannen osapuolen omistamaa, patentoitua tekniikkaa. Tässä tapauksessa on tärkeää selvittää, loukataanko muille kuuluvia aineettoman omaisuuden oikeuksia esimerkiksi siinä tapauksessa, että organisaatio valmistaa tiettyjä teknologioita tai myy niitä (lisätietoja).

Joissakin Euroopan maissa, kuten muun muassa Belgiassa, Ranskassa, Irlannissa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa, voitte hyötyä patenttitulon (aineettomasta omaisuudesta kertyvän tulon) verovähennyksestä. Tämä tunnetaan patenttiboksimenettelynä..

Varokaa aineettoman omaisuuden riskejä käyttäessänne muiden tekstejä, valokuvia tai musiikkia

Jonkun toisen luovan teoksen, kuten kirjallisen teoksen, maalauksen, valokuvan, piirroksen, filmin, elokuvaleikkeen, musiikin (mukaan lukien sanoitukset ja sovitukset), ohjelmistokoodin, käyttäminen, sovittaminen, toisintaminen tai jakaminen ilman ennakkosopimusta tai maksua tekijänoikeuksien omistajalle voi olla tekijänoikeusrikkomus. 

Joissakin kansallisissa lainsäädännöissä on poikkeuksia ja rajoituksia tekijänoikeuteen. Näiden poikkeusten luettelo ja soveltamisala vaihtelee maittain. Tekijänoikeusdirektiivissä on esimerkiksi poikkeuksia, jotka sallivat muun muassa lainauksen, parodioinnin sekä tekijänoikeudella suojatun materiaalin käytön tietyissä opetustarkoituksissa. Nämä poikkeukset sallivat käyttäjien tietyissä erikoistapauksissa toisintaa, jakaa tai saattaa suojatut teokset yleisön saataville ilman niiden oikeudenhaltijoiden etukäteislupaa ja joissakin tapauksissa ilman minkäänlaista korvausta.

Ei ole laitonta ilmaista omin sanoin ideoita ja tosiasioita, jotka olette löytänyt kirjoista tai lehdistä, kunhan viittaatte asianmukaisesti tekijään (muuten kyse on plagioinnista). 

Jos haluatte käyttää jonkun muun tekijänoikeudella suojattua materiaalia ettekä tiedä, onko materiaali suojattu tekijänoikeudella tai kuka omistaa tekijänoikeuden, on olemassa asiantuntijatahoja, joihin voitte ottaa yhteyttä ja joiden vastuulla on tekijänoikeuskorvauksien kerääminen tekijänoikeuksien haltijoiden puolesta. He saattavat myös ottaa teihin yhteyttä, jos käytätte tekijänoikeuksien alaista materiaalia ilman ennakkosopimusta. 

Huomatkaa, että loukkaatte toisten henkilöiden oikeuksia, jos ette hanki lupaa hyödyntää patentoitua keksintöä kaupallisiin tarkoituksiin. Lupa myönnetään yleensä maksullisen lisenssin muodossa. Patentti antaa omistajalleen oikeuden estää muita valmistamasta, käyttämästä tai myymästä keksintöä ilman lupaa sekä saada vahingonkorvauksia luvattomasta käytöstä. Ottakaa selvää kaikista jo patentoiduista keksinnöistä Espacenet-sivustolta, joka on ilmainen maailmanlaajuisten patenttien hakutietokanta. Siellä on myös neuvontapalvelu, joka vastaa kyselyihin.

Jos haluatte viitata jonkun toisen tavaramerkkiin tekstissä, noudattakaa varotoimia. Erottakaa tavaramerkki aina käyttämällä eri fonttia tai muuta tapaa, jolla se erottuu muusta tekstistä (esim. lihavoimalla, kursivoimalla tai alleviivaamalla). Jos tavaramerkki on rekisteröity, teidän on käytettävä sen maan asianmukaista rekisteröintisymbolia, jossa tuotteita tai palveluita mainostetaan ja myydään. Useimmissa maissa se on ®-symboli. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto voi antaa ohjeita tavaramerkkien asianmukaisesta käytöstä.

Tehkää omistusoikeutenne selväksi sivustollanne

Teidän täytyy tehdä selväksi kaikille sivustollanne vieraileville, että sivuston sisältö on suojattua. Voitte esimerkiksi merkitä tavaramerkkinne tavaramerkkisymbolilla tai tekijänoikeusilmoituksella. Toinen vaihtoehto on käyttää vesileimoja, jotka upottavat tekijänoikeustiedot varsinaiseen digitaaliseen materiaaliin  .

Huomatkaa, että käyttäessänne alihankkijoita sivustonne tai sen sisällön suunnitteluun he yleensä omistavat oikeudet teille luomiinsa teoksiin, vaikka olettekin maksanut niistä. Siksi teidän täytyy varmistaa ennen yhteistyön aloittamista, että teillä on selkeä ja pätevä kirjallinen sopimus, jossa määritellään jokaisen osakokonaisuuden aineettomien oikeuksien omistaja. Varmistakaa muun muassa, että saatte omistusoikeuden tai tarpeeksi laajan luvan, jotta voitte päivittää sivustoanne tai tehdä siihen muutoksia joutumatta kysymään lupaa verkkosivujen suunnittelijalta ja maksamaan lisämaksuja.

Varmistakaa myös, että sivustolla kävijät tietävät, mitä he voivat sisällöllä tehdä. Voitte sisällyttää tekijänoikeusilmoituksen vastuuvapauslausekkeisiin (lisätietoa vastuuvapauslausekkeista), jotta sivustolla kävijät tietävät, mitä he voivat sivulla tehdä (esimerkiksi, millä ehdoilla he saavat linkittää sivustonne tai ladata tai tulostaa sisältöä) ja keneen he voivat ottaa yhteyttä, jos he haluavat käyttää materiaalia.

Conditions and administrative procedures to apply for your IPR

Suomi Katsokaa maanne aineettoman omaisuuden vastuuviranomaisen sivustolta ehdot ja hallintotoimet omien oikeuksienne voimaansaattamiseksi.
1.    Tekijänoikeusvirastot: Tekijänoikeusneuvosto - Opetusministeriö
2.    Teollisten oikeuksien virasto: Patentti- ja rekisterihallitu

Tietolähteet

Valitkaa sopiva suoja aineettomalle omaisuudellenne
•    European IPR Helpdesk, Get your ticket to innovation
•    Sinun Eurooppasi (n/a), Teollis- ja tekijänoikeudet
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ website, osoitteessa http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intellectual property in websites: ownership and protection, osoitteessa http://www.out-law.com/page-381
•    WIPO (2014), National Intellectual Property offices, osoitteessa http://www.wipo.int/members/en/


Suojatkaa aineeton omaisuutenne koko EU:ssa
•    Euroopan komissio (2014), Patents (FAQs)
•    Euroopan komissio (2013), Modernisation of the European Trade Mark System – Frequently Asked Questions
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003), The Community Design: European Union-Wide Protection for Your Design Portfolio, Volume 1, Art. 2, PDF-asiakirja
•    Sinun Eurooppasi (n/a), Teollis- ja tekijänoikeudet


Tehkää omistusoikeutenne selväksi sivustollanne
•    International Trade mark association, A guide to a proper trade mark use
•    Lien Verbauwhede (2004), WIPO, Intellectual Property and E-commerce: How to take care of your Business’ -sivusto, osoitteessa http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008), Intellectual property in websites: ownership and protection, osoitteessa http://www.out-law.com/page-381


Varokaa aineettoman omaisuuden riskejä käyttäessänne muiden tekstejä, valokuvia tai musiikkia
•    Euroopan komissio (2014), Copyright and Neighbouring Rights
•    International Trade mark association, A guide to a proper trade mark use
•     “Plagiarism and Copyright—What Are the Differences? (The Council Chronicle, Nov. 05)”, osoitteessa http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009), ”How to Avoid Copyright Infringement”, osoitteessa http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
•    RIAA, ”What is Online Piracy”, osoitteessa https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy