Navigation path

Miten täytän ALV-velvollisuudet?

Miten täytän ALV-velvollisuudet?

Verkkomyyntiin sisältyy myös kulutuksesta maksettavan arvonlisäveron (ALV) käsittelyvelvollisuus. ALV on yleinen kulutusvero, jota säännellään neuvoston direktiivillä 2006/112/EY (EU:n ALV-direktiivi). On tärkeää tietää, että säännöt ovat erilaiset riippuen siitä kenelle, missä ja mitä tavaroita myytte tai mitä palvelua toimitatte. Varmistakaa, että käytätte oikeaa prosenttia (yleistä, alennettua tai jopa nollaprosenttia) sekä arvonlisäveron maksumaan sääntöjä.

Yleisimmät verkkomyynnin käsitteet ovat kohdassa pieni etämyynnin sanasto. Voitte saada hyvät perustiedot EU:n ALV-direktiivistä suorittamalla ALV-verkkokurssin VAT eLearning course.

Huomatkaa myös, että teidän on tarkistettava, tarvitseeko valmisteveroa maksaa.

Selvitetään vielä, mitä verkkoviennit ovat. Ne ovat tuotteita tai palveluja, joita toimitatte EU:n ulkopuolella sijaitseville asiakkaille. Ne sisältävät verkossa tai muilla etämyyntijärjestelyillä myydyt tuotteet tai palvelut. Tässä tapauksessa sekä tuotteisiin että palveluihin kohdistuu nolla-ALV (vaikka yrityksenne olisi arvonlisäverorekisterissä), mutta teidän on hankittava ja säilytettävä viennistä asiakirjatodisteet (vientitodistus). Lisäksi tuotteiden ja tavaroiden osalta teidän on tehtävä tulli-ilmoitus hyödykkeiden lähettämisen yhteydessä.

ALV:n perusperiaatteet tavaran ja palveluiden myynnille

Perusperiaatteena on, että ALV peritään kaikesta tavara- ja palvelumyynnistä paitsi EU:n ALV-direktiivissä erityisesti määritellystä vapautetussa myynnistä (esim. tietyt palvelut, kuten terveydenhoitopalvelut, tai tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle). 
Pienenä tai keskikokoisena yrityksenä teidän on noudatettava samoja sääntöjä kuin muidenkin yritysten, jollei jäsenvaltiossanne sovelleta ALV-vapautusjärjestelyä pienyrityksille (katso sanasto ). Katsokaa maakohtaiselta sivulta, soveltaako jäsenvaltionne ALV-vapautusta pienille yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto jää alle tietyn raja-arvon.
Jos jäsenvaltionne soveltaa pk-yritysten ALV-vapautusjärjestelyä ja voitte hyödyntää sitä, tavaroiden ja palveluiden myynti asiakkaille kotimaassa on arvonlisäverotonta. Pk-yritysten ALV-vapautusjärjestely voi koskea myös velvoitetta rekisteröityä arvolisäverovelvollisten rekisteriin.

Valitkaa maa,  jossa myytte (luovutuspaikka) ja selvittäkää, mitä teidän pitää tietää maanne tai kohdemaanne ALV-velvollisuuksista. Huomatkaa, että oman maanne ALV-viranomainen pystyy tarjoamaan lisätietoja.

Jollei pienyritysten ALV-vapautusjärjestelyä sovelleta, tavaroiden tai palveluiden verkkomyyntiä maassanne koskevat yritysten yleiset ALV-määräykset riippumatta siitä, myydäänkö yrityksille vai yksityisille.

Myynti muihin EU-maihin

Alv-velvollisuuksien osalta teitä koskevat yleisesti oman maanne säännöt, jonne teidän on maksettava arvonlisäveroa (esim. laskutus, ALV-takaisinmaksu). Jos kuitenkin myytte yksityisasiakkaille toisessa jäsenvaltiossa kuin siinä, jonne maksatte arvonlisäveroa, eivätkä etämyynnin kynnysarvot koske teitä, teidän on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin tai nimettävä veroedustaja kyseisessä jäsenvaltiossa arvonlisäveron maksamista ja ilmoittamista varten. 

Verotuspaikka määritetään eri sääntöjen perusteella sen mukaan, mikä on tapahtuman luonne (esim. tuotteet, palvelut, yhteisön sisäinen hankinta) ja mikä asiakastyyppi on kyseessä (yritys tai yksityinen kuluttaja).
Tavaramyynnissä luovutuspaikka määräytyy seuraavasti:
•    Yhteisön sisäisessä tavaroiden kuluttajakaupassa, jossa myyjä huolehtii kuljetuksesta tai järjestää sen, verotuspaikka on paikka, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun tavaran kuljetus kuluttajalle päättyy. Jos jäätte kuitenkin alle etämyynnin kynnysarvon, tavarat verotetaan alkuperämaassa (näin toimitaan myös silloin, jos kuluttajakaupassa kuluttaja huolehtii tavaroiden kuljettamisesta EU:n sisällä). Jos ylitätte kynnysarvon, teidän täytyy rekisteröityä toisessa jäsenvaltiossa ja veloittaa ALV kyseisen jäsenvaltion prosentin mukaan. Kynnysarvo on joko 35 000 euroa tai 100 000 euroa jäsenvaltiosta riippuen. Huomatkaa, että direktiivin 2017/2455 myötä uudet luovutuspaikkasäännöt astuvat voimaan 1. tammikuuta 2012.
•    Tavaran myynnissä yrityksille EU:n sisällä verotuspaikka on paikka, jossa tavarat sijaitsevat silloin, kun tavaroiden kuljetus asiakkaalle alkaa. Näihin toimituksiin sovelletaan poikkeussääntöjä yhteisön sisäisinä toimituksina. 

Myytäessä palveluja kuluttajille suorituspaikka on pääsääntöisesti paikka, jossa toimitte, kun taas yritysten välisten palvelujen kauppa verotetaan maassa, jossa asiakas toimii. Tietyntyyppisiin palveluihin sovelletaan myös joitakin erityisiä suorituspaikkasääntöjä, kuten esimerkiksi matkustajien kuljettamiseen liittyville palveluille (verotetaan kuljetuksen tapahtumapaikassa) ja kiinteistöihin liittyville palveluille (verotetaan kiinteistön sijaintipaikassa).

Lisäksi 1. tammikuuta 2015 alkaen teleliikenne-, yleisradio- ja sähköisten palvelujen kuluttajakaupan (katso sanasto ) verotuspaikka on ollut se, jossa yksityinen asiakas sijaitsee tai asuu, ja nämä palvelut verotetaan tämän jäsenmaan arvonlisäveroprosenttien mukaan. Tutustukaa tarkempiin ohjeisiin suorituspaikkasäännön noudattamisesta, keskitetyn ALV-minipalvelupisteen käyttöön sekä verkkoportaaliin, jonka avulla yritykset voivat sopeutua tähän ALV-sääntöjen muutokseen.

Arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen helpottamiseksi voitte rekisteröityä arvonlisäveron erityisjärjestelmään (tunnistamisjäsenvaltio, MSI) ja tehdä ALV-ilmoituksenne ja maksunne muihin jäsenvaltioihin MSI-järjestelmän kautta.

Lukekaa lisää säännöistä, jotka koskevat tavaroiden ja palveluiden toimituspaikkaa. Huomatkaa, että yritysten väliseen rajat ylittävään tavaramyyntiin tai palvelujen myyntiin EU:n sisällä ei sovelleta kynnyksiä.

Sinun Eurooppasi -sivuilla on lisätietoa rajat ylittävän ALV:n yleissäännöistä ja poikkeuksista sekä lisätietoa tietoliikenteen, yleisradiotoiminnan ja sähköisten palveluiden säännöistä.

Täyttäkää hallinnolliset ALV-maksumuodollisuudet

ALV maksetaan veroviranomaisille maassa, jossa toimituksen katsotaan tapahtuvan (katsokaa lisätietoa ALV-ilmoitusvelvollisuuksista ). Teidän täytyy rekisteröityä ALV-velvolliseksi kyseisessä maassa tai käyttää keskitettyä ALV-minipalvelupistettä, jollei käännettyä verovelvollisuutta sovelleta (yritysten välinen myynti – katso sanasto ). 

Hallinnolliset menettelyt määrittää kukin jäsenvaltio. Valitkaa maa, jossa toimituksen on määrä tapahtua, ja selvittäkää, mitä teidän tulee tietää ALV-velvollisuuksistanne. 
Asiakkaan sijaintimaassa verotettavista, loppukäyttäjille toiseen EU-maahan toimitetuista tietoliikenne-, yleisradio- ja sähköisistä palveluista voitte 1.1.2015 alkaen kuitenkin tehdä ilmoituksen sähköisesti ja maksaa ALV:n omassa jäsenmaassanne keskitetyn ALV-minipalvelupisteen kautta (Mini One Stop Shop ). 

Huomatkaa, että arvonlisävero ilmoitetaan veroviranomaisille maassa, jossa olette ALV-rekisteröityneet ALV-ilmoituksella.

Veloittakaa oikeat ALV-prosentit

Käytössä voi olla erilaisia ALV-prosentteja. Siksi teidän on ensin määriteltävä toimituksenne verotusmaa ja toiseksi tarkistettava, ovatko tavaranne tai palvelunne verovapaita sekä pitääkö niistä periä normaali vai alennettu prosentti. Jotkin maat sallivat nolla- tai erikoisalennetun prosentin tietyille myynneille.


EU:n maakohtaista ALV-tietoa sisältävältä sivulta saatte lisätietoja jäsenvaltiossanne sovellettavista ALV-prosenteista. Jos myytte tavaraa digitaalisessa muodossa, voitte olettaa niihin sovellettavan normaalia arvolisäveroprosenttia (15–27 %).

Luotettavin tietolähde tiettyjen tavaroiden tai palveluiden sovellettavasta ALV-prosentista tietyssä jäsenvaltiossa on kyseisen maan ALV-viranomainen.

Huomatkaa, että tavaroiden tai palveluiden vienti (lähetys EU:n ulkopuolelle) on yleensä ALV-verotonta (tai nollaveroista) riippumatta siitä, myydäänkö ne yrityksille vai kuluttajille. 

Varmistakaa, että veloitatte verotusmaana toimivan jäsenvaltion oikean ALV-prosentin. On tuotteita, jotka myydään normaalilla ALV-prosentilla joissakin jäsenvaltioissa ja verotta tai pienemmällä ALV-prosentilla muissa.
Huomatkaa, että Euroopan komissio hyväksyi huhtikuussa 2016 Arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman – Kohti yhtenäistä ALV-aluetta. Seuraavalla sivulla voitte tutustua komission ehdotuksiin alueen toteuttamiseksi sekä lukea uutisia sovellettavista ALV-prosenteista tai pienyritysten yksinkertaistetuista ALV-säännöistä.
Teidän on ilmoitettava asiakkaallenne kokonaismyyntihinta, mukaan lukien ALV ja toimituskulut, ennen kuin he tekevät tilauksensa.

Valmisteverot tietyistä tuotteista

Valmistevero voidaan vaatia, kun myytte joitakin tuotteita omaan maahanne tai Eurooppaan. Valmisteveroa vaaditaan yleisimmin alkoholijuomista, tupakkatuotteista ja energiatuotteista (moottori- ja lämmityspolttoaineista, kuten bensiinistä ja polttoöljystä, sähköstä, maakaasusta, hiilestä ja koksista). Näissä tapauksissa kyse on harmonisoiduista valmisteveroista, sillä kaikilla EU:n jäsenvaltiolla on käytössä valmistevero alkoholille, tupakalle ja energialle (katso lisätietoja näistä kolmesta tuoteryhmästä).

Joillakin jäsenvaltioilla saattaa olla valmistevero myös muille tavaroille, yleisimmin muun muassa kahville, kosmetiikalle, turkiksille ja tuliaseille. Lyhyt luettelo erityisveroista jäsenvaltioittain on tässä tietokannassa.

Pieni etämyynnin sanasto

Palvelu/tavara yritykseltä-yritykselle (B2B) – Palvelun toimitus, jossa toimittaja on yritys (verovelvollinen) ja myös asiakas on yritys. 
Palvelu/tavara yritykseltä-yksityisasiakkaalle (B2C) – Palvelun toimitus, jossa toimittaja on yritys (verovelvollinen) ja asiakas ei ole verovelvollinen – vaan yleensä yksityishenkilö.
Etämyynti/Etämyynnin kynnysaro – Kunkin EU-maan asettama kynnysarvo etämyynnille toiseen jäsenvaltioon ilman, että edellytetään ALV-rekisteröitymistä kohdemaahan. Kun ulkomainen toimittaja ylittää tämän rajan, sen on rekisteröidyttävä maan ALV-rekisteriin. Lakiviite 34–36 artiklat ALV-direktiivi
Sähköisesti suoritettavat palvelut sisältävät digitoidut verkosta toimitettavat tavarat (ladattava materiaali, kuten musiikki, kuvat tai pelit, digitaaliset kirjat tai muut sähköiset julkaisut) tai fyysinen ohjelman toimitus, verkkosivustot ja hosting-palvelut. Lakiviite 59(k) artikla ALV-direktiivi, Liite II ALV-direktiivi, 7 artikla ja Liite I ALV:n täytäntöönpanoasetus.
Verovapautus pienille yrityksille – Erityisjärjestely, joka vapauttaa arvonlisäverosta yritykset, joiden arvonlisäveroton liikevaihto jää alle tietyn summan, joka voi vaihdella EU-maasta toiseen. Järjestely ei ole pakollinen, eikä se ole käytössä jokaisessa EU-maassa. Lakiviite 282–292 artiklat ALV-direktiivi.
Käännetty verovelvollisuus – Asiakkaan ollessa yritys (yritysten välinen myynti) asiakasyritys on velvollinen maksamaan koituneen arvonlisäveron oman maansa verohallinnolle, ei toimittaja.
Arvonlisäverotunniste/-rekisteröinti – Yritykset (verovelvolliset) tunnistetaan ja rekisteröidään arvonlisäveroa varten EU-maassa, ja niille annetaan yksilöllinen ALV-numero. Lakiviite 213–216 artiklat ALV-direktiivi.
ALV-tunnistenumero/ALV-numero – Yksilöllinen numero, josta yritys (verovelvollinen) tunnistetaan missä tahansa EU-maassa. Tunnetaan myös ALV-rekisteröintinumerona.
ALV-ilmoitus – Yrityksen (verovelvollisen) tekemä veroilmoitus, jossa selvitetään veroviranomaisille kaikki myynnistä suoritettavan arvonlisäveron (yrityksen myynnin ALV) laskennassa tarvittavat tiedot sekä tiedot tuotantopanoksiin sisältyvästä vähennettävästä arvonlisäverosta (ostojen arvonlisävero). ALV-ilmoitus sisältää arvonlisäverollisten liiketapahtumien kokonaisarvon, vähennykset ja verottomat liiketoimet. Lakiviite 250–261 artiklat ALV-direktiivi.

Huomio: Luotettavin tietolähde tiettyjen tavaroiden tai palveluiden kulloinkin sovellettavasta ALV-prosentista tietyssä jäsenvaltiossa on kyseisen valtion ALV-viranomainen.
 

Tietolähteet

ALV:n perusperiaatteet
•    Euroopan komissio, ALV Euroopan komissiossa.
•    Euroopan komissio, Yleiskatsaus - Mikä ALV on?
•    EU:n ALV-direktiivi 2006/112 

Myynti muihin EU-maihin
•    Euroopan komissio, VAT on electronic services.
•    Euroopan komissio , Telecommunications, broadcasting & electronic services.

Täyttäkää hallinnolliset muodollisuudet
•    Euroopan komissio, VAT on electronic services.
•    Euroopan komissio, Telecommunications, broadcasting & electronic services.

Veloittakaa oikeat ALV-prosentit
•    Euroopan komissio, Where to tax?

Valmisteverot tietyistä tuotteista

•    Euroopan komissio, what are excise duties?