Navigation path

Hvordan kan jeg overholde momsforpligtelser?

Hvordan kan jeg overholde momsforpligtelser?

Salg online indebærer også håndtering af momsforpligtelser. Moms er betaling af en forbrugsafgift, som er underkastet Rådets direktiv 2006/112/EF (EU’s momsdirektiv). Det er vigtigt at vide, at der gælder forskellige regler, alt efter hvem, hvor og hvilke varer du sælger eller den tjenesteydelse, du leverer. Kontrollér, at du anvender den korrekte sats (standard, begrænset eller nul) og de korrekte regler for dit land eller destinationslandet.

De mest almindelige begreber ved salg online kan findes i den lille ordliste om fjernsalg. Du kan få en god grundlæggende viden om EU’s momsdirektiv ved at tage e-læringskurset om moms.
Bemærk, at du også er nødt til at tjekke, om du skal betale punktafgift.

Endelig skal du forstå, hvad onlineeksport er. Det er varer og tjenesteydelser, som du leverer til kunder uden for EU. Dette inkluderer varer og tjenesteydelser, som er solgt online eller ved andre fjernsalgsarrangementer. I tilfælde af dette er momssatsen for både varer og tjenesteydelser nul (også selv om du har en momsregistreret virksomhed), men du skal indhente og opbevare dokumenteret bevis for eksporten (eksporterklæring). Desuden skal du udfylde en tolderklæring på produkter og varer, når de sendes ud af EU.

Grundlæggende momsprincipper for salg af varer og tjenesteydelser

Det grundlæggende princip er, at der skal lægges på moms på alt salg af varer og tjenesteydelser, bortset fra de undtagelser, der udtrykkeligt er fastsat i EU’s momsdirektiv (f.eks. undtagelser for visse tjenesteydelser, såsom lægelige ydelser eller en undtagelse for salg af varer til lande uden for EU). 

Som lille eller mellemstor virksomhed skal du anvende de samme regler som enhver anden virksomhed, medmindre din medlemsstat har valgt en momsfritagelsesordning for små virksomheder (se ordlisten). Se siden med landespecifikke momsoplysninger for at finde ud af, om din medlemsstat har valgt en momsfritagelsesordning for mindre virksomheder, hvis omsætning ligger under en bestemt grænse.

Hvis der er en momsfritagelsesordning for SMV'er i din medlemsstat, og du vælger denne fritagelse, er salget af varer eller tjenesteydelser til kunderne i dit land momsfrit. Momsfritagelsesordningen for SMV'er kan også udvides til en fritagelse for at registrere sig som momsbetaler.

Vælg det land, du ønsker at sælge i (leveringssted), og se, hvad du skal vide omkring momsforpligtelser i dit eget land og i modtagerlandet. Bemærk, at momsmyndighederne i dit hjemland er ansvarlige for mere detaljerede oplysninger.

Medmindre momsfritagelsesordning for små virksomheder kan anvendes, er onlinesalg af varer og tjenesteydelser i dit land underlagt de generelle momsregler for virksomheder, uanset om der er tale om B2B eller B2C.

Salg til andre EU-lande

Hvad angår momsforpligtelser, er du som udgangspunkt underlagt reglerne i den medlemsstat, hvor din virksomhed er registreret, og hvor momsen skal betales (f.eks. fakturering, momsangivelse). Men når du leverer til private kunder i andre medlemsstater, hvor momsen skal betales, skal du, medmindre du er under grænsen for fjernsalg, tilmelde dig moms , eller udpege en momsrepræsentant i denne medlemsstat, så du kan betale og indberette moms der. 

Afhængig af typen af transaktion (f.eks. levering af varer, levering af tjenesteydelser, handel inden for EU) og din kundetype (virksomhed eller privat kunde) gælder der forskellige regler for, hvordan momsstedet afgøres.
I forbindelse med salg af varer afgøres momsstedet af følgende:
•    Momsstedet for B2C-levering af varer inden for EU, hvor varerne transporteres af sælger eller på sælgers vegne, er det sted, hvor varerne leveres. Men hvis du er under grænsen for fjernsalg, pålægges moms ved kilden (dette er også tilfældet i forbindelse med B2C-salg af varer, hvor kunden selv sørger for transporten inden for EU). Når grænsen overstiges, skal du betale moms i den pågældende medlemsstat. Grænsen er enten 35 000 EUR eller 100 000 EUR afhængig af medlemsstaten. Det er vigtigt at bemærke, at med direktiv 2017/2455 træder nye regler om levering i kraft fra 1. januar 2021.
•    Momssted for B2B-levering af varer inden for EU er der, hvor varerne befinder sig, når transporten af varerne til kunden starter. Disse leveringer fritages fra leveringer inden for EU.

Med hensyn til tjenesteydelser er den generelle regel, at B2C-tjenesteydelser pålægges moms der, hvor din virksomhed ligger, mens B2B-leveringer pålægges moms, der hvor kunden er bosat. Der er også særlige regler for levering for visse typer tjenesteydelser som for eksempel tjenesteydelser i forbindelse med transport af passagerer (pålægges moms, der hvor transporten finder sted), tjenesteydelser relateret til fast ejendom (pålægges moms, der hvor ejendommen befinder sig) osv.

Nye regler for levering af telekommunikation, radiospredning og elektroniske tjenester (se ordlisten) finder anvendelse fra den 1. januar 2015. Leveringsstedet er der, hvor den private kunde er registreret eller har sin bopæl, og satserne i denne medlemsstat vil finde anvendelse. Find mere detaljerede retningslinjer om dette, brugen af mini-one-stop-ordningen (MOSS) og en webportal, der hjælper virksomheder med at tilpasse sig ændringerne af momsreglerne.

For at forenkle indberetning og betaling af moms i andre medlemsstater kan du tilmelde dig MOSS i én enkelt medlemsstat (identifikationsmedlemsstaten, MSI) og indsende din momsangivelse og betale til andre medlemsstater via MSI.

Læs mere om reglerne om leveringssted for varer og tjenesteydelser. Bemærk, at for grænseoverskridende B2B-salg af varer og for salg af tjenesteydelser inden for EU er der ingen grænse.

Du kan finde flere oplysninger på Dit Europa om generelle regler og undtagelser, der gælder for moms på tværs af landegrænser samt yderligere oplysninger om reglerne for telekommunikation, radiospredning og elektroniske tjenester.

Fuldfør de administrative formaliteter for at betale moms

Moms betales til skattemyndighederne i det land, hvor leverancen vurderes at finde sted (få mere at vide om din indberetningspligt som momsregistreret). Du skal være momsregistreret i det pågældende land, medmindre reglen om omvendt momspligt finder anvendelse (dvs. i B2B-leverancer - se ordlisten). 

Den enkelte medlemsstat fastsætter de administrative formaliteter. Vælg det land, leveringen skal finde sted i, og se, hvad du skal vide om momsforpligtelser. For telekommunikation, radiospredning og elektroniske tjenesteydelser, der leveres til slutforbrugere i et andet EU-land og som beskattes der, hvor kunden befinder sig, vil der dog fra og med 1. januar 2015, elektronisk kunne angives og betales moms i egen medlemsstat via MOSS (mini-one-stop-ordningen).

 
Bemærk, at moms opgives til skattemyndighederne i det land, hvor du er momsregistreret på baggrund af momsangivelsen.

Anvend de korrekte momssatser

Forskellige momssatser kan finde anvendelse. Du skal derfor først afgøre, om det er standardsatsen eller en reduceret sats, der skal opkræves på din vare/tjenesteydelse. Nogle lande tillader en nulsats eller stærkt nedsat sats på visse salg.

den EU-landespecifikke oplysningsside om moms kan du finde de momssatser, der anvendes i din medlemsstat. Hvis du sælger varer i digitalt format, må du forvente, at de er omfattet af de faste satser (15 % til 27 %).

Den mest pålidelige kilde til oplysninger om aktuelle momssatser for specificerede varer/tjenesteydelser i en bestemt medlemsstat, er det pågældende lands momsmyndigheder.

Bemærk, at eksport af varer (afsendelse af varer uden for EU) generelt er momsfri (eller omfattet af en nulsats), uanset om der er tale om B2B- eller B2C-transaktioner.

Sørg for at anvende den relevante medlemsstats korrekte momssats. Der er produkter, som sælges med den standardiserede momssats i nogle medlemsstater, og som er fritaget eller sælges med en lavere momssats i andre.
Bemærk, at Europa-Kommissionen i april 2016 vedtog en Handlingsplan for moms – Mod et fælles europæisk momsområde. På den følgende side kan du finde oplysninger om Kommissionens forslag til dens gennemførelse samt læse nyheder om gældende momssatser eller forenklede momsregler for små virksomheder.
Du skal oplyse din kunde om den fulde salgspris, inklusive moms og levering, inden kunden afgiver bestillingen.

Punktafgifter på visse varer

Punktafgifter kan finde anvendelse ved salg af varer inden for dit land og i hele Europa. De produkter, der normalt pålægges punktafgifter, er alkoholholdige drikkevarer, fremstillede tobaksvarer og energiprodukter (motorbrændstoffer og brændsel til opvarmning, såsom benzin og fyringsolie, el, naturgas, kul og koks). I sådanne tilfælde er der tale om harmoniserede punktafgifter, da alle EU-medlemsstater pålægger punktafgifter på alkohol, tobak og energi (få mere at vide om disse tre produktkategorier). 

Nogle medlemsstater kan også lægge punktafgifter på andre varer, mest almindeligt varer som kaffe, kosmetik, pelse, skydevåben osv. Du kan finde et kort resumé af de enkelte medlemsstaters særlige afgifter i denne database.

Lille ordliste om fjernsalg

B2B-tjenesteydelser/-varer (business-to-business) – En transaktion, hvor leverandøren er en virksomhed (momsregistreret person), og kunden også er en virksomhed, der handler som sådan. 
B2C-tjenesteydelser/-varer (business-to-customer) – En transaktion, hvor leverandøren er en virksomhed (momsregistreret person), og kunden ikke er en momsregistreret person - normalt en privatperson.
Fjernsalg/distancehandel – I EU’s  moms-terminologi er dette et salg, hvor varer sendes fra en leverandør i et EU-land til en kunde i et andet (en privat person eller en ikke momspligtig person). Juridisk henvisning artikel 34-36 i momsdirektivet. Få mere at vide om fjernsalg her: [insert link]
Fjernsalg/fjernsalgsgrænse - Et maksimumsbeløb, der fastsættes af det enkelte EU-land for den mængde fjernsalg, der kan gøres fra en anden medlemsstat, uden at momsregistrering i destinationslandet bliver nødvendigt. Når en udenlandsk leverandør overstiger dette beløb, skal leverandøren lade sig momsregistrere i landet. Juridisk henvisning artikel 34-36 i momsdirektivet.
Elektronisk leverede ydelser omfatter digitaliserede varer leveret online (materiale, der kan downloades, såsom musik, billeder eller spil, digitale bøger eller andre elektroniske publikationer) eller fysisk levering af software, hjemmesider eller web-hosting-tjenester. Juridisk henvisning artikel 59 (k) i momsdirektivet, bilag II til momsdirektivet, artikel 7 og bilag til momsgennemførelsesforordningen.
Fritagelse for små virksomheder - En særlig ordning, der fritager virksomheder for momspligt, hvis den moms-eksklusive omsætning falder under et vist beløb, som kan variere fra et EU-land til et andet. Ordningen er ikke obligatorisk og findes derfor ikke i alle EU-lande. Juridisk henvisning artikel 282-292 i momsdirektivet.
Omvendt momspligt – Da kunden er en virksomhed (B2B-transaktion), er det denne virksomhed, der er forpligtet til at betale den skyldige moms til sin skatteforvaltning, ikke leverandøren.
Momsregistrering – Den proces hvorved virksomheder (momspligtige enheder) identificeres og momsregistreres i et EU-land og tildeles et unikt momsnummer. Juridisk henvisning artikel 213-216 i momsdirektivet.
Momsnummer – Det unikke nummer, som en virksomhed (momspligtig enhed) kan identificeres ved i alle EU-lande. Dette kaldes også for et »momsregistreringsnummer«.
Momsangivelse – En skatteangivelse fra en virksomhed (momspligtig enhed), som indeholder alle de oplysninger, skattemyndighederne behøver for at beregne den udgående moms (dvs. moms på salg), som virksomheden skal betale og købsmoms (dvs. moms på køb), som den kan fradrage sin skatteopgørelse. Momsangivelsen omfatter den samlede værdi af momspligtige transaktioner, fradrag og fritagne transaktion. Juridisk henvisning artikel 250-261 i momsdirektivet.
Ansvarsfraskrivelse: Den mest pålidelige kilde til oplysninger om gældende momssatser for en specifik vare/tjenesteydelse og momspligten i den pågældende medlemsstat er det pågældende lands momsmyndigheder.

Kildeoversigt

Grundlæggende momsprincipper
•    Europa-Kommissionen, moms i Europa-Kommissionen.
•    Europa-Kommissionen, generel oversigt - hvad er moms?
•    EU's momsdirektiv 2006/112 
Salg til andre EU-lande
•    Europa-Kommissionen, moms på elektroniske tjenesteydelser.
•    Europa-Kommissionen, telekommunikation, radiospredning og elektroniske tjenesteydelser.

Fuldfør de administrative formaliteter
•    Europa-Kommissionen, moms på elektroniske tjenesteydelser.
•    Europa-Kommissionen, telekommunikation, radiospredning og elektroniske tjenesteydelser.

Anvend de korrekte momssatser
•    Europa-Kommissionen, hvor skal momsen betales?

Punktafgift på visse varer
•    Europa-Kommissionen, hvad er punktafgifter?