Navigation path

Jak mohu vyhovět povinnostem týkajícím se DPH?

Jak mohu vyhovět povinnostem týkajícím se DPH?

Při on-line prodeji se musíte potýkat rovněž s povinností platit daň z přidané hodnoty (DPH). DPH je obecná spotřební daň a reguluje ji směrnice Rady 2006/112/ES (směrnice EU o DPH). Je důležité vědět, že platí různá pravidla podle toho, komu, kde a jaké zboží prodáváte či jaké poskytujete služby. Ujistěte se, že využíváte pravidla země, v níž je DPH splatná, a správnou sazbu (standardní, sníženou nebo dokonce nulovou).

Nejběžnější koncepce platné pro on-line prodej naleznete na webu Malý glosář prodeje na dálku. Kvalitní základy o směrnici EU o DPH se dozvíte během absolvování elearningového kurzu o DPH.

Pamatujte, že si rovněž musíte ověřit, zda nemáte platit také spotřební daň.

A konečně si ujasněme, co je to on-line vývoz. Jedná se o zboží nebo služby, které dodáváte zákazníkům mimo EU. Patří sem zboží nebo služby prodávané on-line nebo prostřednictvím jiné formy prodeje na dálku. V tomto případě má zboží i služby nulovou DPH (i když jste jako podnik plátci DPH), ale musíte získat a uchovat písemný doklad vývozu (důkaz o vývozu). Kromě toho při odesílání zboží musíte pro produkty/zboží vyplnit celní prohlášení.

Základní principy týkající se DPH pro prodej zboží a služeb

Základním principem je, že se DPH týká veškerého prodeje zboží a služeb, a to kromě dodávek, které jsou osvobozeny podle směrnice EU o DPH (např. osvobození od daně některých služeb, například lékařských služeb, nebo osvobození od daně prodeje zboží do zemí mimo EU). 

Jakožto malý nebo střední podnik pro vás platí stejná pravidla jako pro jakoukoli jinou společnost. Výjimkou je situace, kdy se váš členský stát přihlásil k programu osvobození malých podniků od DPH (viz glosář). Na stránce s informacemi o DPH v jednotlivých zemích naleznete odkaz na prahové hodnoty, abyste mohli zjistit, zda se váš členský stát připojil k programu osvobození malých podniků od DPH, jejichž obrat je pod určitou stanovenou hranicí.

Pokud ve vašem členském státu platí program osvobození malých podniků od DPH a vy stanoveným podmínkám vyhovujete, prodeje zboží a služeb klientům ve vaší zemi jsou osvobozeny od DPH. Program osvobození malých podniků od DPH může být rozšířen rovněž na osvobození od povinné registrace jakožto plátce DPH.

Vyberte zemi, v níž prodáváte (místo dodání), a najděte, co potřebujete vědět o povinnosti v souvislosti s DPH ve vaší zemi nebo v cílové zemi. Upozorňujeme, že orgán pro DPH ve vaší zemi je zodpovědný za další podrobnější informace.

Pokud Program osvobození malých podniků od DPH neplatí, on-line prodej zboží či služeb ve vaší zemi podléhá obecným pravidlům týkajícím se DPH pro jakýkoli podnik, bez ohledu na to, zda jde o podnikání podnik-podnik (B2B) nebo podnik-zákazník (B2C).

Prodej do jiných zemí EU

Pokud jde o povinnosti k DPH, platí na vás obecně pravidla členského státu, v němž je váš podnik zřízen, a DPH je splatná (např. fakturace, přiznání k dani). Pokud však dodáváte soukromým zákazníkům v jiném členském, kde je DPH splatná, pokud nejste pod prahovou hodnotou pro prodej na dálku, měli byste se zaregistrovat k DPH nebo jmenovat daňového zástupce v daném členském státě, abyste platili a přiznávali DPH tam. 
V závislosti na charakteru transakce (tj. dodávka zboží, dodávka služeb, pořízení uvnitř Společenství) a statut vašeho zákazníka (podnik nebo soukromý spotřebitel) platí různá pravidla pro určení místa zdanění. 
Pokud jde o prodej zboží, místo zdanění se určuje následovně: 
•    Místo zdanění dodání zboží v rámci EU typu B2C, kdy dopravu provádí nebo zajišťuje prodejce, je místem, kde se zboží nachází v době, kdy doprava zboží zákazníkovi končí. Nicméně pokud jste pod prahovou hodnotou pro prodej na dálku, daní se zboží v místě původu (tak to je i při prodeji zboží B2C, kdy zákazník zajišťuje dopravu zboží v rámci EU). Při překročení prahové hodnoty byste se museli zaregistrovat v příslušném jiném členském státě a účtovat DPH podle sazby platné v tomto členském státě. Tato prahová hodnota je buď 35 000 EUR nebo 100 000 EUR podle členského státu. Je důležité uvést, že se směrnicí 2017/2455 vstoupí dne 1..ledna 2021 v platnost nová pravidla pro místo poskytnutí;
•    Místo zdanění dodání zboží v rámci EU typu B2B je místem, kde se zboží nachází v době, kdy doprava zboží zákazníkovi začíná. Tato dodání jsou osvobozena jako dodání v rámci Společenství. 
Pokud jde o služby, je hlavním pravidlem to, že místo dodání služeb B2C je tam, kde je váš podnik zřízen, zatímco služby B2B se zdaňují tam, kde je zřízen zákazník. Pro určitý typ služeb také platí určitá specifická pravidla pro místo dodání, například se jedná o služby spojené s dopravou cestujících (daní se tam, kde se doprava odehrává), služby spojené s nemovitým majetkem (daní se tam, kde se nemovitý majetek nachází) atd.
Nicméně od 1. ledna 2015 je místo zdanění pro dodání telekomunikačních, vysílacích a elektronických služeb B2C (viz glosář) místem, kde je tento soukromý zákazník usazen nebo kde bydlí, a tyto služby se daní podle sazeb DPH tohoto členského státu. Využijte podrobnější pokyny ohledně tohoto pravidla o místě dodání, používání zjednodušeného jednoho správního místa a webovém portálu na pomoc podnikům přizpůsobit se této změně pravidel DPH.

S cílem zjednodušit přiznávání a placení DPH v dalších členských státech se můžete zaregistrovat pro zjednodušené jedno správní místo v jednom členském státě (členský stát identifikace) a podávat přiznání k DPH a platit dalším členským státům prostřednictvím členského státu identifikace.

Vyhledejte si další informace o pravidlech ohledně místa dodání zboží a služeb. Upozorňujeme, že pro přeshraniční prodej zboží B2B a pro prodej služeb v EU neplatí žádné prahové hodnoty.

Další informace o obecných pravidlech a osvobozeních týkajících se DPH při prodeji do zahraničí naleznete na webu Vaše Evropa. Rovněž tam naleznete další informace o pravidlech pro telekomunikační, vysílací a elektronické služby.

Vyhovění administrativním formalitám při platbě DPH

DPH se platí daňovým úřadům, kde se předpokládá poskytování služeb/zboží (další informace o povinnosti podat přiznání k DPH). Musíte být v dané zemi zaregistrováni k platbě DPH nebo použít zjednodušené jedno správní místo, pokud neplatí pravidlo obráceného zdanění (dodání B2B – viz glosář). 

Administrativní formality stanovují jednotlivé členské státy. Vyberte zemi, v níž se má dodání odehrát, a zjistěte, co potřebujete vědět o povinnostech k DPH.

Pro telekomunikační, vysílací a elektronické služby poskytované koncovým zákazníkům v jiné zemi EU a zdanitelné v místě, odkud pochází zákazník, však lze elektronicky přiznávat a platit DPH ve vašem členském státu prostřednictvím MOSS (zjednodušené jedno správní místo). 

Pamatujte, že DPH se přihlašuje k daňovým úřadům v zemi, kde jste zaregistrováni k platbě DPH na základě přiznání DPH.

Použití správné sazby DPH

Platit mohou různé sazby DPH. Nejprve proto musíte určit místo zdanění dodání a potom zkontrolujte, zda dodání není osvobozeno, jaká je sazba DPH, standardní nebo snížená, která se za vaše zboží/služby má účtovat. Některé země na určité zboží uplatňují nulovou nebo super sníženou výši.

Na stránce s informacemi o DPH v jednotlivých zemích naleznete informace o sazbách DPH platných ve vašem členském státě a omezený seznam. Pokud prodáváte zboží v digitálním formátu, můžete očekávat, že pro ně platí standardní sazba (15 % až 27 %).

Nejspolehlivějším zdrojem aktuálních informací o DPH pro určité zboží/služby v daném členském státě je úřad pro platbu DPH dané země.

Pamatujte, že export zboží (odesílání zboží mimo EU) nebo služeb je obecně osvobozen od DPH (nebo má nulovou sazbu), a to bez ohledu na to, zda jde o prodej typu podnik-podnik nebo podnik-zákazník. 

Ujistěte se, že uplatňujete správnou sazbu DPH příslušného členského státu, kde je DPH splatná. Existují produkty, které se prodávají se standardní výší DPH v některých členských státech, ale v jiných zemích jsou od DPH osvobozeny nebo spadají do skupiny zboží se sníženou sazbou DPH.
Upozorňujeme, že v dubnu 2016 Evropská komise přijala akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU. Na následující stránce se můžete seznámit s návrhy Komise ohledně její realizace a také zprávy o příslušných sazbách DPH nebo zjednodušených pravidlech pro DPH pro malé podniky.
Před podáním objednávky musíte zákazníka informovat o celkové prodejní ceně, včetně DPH a ceny za dopravu.

Použití nepřímé daně na některá zboží

Nepřímé daně mohou platit, když prodáváte zboží v rámci vaší země a napříč Evropou. Nejčastěji se nepřímá daň využívá u alkoholických nápojů, vyráběných tabákových výrobků a energetických produktů (motorová paliva a topná paliva, jako je benzín a topný olej, elektřina, zemní plyn, uhlí a koks). V těchto případech jde o harmonizované nepřímé daně, protože všechny členské státy EU uplatňují nepřímou daň na alkohol, tabák a energii (další informace o těchto třech kategoriích produktů). 

Některé členské státy mohou uplatňovat nepřímé daně rovněž na další zboží, nejčastěji kávu, kosmetiku, kožešiny, střelné zbraně atd. Stručné shrnutí konkrétních daní podle členských států naleznete v této databázi.

Malý glosář prodeje na dálku

Služba typu podnik-podnik (B2B) – Dodání služby, v níž je dodavatelem podnik (daňový subjekt) a zákazníkem je rovněž podnik. 
Služba typu podnik-zákazník (B2C) – Dodání služby, v níž je dodavatelem podnik (daňový subjekt) a zákazníkem je nezdanitelný subjekt – obecně soukromý jednotlivec.
Prodej na dálku – Z hlediska DPH v EU jde o prodej, kdy je zboží posláno dodavatelem v jedné zemi EU zákazníkovi v jiné zemi (soukromý jednotlivec nebo nezdanitelný subjekt). Právnický odkaz Články  34–36 Směrnice o DPH. Další informace o prodeji na dálku najdete zde: [add link]
Prodej na dálku / Práh prodeje na dálku – Maximální množství nastavené jednotlivými zeměmi EU pro objem prodeje na dálku, který lze provádět u jiného členského státu, aniž by byla potřeba registrace k platbě DPH v cílové zemi. Když toto množství přesáhne zahraniční dodavatel, musí se v dané zemi zaregistrovat k platbě DPH. Právnický odkaz Články 34–36 Směrnice o DPH.
Elektronicky poskytované služby zahrnují digitalizované zboží dodávané on-line (stahovatelný materiál, jako je hudba, obrázky nebo hry, digitální knihy nebo jiné elektronické publikace) nebo fyzickou dodávku softwaru, webových stránek či webhostingových služeb. Právnický odkaz Článek 59(k) Směrnice o DPH, Příloha II Směrnice o DPH, Článek 7 a Příloha I Směrnice implementace DPH.
Osvobození pro malé podniky – Speciální program, který osvobozuje od DPH podniky, jejichž obrat pro DPH nepřesahuje určitou částku, která se může v jednotlivých zemích EU lišit. Tento program není povinný a neexistuje v každé zemi EU. Právnický odkaz Článek 282–292 Směrnice o DPH.
Obrácené zdanění – Jelikož je klientem podnik (transakce podnik-podnik), musí z důvodu správy daní zaplatit DPH tento podnik, nikoli dodavatel.
Registrace/identifikace DPH – Proces, během kterého se identifikují podniky (daňové subjekty), zaregistrují se k platbě DPH v zemi EU a je jim přiděleno jedinečné daňové identifikační číslo. Právnický odkaz Články 213–216 Směrnice o DPH.
Daňové identifikační číslo / Daňové číslo – Jedinečné číslo, podle kterého je podnik (zdanitelný subjekt) identifikován v kterékoli zemi EU. Rovněž známé jako ‘Registrační číslo DPH.
Přiznání DPH – Daňové přiznání prováděné podnikem (zdanitelnou osobou) stanovující všechny informace, jež daňové úřady potřebují k výpočtu výstupní DPH (tj. DPH na svoje prodeje), které musí podnik uhradit, a vstupní DPH, (tj. DPH na nákupy) kterou lze odvodit z daňového výměru. Přiznání DPH zahrnuje celkovou hodnotu transakcí, dedukcí a transakcí osvobozených od DPH, na které se vztahuje DPH. Právnický odkaz Články 250–261 Směrnice o DPH.
Upozornění: Nejspojehlivějším zdrojem informací o současných sazbách DPH pro specifikované zboží/služby a povinnost k DPH v konkrétním členském státě je orgán správy DPH v dané zemi.

Zdroje informací

Základní principy týkající se DPH 
•    Evropská komise, DPH v Evropské komisi.
•    Evropská komise, Obecný přehled – Co je DPH?
•    Směrnice EU o DPH 2006/112 

Prodej do jiných zemí EU
•    Evropská komise, DPH u elektronických služeb.
•    Evropská komise, Telekomunikační, vysílací a elektronické služby.

Vyhovění administrativním formalitám
•    Evropská komise, DPH u elektronických služeb.
•    Evropská komise, Telekomunikační, vysílací a elektronické služby.

Použití správné sazby DPH
•    Evropská komise, Kde danit?

Použití nepřímé daně

•    Evropská komise, co jsou nepřímé daně?